COLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI   ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014

 CUPRINS

 

 

 1. CONTEXTUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ŞI SOCIO-CULTURAL, REFORMATOR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 3
 2. 1. Introducere 3
 3. 2. Contextul legislativ în anul şcolar 2013-2014 4
 4. PLANUL DE ŞCOLARIZARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 13
 5. INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 14
 6. 1. Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2013 – 2014 14
 7. 2. Rezultatele evaluărilor externe 17
 8. BACALAUREAT 17
 9. EXAMENELE DE ABSOLVIRE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL - NIVEL III,                          

         22

 1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂ 23
 2. STAREA DISCIPLINARĂ A ELEVILOR 32

IV    ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ  37

 1. 1. Activitatea şcolară 37
 2. 2. Activitatea extraşcolară 37

V     RESURSE UMANE  38

 1. 1. Încadrarea cu personal didactic 38

VI    RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE  39

 1. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 40
 2. 1. Mediul de învăţare 40
 3. 2. Prestaţia didactică 40
 4. 3. Activitatea la catedre şi comisii 41

Anexa nr. 1 / 2014  153

Anexa nr. 2 / 2014  154

 

 

 1. CONTEXTUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ŞI SOCIO-CULTURAL, REFORMATOR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI

 

 • Introducere

“A studia politicile educaţiei presupune a aborda modalitatea în care distribuţia puterii şi luarea deciziilor afectează rezultatele educaţiei”

(Husen, T.-coord, Enciclopedia Internaţională a Educaţiei)

Educaţia reprezintă un scop fundamental al tuturor naţiunilor, iar politica educaţiei reflectă orientarea evoluţiei societăţii în ansamblu.

Imperativele educaţionale se schimbă în funcţie de epocile istorice pe care o societate le parcurge, deşi funcţionează pe baza unor principii care, teoretic cel puţiin, se conservă în timp. Educaţia urmăreşte canalizarea eforturilor complexe ale unei ţări în scopul atingerii binelui comun la cel mai înalt nivel posibil atribuit unui moment dat.

Educaţia nu cunoaşte frontiere şi are caracter obiectiv. Apartenenţa la Uniunea Europeană implică pentru România şi asumarea valorilor sistemelor educaţionale ale ţărilor componente.

În particular, derulăm o serie de proiecte care vizează perfecţionarea continuă a sistemului educaţional din toate punctele de vedere. Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova este implicat efectiv la acest nivel, coordonând sau fiind partener al mai multor proiecte cu acest specific. În cadrul acestora, un rol major îl are schimbul complex de experienţă cu instituţii similare din alte ţări.

Pe de altă parte, proiecte comune derulează numeroase şcoli prahovene

experienţa acestora fiind recunoscută de către toţi partenerii externi.   Profesori de diferite discipline, elevi din diferite şcoli sunt implicaŃi şi contribuie permanent la creşterea prestigiului şcolii româneşti peste hotare.

 

Robert Dottrens-"oricare educatie, oricum ar fi ea, depinde în mare masură de valoarea personală a celora care o realizează."

Platon- "educatia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul."

Socrate-„educaţia este îmblânzirea unei flăcări şi nu umplerea unui vas”

Aristotel-„educaţia este un ornament în vremuri de prosperitate şi un refugiu în vremuri de restrişte”

Brigham Young-„educaţia este puterea de a gândi limpede, puterea de a acţiona bine în lucrarea lumii, puterea de a aprecia viaţa”

 

Vijaya Laksmi Pandit -„educaţia este iniţierea în viaţa spiritului, pregătirea sufletului uman şi căutarea adevărului şi a virtuţii”

 

 

 1. Contextul legislativ în anul şcolar 2013-2014

 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc a fost reglementat prin următoarele documente:

 

 • LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr.1 / 2011

   ORDIN                                 privind structura anului şcolar 2013 -2014  

 1. 3818/03.06.2013


> 

> 

> 

> 

>    NR.

