ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPARE POST CONTRACTUAL

NORMĂ ÎNTREAGĂ – SECRETAR LICEU

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1. Studii superioare in domeniul Economic/Management/Juridic/Administratie publica/ Birotica si Secretariat/Informatica)
 2. Vechime în specialitatea postului de minim 7 ani
 3. Vechime în exercitarea funcției de secretar de minim 5 ani
 4. Abilități de utilizare si operare PC (Excel, Word, Powerpoint,Internet, Posta electronica, baze de date, platforme educationale (G-SUITE) si aplicatii Google)
 5. Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale
 6. Cunoașterea programului de salarizare - EDUSAL, cunoașterea programului de evidența personalului – REVISAL si cunoasterea programului de evidenta elevilor - SIIIR.
 7. Notiuni de comunicare in relatii publice
 8. Disponibilitate la timp de lucru prelungit

 DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea
 3. Copii ale actelor de studii corespunzătoare postului
 4. Copie certificat de naștere si căsătorie (dacă este cazul)
 5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă
 6. Raport REVISAL (dupa data de 01.01.2011)
 7. Cazierul judiciar.
 8. Adeverinta – Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexual, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 9. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului.
 10. Curriculum vitae in format Europass.

Dosarele se vor depune la secretariatul unității, din Ploiesti, str. Constructorilor nr.8, în perioada  06.10.2020 - 16.10.2020, între orele 9.00-14.00 sau on-line la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Validarea dosarelor va avea loc la data de 21.10.2020.

 Concursul va avea loc la Colegiul “Spiru Haret” din Ploiesti, str. Constructorilor nr.8 după cum urmează:

 • Marti 27.10.2020, ora 930 - PROBA SCRISĂ
 • Joi 29.10.2020, ora 900 - PROBA PRACTICĂ
 • Joi 29.10.2020, ora 1200 - INTERVIUL

Afișarea rezultatelor finale: Vineri 30.10.2020

Relații suplimentare la secretariatul unitatii, telefon: 0244512161.

 

 1. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.

1.2.Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului.

1.3. Realizarea  planificării calendaristice  a compartimentului.

1.4.Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.

1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

 1. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

2.1.Organizarea documentelor oficiale.

- întocmeşte şi transmite la termenele stabilite, situaţiile statistice şcolare şi statul pentru salarii;

- întocmeşte complet statele de plată pentru personalul şcolii;

- întocmeşte statele de plată pentru acordarea burselor şcolare;

- întocmeşte dosarele pentru acordarea rechizitelor şcolare şi distribuie rechizitele elevilor;

- redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă;

- întocmeşte fişele fiscale anuale.

- redactează corespondenţa şcolară.

2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii.

- arhivarea documentelor;

- inventarierea documentelor, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale după expirarea termenelor de păstrare , in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare.

2.3. Gestionarea  documentelor  pentru resursa  umană  a unităţii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL.

- actualizarea dosarelor personale ale angajaţilor;

- evidenţa personalului didactic şi nedidactic;

- răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în programul de salarizare şi Revisal;

- evidenţa privind toate modificările  salarizării, treptele, gradaţiile, gradele, pe baza criteriilor  emise de directorul unităţii de învăţământ;

- întocmirea documentelor de personal ( adeverinţe/copii etc.) pentru angajaţii unităţii, la solicitarea acestora aprobată de director şi în termenul stabilit o dată cu aprobarea.

- întocmirea dosarelor de pensionare;

- înscrie, în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare, gradul didactic, datele privind vechimea, salariul şi statutul de încadrare(titular, suplinitor, detaşat)

2.4.Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor.

- procură, completează, eliberează şi ţine evidenţa actelor de studii;

- completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea documentelor şcolare;

- completează situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anul şcolar şi la sfârşitul semestrelor pe baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral;

- actualizează permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor;

- completează actele de studii ale absolvenţilor ( certificatele de echivalare)

- întocmeşte dosarele pentru elevii înscrişi la evaluarea naţională şi le pune la dispoziţia comisiei, după ce au fost verificate şi aprobate de directorul unităţii şcolare;

- pregătirea pentru buna desfăşurare a admiterii la liceu.

2.5. Alcătuirea de proceduri.

- elaborează proceduri operaţionale pentru compartimentul secretariat;

- ţine evidenţa procedurilor operaţionale;

2.6. Asigură Respectarea Legislaţiei La Nivelul Unităţii De Învăţământ.

 1. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Statutului personalului didactic şi a Legii Învăţământului;
 2. Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului de organizare şi funcţionare;
 3. Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern;
 4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei referitoare la salarizarea personalului din învăţământ;
 5. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei la perfecţionarea personalului didactic;
 6. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei privind:
 7. Regulamentului actelor de studii;
 8. Ţine evidenţă procedurilor operaţionale pentru toate activităţile din unitate;
 9. Normelor de arhivare a documentelor;
 10. Alte norme metodologice aplicabile unităţilor de învăţământ;
 1. 3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.

- afişează la avizierul unităţii de învăţământ toate modificările legislative apărute şi metodologiile aplicării legii educaţiei. 

3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.

- raportează periodic conducerii unităţii de învăţământ toate modificările legislative apărute şi metodologiile aplicării legii educaţiei

3.3.Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.

- toate situaţiile şi statisticile solicitate compartimentului secretariat sunt vizate şi aprobate de către conducătorul instituţiei

3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.

- păstrează securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate sau necompletate, registrelor matricole.

- sigiliul unităţii şcolare este păstrat în condiţii de securitate.

3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi.

- managementul activităţilor de secretariat

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • Legea nr.1/2011 – Legea Educatiei Nationale cu completarile si modificarile ulterioare
 • OMEC 5447/2020 – Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
 • Legea nr.153/2017 – privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
 • Legea nr.63/2011 – privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar
 • HG nr.250/1992, actualizata – privind concediile de odihna si alte categorii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare
 • Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihna pentru personalul didactic emis in asplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Legea Educatiei Nationale aprobate cu Ordinul nr.5559/7.10.2011
 • Legea nr.263/2010, actualizata – privind sistemul unitar de pensii publice
 • Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar si nedidactic potrivit Notificarii MEN nr.4499/1999
 • HG nr.1294/2004 cu modificarile ulterioare – privind acordarea ajutorului financiar “Euro 200”
 • Ordinul nr.5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor in invatamantul preuniversitar de stat
 • HG nr.951/2017 – privind modul de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul professional
 • OMEC nr.4839/2004 privind Programul national de protectie sociala “Bani de liceu”
 • Ordin nr.3470/7.03.2012 privind modificarea si completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor in invatamantul preuniverditar de stat
 • Ordinul nr.3844/2016 si 4596/2020 – Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar
 • HG nr.500/2011 privind Registrul de evidenta al salariatilor
 • Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu m,odificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.16/1996 – Legea Arhivelor Nationale
 • OUG nr.10/2008 – Salarizarea personalului nedidactic din invatamant
 • Legea nr.85/2016 privind plata diferentelor salariale
 • OUG nr.20/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • HG nr.582/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.57/2015 – privind salarizarea persdonalului platit din fonduri publice in anul 2016

 

 

PREȘEDINTE COMISIE,

DIRECTOR,

Prof. STROE SOFIA