ANUNT

ÎN ATENTIA ELEVILOR CARE AU DEPUS CERERI

DE TRANSFER

ÎN ATENTIA ELEVILOR CARE SOLICITÃ TRANSFER VOR SUSTINE EXAMENE DE DIFERENTÄ

Pentru anul 2021-2022, transferul elevilor se va realiza conform urmätorului calendar:

 1. Depunerea cererilor de transfer în perioada 19 22.07.2021, la secretariatul Colegiului Spiru Ilaret Ploiesti;
 2. listelor nominale cu elevii care au depus cereri, precum a programärii examenelor de diferentä — 23.07.2021 ;
 3. examenelor de diferentä în perioada 26 29.07.2021
 4. rezultatelor la examenele de diferentä — 30.07.2021 •
 5. Discutarea cererilor de transfer în cadrul Consiliului de Administratie, în perioada 02 - 06.08.2021

Extras din P.O. 58 - EXAMEIVE DE DIFERENTE:

 • Examenul de diferen!ã la o anumitã disciplinã este promovat dacã elevul a obtinut cel putin media 5 (cinci) la disciplina respectivã.
 • Nepromovarea unuia dintre examenele de diferentã anuleazã dreptul la transfer. $coala de la care elevul a solicitat transferul este obligatã sã-l reprimeascã în aceeasi clasã. La examenele de diferentã nu se acordã reexaminare.
 • Examenul de diferentã va fi sustinut de cãtre toti elevii care solicitã schimbarea profilului/specializãrii si au media generalã din anul scolar încheiat mai mare decât cea mai micã medie generalã în clasa în care se solicitã transferul.
 • Dacã numärul elevilor care solicitã transfer la o anumitã clasã este mai mare decât numãrul locurilor vacante, se vor aplica urmãtoarele criterii de departajare:
 • Se vor aproba, prioritar, cererile de transfer intre clase in interiorul liceului, în ordinea descrescãtoare a mediilor generale din anul §colar precedent (care trebuie säfìe mai mare decât cea mai micä medie din clasa unde se solicitã transferul). In cazul în care mediile generale sunt egale, vor avea prioritate elevii premiati la concursuri 'i olimpiade §colare, precum vyi cei cu implicare activä în promovarea imaginii scolii.
 • Cererile elevilor veni(i din alte unitãti §colare vor fi discutate pe locurile rãmase vacante dupä rezolvarea cererilor de transfer ale elevilor interni. In cazul în care mediile generale sunt egale, vor avea prioritate elevii premiati la concursuri 'i olimpiade §colare.
 • Dupã aprobarea transferului, secretariatul Colegiului Spiru Haret va solicita situatia §colarã a elevului in termen de 5 zile de la §coala de unde provine elevul, iar dupã primirea acesteia, elevul va fi înscris in catalogul clasei la care s-afäcut transferul.
 • Lista finalã a cererilor de transfer va fì aprobatã de cãtre Consiliul de Administratie dupãfinalizarea examenelor de diferen!ä.

COMISIA PENTRU SUSTINEREA EXAMENELOR DE DIFERENTE

COLEGIUL "SPIRU HARET" MUNICIPIUL PLOIE$TI

STR. CONSTRUCTORILOR, NR. 8

ULTIMA MEDIE A ANULUI SCOLAR 2020-2021

pe specializari

Nr.

crt.

Clasa

EFECTIV

ELEVI

ULTIMA MEDIE

Ioa sfarsit de an scolar

SPECIALIZÄRI

 

 

56

 

MATEMATICÄ - INFORMATICÃ intensiv INFORMATICÄ

2

 

28

 

MATEMATICÅ - INFORMATICÅ

 

 

27

 

MATEMATICÄ - INFORMATICÅ intensiv LB. ENGLEZÃ

4

 

29

 

STIINTE ALE NATURH

5

 

57

 

FILOI.OGIE

6

 

 

 

MECANICÃ

7

 

59

 

ELECTRONICÄ - AUTOMATIZÄRI

8

   

7.52

MATEMATICÄ - INFORMATICÄ intensiv INFORMATICÄ

9

   

8.27

MATEMATICÄ - INFORMATICÅ intensiv LB. ENGLEZÅ

10

   

8.88

STIINTE ALE NATURII

11

   

8.00

FILOLOGIE

12

   

7.76

TEHNICIAN PROIECTANT CAD

13

   

7.42

TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTRETINERE SI REPARATII

14

   

7.23

TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI

15

   

7.76

TEHNICIAN DE TELECOMUNICATII

16

 

52

 

MATEMATICÅ - INFORMATICÅ intensiv INFORMATICÄ

17

 

25

 

MATEMATICÅ - INFORMATICÄ intensiv LB. ENGLEZÄ

18

 

28

 

STIINTE ALE NATURII

19

XI

33

 

FILOLOGIE

20

 

23

 

TEHNICIAN PROIECTANT CAD

21

 

46

 

TEHNICIAN MECATRONIST

22

 

15

 

TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTRETINERE REPARATII

23

XI

58

 

TEHNICIAN IN AUTOMATIZARI

 

 

 

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DIFERENTÄ

PENTRU TRANSFERUL ELEVILOR îN ANUL 2021-2022

EXAMENELE DE DIFERENTÃ SE VOR DESFÃSURA ÎN PERIOADA

26 - 29.07.2021

Nr.

crt.

DISCIPLINA

ZWA

ORA

 

1.

LIMBA LATINÃ

27.07.2021

8:30

22

2.

LITERATURÄ UNIVERSALA

28.07.2021

8:30

22

3.

LIMBA ENGLEZÄ

27.07.2021

10:30

14

4.

FIZICA

26.07.2021

11:00

10

5.

CHIMIE

26.07.2021

8:30

13

6.

BIOLOGIE

29.07.2021

8:00

11

7.

LOGICÃ/SOCIOLOGIE

28.07.2021

8:30

14

8.

MUZICÄ, EDUCATIE PLASTICÄ

29.07.2021

9:00

14

9.

INFORMATICÄ

28.07.2021

8:30

4

10.

MATEMATICÄ

29.07.2021

10:30

9

11.

DISCIPLINE TEHNICEMECANICÃ

28.07.2021

11:00

18

12.

DISCIPLINE TEHNICEELECTRONICÃ

28.07.2021

10:30

12