 

ORDIN nr.3753/9.02.2011

ORDIN NR 5552/7.10.2011

ORDIN       nr. 5488 /29.09.2011

ORDIN NR.5553/7.10.2011

ORDIN 5571/7.10.2011

 

   privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;

.   pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ

         privind aprobarea regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare

pentru aprobarea Metodologiei ECTS-SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Privind aprobarea Regulament de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ

 

Monitorul Oficial nr. 0713 din 10 Octombrie 2011

Monitor oficial al României, Partea I, nr.733/19.X.2011

Monitor oficial al României, Partea I, nr.733/19.X.2011

Monitorul Oficial nr. 0782 din 03 Noiembrie 2011

 

 

 

>           ORDIN NR.  

5436/21.09.2011

 

   Ordin privind aprobarea Normelor                                        Monitorul Oficial

metodologice pentru vizarea actelor de studii şi     nr. 0702 din 05

a anexelor la actele de studii emise de                        Octombrie 2011
institu
ţiile de învăţământ superior din România
> 

ORDIN NR.   5528/4.10.2011

privind aprobarea programelor şcolare integrate prin care se realizează educaţia de bază în cadrul programului „A doua şansă“ -învăţământ primar

Monitorul Oficial nr. 0772 din 01 Noiembrie 2011 Actul nr. 5528 din 04 Octombrie 2011

 

 

> 

ORDIN NR.   5529/4.10.2011

privind aprobarea programelor şcolare pentru educaţia de bază din cadrul programului „A doua şansă“ pentru învăţământul secundar inferior

Monitorul Oficial nr. 0785 din 04 Noiembrie 2011

 

 

> 

ORDIN NR.   5559/7.10.2011

pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ

Monitorul Oficial nr. 0723 din 13 Octombrie 2011

 

 

> 

ORDIN NR.   5550/6.10.2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar

Monitorul Oficial nr. 0724 din 13 Octombrie 2011

 

 

> 

ORDIN NR.   5558/7.10.2011

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare

Monitorul Oficial nr. 0734 din 19 Octombrie 2011

 

 

> 

ORDIN NR.   5554/7.10.2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic

Monitorul Oficial nr. 0735 din 19 Octombrie 2011

 

 

> 

ORDIN NR.   5484/29.09.2011

pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor

Monitorul Oficial nr. 0735 din 19 Octombrie 2011

 

 

> 

ORDIN NR.   5489/29.09.2011

pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar

Monitorul Oficial nr. 0736 din 19 Octombrie 2011

 

 

 

 

 

 

Monitorul Oficial

 1. 0738 din 20 octombrie 2011

 

 

 

                   

 

>   ORDIN NR.  

5349/7.09.2011

 

   privind aprobarea Metodologiei de organizare a       Monitorul Oficial

       Programului „Şcoala după şcoală”                                   nr.0738 din 20                              

Octombrie 2011

 

 

 

 

>   ORDIN NR.  

5485/29.09.2011

 

               pentru aprobarea Metodologiei privind

constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice

 

Monitorul Oficial nr. 0739 din 20 Octombrie 2011

 

 

 

>   ORDIN NR.  

5486/29.09.2011

 

         pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

 

Monitorul Oficial nr. 0741 din 21 Octombrie 2011

 

 

 

>   ORDIN NR.  

5549/6.10.2011

 

         pentru aprobarea Metodologiei privind

organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

Monitorul Oficial nr. 0742 din 21 Octombrie 2011

 

 

 

>   ORDIN NR.  

5487/29.09.2011

 

         pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea în învăţământul terŃiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul învăţământului liceal - filiera tehnologică sau vocaţională

 

Monitorul Oficial nr. 0744 din 24 Octombrie 2011

 

 

 

>     ORDIN NR. /6.10.2011

privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar

>   ORDIN NR.           5557/7.10.2011

5557/7.10.2011

 

        privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

 

Monitorul Oficial nr. 0746 din 24 Octombrie 2011 Actul nr. - din 06 Octombrie 2011

Monitorul Oficial nr. 0753 din 26 Octombrie 2011>   ORDIN

5556/7.10.2011

 

 1. privind aprobarea Regulamentului de

organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

 

Monitorul Oficial nr. 0757 din 27 Octombrie 2011

 

 

 

>   ORDIN

5560/7.10.2011

>   ORDIN

5555/7.10.2011

>   ORDIN

5565/7.10.2011

 

 1. pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională
 2. pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
 3. pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

 

 

Monitorul Oficial nr. 0759 din 27 Octombrie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 0767 din 31 Octombrie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 0767 din 31 Octombrie 2011

 

>   ORDIN

5576/7.10.2011

 

 1. privind aprobarea Criteriilor generale de

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

 

Monitorul Oficial nr. 0768 din 01 Noiembrie 2011

 

 

 

>   ORDIN

5720/18.10.2011

 

 

 

>   ORDIN

4576/11.07.2011

 

 1. pentru modificarea Ordinului ministrului

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.433/2011 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2011

 1. privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

 

 

Monitorul Oficial nr. 0770 din 01 Noiembrie 2011

 

 

 

 

Monitorul Oficial nr. 0772 din 01 Noiembrie 2011

 

>   ORDIN

5577/7.10.2011

 

 1. privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă

 

Monitorul Oficial nr. 0775 din 02 Noiembrie 2011

 

 

 

>   ORDIN

5569/7.10.2011

 

 1. pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă

 

Monitorul Oficial nr. 0782 din 03 Noiembrie 2011

 

 

 

>   ORDIN

5568/7.10.2011

 

 1. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat

 

Monitorul Oficial nr. 0784 din 04 Noiembrie 2011

 

 

 

>   ORDIN                       NR.

5574/7.10.2011

 

>  ORDIN                   NR.

5562/7.10.2011

 

>   ORDIN             NR.  

     /7.10.2011

>   ORDIN

5564/7.10.2011
Pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale soeciale integraţi în învăţământul de masă.

Pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

Regulament de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat

 1. privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi   evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de acestia

 

Monitorul Oficial nr. 0785 din 04 Noiembrie 2011

 

 

Monitorul Oficial

Noiembrie 2011

 1. nr. 0785 din 04

Noiembrie 2011

 

Noiembrie 2011

Monitorul Oficial

Noiembrie 2011

 1. nr. 0787 din 07

Noiembrie 2011

 

Monitorul Oficial

Noiembrie 2011

 1. nr. 0790 din 08

Noiembrie 2011

 

>   ORDIN

5570/7.10.2011

 

 1. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

 

Monitorul Oficial nr. 0792 din 08 Noiembrie 2011

 

>   ORDIN

5567/7.10.2011

 

 1. pentru aprobarea Regulamentului de

organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară

 

Monitorul Oficial nr. 0792 din 08 Noiembrie 2011

 

>   ORDIN

5572/7.10.2011

 

 1. pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea Registrului naţional al performanţelor sportive

 

Monitorul Oficial nr. 0794 din 09 Noiembrie 2011

 

 

 

>   ORDIN

6141/1.11.2011

 

 1. privind aprobarea structurii şi a Regulamentului       Monitorul Oficial

de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru           nr. 0818 din 19

Finanţarea Învăţământului Preuniversitar                   Noiembrie 2011

 

Examenul de Bacalaureat 2014

 

 1. ORDIN

4923/29.08.2013
NR.     Privind organizarea şi

desfăşurarea     examenului     de bacalaureat - 2014

 

 

 

 1. ORDIN

4932/29.08.2013 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

 

 

 1. ORDIN

4800/31.08.2013

 

 1. privind disciplinele şi programele   Monitorul Oficial al

26.01.2013.

pentru examenul de bacalaureat   României nr. 67 bis din 2014

 

 

 

 1. ORDIN       nr. 09.09.2013

 

5219/   privind             recunoaşterea            şi

echivalarea rezultatelor obţinute
la examene cu recunoa
ştere
interna
ţională pentru certificarea
competen
ţelor lingvistice în limbi
str
ăine şi la examene cu
recunoa
ştere europeană pentru
certificarea                  competen
ţelor

digitale, cu probele de evaluare a
competen
ţelor lingvistice într-o
limb
ă de circulaţie internaţională
studiată              pe               parcursul

învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

Monitorul Oficial al României nr. 701, Partea I din 20.10.2013

 

 

 

 1. ORDIN 09.09.2013

 

 1. 5217/   privind organizarea şi

desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat

 

Monitorul Oficial al României nr. 746, Partea I, din 09.11.2013.

 

 

 

 1. ORDIN 09.09.2013

 

 1. 5218/   privind organizarea şi

desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole

 

Monitorul Oficial al României nr. 695, Partea I, din 18.10

 

Evaluare Naţională 2013

 

 1. ORDIN

5219/29.08.2013

 

 1. privind organizarea şi

desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014

 

 

 

 1. ORDIN

4801/31.08.2013

 

 1. cu privire la organizarea şi

desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013 - 2014

 

Monitorul Oficial al României nr. 657 bis din 23.09.2013.

 

 

Admiteea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2013-2014

 

 1. ORDIN

5220/29.08.2013

 

 1. privind organizarea             şi

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2013-2014

 

 

 

 1. ORDIN NR. 4802/2013

 

privind            organizarea             şi

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2013-2014

 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis din 23.09.2013.

 

 

 

 

Legislaţia privind învăţământul tehnic

 

 1. ORDIN

5249/31.08.2013

 

 1. privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic în anul şcolar 2013-2014

 

Monitorul Oficial nr. 0857 din 5 Decembrie 2013

 

 

 

 1. Ordin
 2. 5172/29.08.2013

 

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar.

 

Precizări MECTS nr. 54987/23.09.2011 referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2011-2012.

Precizări M.E.C.T.S. nr. 66161/13.12.2011 referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare / atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 -2014;

ORDIN nr. 5332/23.10.2013 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2013- 2014

Adresa M.E.C.T.S., referitoare la aprobarea centrelor de examen nivel 1, nivel 2 şi nivel 3 avansat, pentru sesiunea ianuarie - februarie 2012, de către Comisia Naţională de Evaluare şi Certif icare

 • Ordin nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
 • Ordin nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011.
 • Ordinul nr. 4613 din 28 iunie 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011Activitatea ISJ Prahova în anul şcolar 2012-2013 a avut la bază următoarele Principii:

 • Principiul echităţii si egalităţii de şanse;
 • Principiul calităţii;
 • Principiul relevanţei, pentru nevoile de dezvoltare individuală si social–economică;
 • Principiul eficienţei manageriale si financiare;
 • Principiul descentralizării ;
 • Principiul transparenţei si răspunderii publice;
 • Principiul respectării drepturilor si libertăţilor copilului, tinerilor si adulţilor;
 • Principiul independenţei de ideologii, religii si doctrine politice;
 • Principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi;
 • Principiul educaţiei incluzive, diferenţiate/individualizate;
 • Principiul respectării diversităţii culturale;
 • Principiul respectării identităţii culturale a minorităţilor naţionale;
 • Principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social;
 • Principiul participării si responsabilităţii părinţilor;
 • Principiul susţinerii si promovării personalului didactic, pentru acces si dezvoltare în carieră;
 • Principiul mobilităţii personalului didactic.

 

 

 

Valori comune:

 • Educaţie
 • Comunicare
 • Participare
 • Continuitate
 • Stabilitate
 • Echitate
 • Eficienţă
 • Relevanţă
 • Respect
 • Profesionalism
 • Demnitate
 • Onestitate
 • Calitate
 • Moralitate
 • Competenţă

 

 

 1. PLANUL DE ŞCOLARIZARE ÎN ANUL ŞCOLAR        2013 – 2014

 

Situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinsă în diferite forme de învăţământ, în anul şcolar 2013-2014 (pe fiecare nivel de şcolarizare; pe medii de rezidenţă: urban rural) se prezintă astfel:

 

Situaţia privind nr. de elevi cuprinşi în şcoală în anul şcolar 2013-2014:

 

An şcolar

Nivel

TOTAL nr.elevi

Din care:

URBAN

RURAL

2013-2014

Liceal

1270

544

726

Scoala profesională

26

6

20

Scoala postliceală

47

23

24

 

TOTAL

1343

573

770

2012-2013

Liceal

1322

582

74

Scoala postliceală

56

35

21

TOTAL

1378

617

761

2011-2012

Liceal

1337

712

625

An de completare

-

-

-

Scoala postliceală

56

 

TOTAL

1393

 

 

2010-2011

Liceal

1154

503

651

An de completare

60

14

46

Scoala postliceală

569

       51

18

TOTAL

1283

568

715

 

Şcoala noastră a funcţionat în anul şcolar 2013-2014 după o organigramă aprobată prin Ştatul de funcţii existent la 01.10.2013, ştat de funcţii ce cuprinde un număr total de 121,80 posturi, din care

 • 3 posturi de conducere:
  • 1 post director
  • 2 post director adjuncţ
 • 88,90 Posturi personal didactic
 • 12 Posturi de personal didactic auxiliar
 • 19 Posturi personal nedidactic

 

Tot în anul şcolar 2013-2014 a fost dimensionat planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015, pe baza unei analize a evoluţiei demografice, profilului economic al judeţului şi evoluţiilor de pe piaţa muncii. La nivel judeţean, pentru a corela oferta şcolilor cu nevoile de pe piaţa muncii, s-a constituit Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (C.L.D.P.S) care analizează oferta şcolilor şi propune modificări pentru încadrarea acestora în strategiile de formare profesională stabilite la nivelul judeţului şi în concordanţă cu obiectivele propuse la nivelul Regiunii Sud Muntenia.

 

 

 1. INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

 

 1. Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2013 – 2014

           

Perioada

Număr de elevi înscrişi

Număr de elevi rămaşi la sfârşitul anului

Număr de

elevi promovaţi

Repetenti /SN

 1. Neşcolarizaţi

Promovabilitate

%

An scolar 2013- 2014

1343

1244

1211

34

-

90,17

An scolar 2012- 2013

1378

1358

1297

-

-

95,50

An scolar 2011- 2012

1260

1212

1169

-

-

96,45

An scolar 2010- 2011

1283

1196

1196

-

-

93,21

An şcolar 2009-2010

1254

1201

1201

-

-

95,77

 

Din analiza datelor centralizate se desprind următoarele tendinţe:

 • Scăderea populaţiei şcolare fata de anul şcolar precedent;
 • Scăderea promovabilitatii fata de aceasi perioada a anului scolar trecut

 

 

 

Promovabilitatea in judeţul Prahova este de 94 %

 

Învăţământul liceal-ciclul inferior

 

Perioada

Număr de elevi înscrişi

Număr de elevi rămaşi la sfârşitul anului

Număr de

elevi promovaţi

Repetenţi/ SN

 1. neşcolarizaţi

Promovabilitate

%

An scolar 2013- 2014

602

551

551

24

-

91,52

An scolar 2012- 2013

731

717

679

-

-

94,74

An scolar 2011- 2012

967

767

730

-

-

95,15

An scolar 2009- 2010

636

597

597

-

-

93,86

An şcolar 2008-2009

576

541

541

-

-

93,92

 

 

Observaţii:

 

 • Scăderea promovabilitatii in raport cu anul scolar trecut


 

Ciclul superior al liceului

Perioada

Număr de elevi înscrişi

Număr de elevi rămaşi la sfârşitul anului

Număr de

elevi promovaţi

Repetenţi/ SN

 1. neşcolarizaţi

Promovabilitate

%

An scolar 2013- 2014

668

631

623

9

-

93,26

An scolar 2012- 2013

591

585

573

-

-

97,94

An scolar 2011- 2012

493

477

470

-

-

98,53

An scolar 2010- 2011

518

500

500

-

-

96,52

An şcolar 2009-2010

520

512

512

-

-

98,46

Observaţii:

 • Scăderea procentului de promovare în raport cu anul şcolar trecut;

Şcoala Postliceală

Perioada

Număr de elevi înscrişi

Număr de elevi rămaşi la sfârşitul anului

Număr de

elevi promovaţi

Număr de elevi cu situaţia neîncheiată

 1. neşcolarizaţi

Promovabilitate

%

An scolar 2013- 2014

47

37

37

-

-

97,54

An scolar 2012- 2013

56

56

45

-

-

80,35

An scolar 2011- 2012

56

56

43

13

-

76,78

An scolar 2010- 2011

69

47

47

-

-

68,11

 

 

SITUATIA STATISTICĂ ŞCOLARĂ A ELEVILOR ÎN

ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Clasa

Numele si prenumele dirigintelui

 

 1. elevi inscrisi

 

 1. elevi rămaşi
 2. elevi

promovaţi

Repetenţi

Exmatri culaţi

Promova

bilitate %

9A

Breazu Nicolae

29

27

27

0

100

9B

Dan Monica

27

27

27

1

96

9C

Constantin Ramona

22

22

22

2

90

9D

Vlad Adriana

28

27

27

2

92

9E

Corciov Cornelia

29

26

26

1

96

9F

Drugă Marina

29

24

24

2

91

9G

Zvirid Ramona

30

24

24

2

91

9H

Dragomir Ana Maria

29

27

27

3

88

9I

Dobrică Cristina

29

24

24

1

87

9J

Filipescu Doina

29

25

25

2

96

9K

Duţă Irinel

     28

25

25

2

92

9L

Duţă Mona Lisa

     28

23

23

5

78

 

     Total cls.IX

 

339

301

301

24

 

92

 

 

 

 

 

10A

 

Grăjdan Cristina/Petrescu Ileana

27

28

28

 

100

10B

Popovici Anca

22

22

22

 

100

10C

Panait Alina

24

21

21

 

100

10D

Michailov Mugur

21

15

15

7

53

10E

Vişinoiu Mihaela

27

27

27

 

100

10F

Nicolescu Tudoriţa

27

26

26

1

96

10G

Soare Cristina

28

19

19

1

94

10H

Georgescu Maria

19

18

18

1

100

10I

Simache Ramona

21

21

21

 

100

10J

Ana Claudia

27

26

26

 

100

10K

Amaran Robert

28

27

27

 

100

                             Total cls.X

263

250

250

10

96

CICLUL INFERIOR

602

551

551

24

95

11A

Radu Luminita

26

25

25

 

100

11B

Badea Ion

21

21

21

 

100

11C

Ilias Irina

27

27

27

 

100

11D

Dinu Cristina

29

26

25

1

96

11E

Oancea Maria

23

20

20

 

100

11F

Cretu Liliana

32

32

32

 

100

11G

Stan Mihaela

23

21

21

 

100

11H

Banciu Roxana

25

24

22

2

91

11I

Bîlgă Gheorghe

25

25

24

1

96

11J

Endrjievschi Daniela

26

26

26

 

100

11K

Radu Ion

25

18

16

2

88

11L

Ionescu Eugen

26

20

18

2

90

11M

Parvu Nicoleta

30

27

27

 

100

11N

Stoean Constantina

31

27

27

 

100

11O

Radu Marius

28

29

28

1

96

                             Total cls.XI

397

368

360

9

97

12A

Tudor Carmen

18

17

17

 

100

12B

Duta Laura

23

21

21

 

100

12C

Besleaga Ramona

20

20

20

 

100

12D

Ursu Silvia

18

18

18

 

100

12E

Chiricu Mara

25

24

24

 

100

12F

Stanciu Camelia

28

28

28

 

100

12G

Stroe Sofia

26

26

26

 

100

12H

Frusinoiu Maria

26

26

26

 

100

12I

Paun Mihaela

33

32

32

 

100

12J

Nicolae Constantin

28

27

27

 

100

12K

Noia Ruxandra

26

24

24

 

100

                             Total cls.XII

271

263

263

 

100

 

 

TOTAL LICEU ZI

 

668

 

   631

623

9

 

 

 

     96

 

 

 

10 prof.

Barbu Ioan

26

25

25

1

96

Total Scoala Profesională

26

25

25

1

96

TOTAL GENERAL

 

1296

1207

1199

34

 

 

96

I POTLIC.

 

26

16

16

-

97,54

II POSTLIC.

 

21

21

21

-

99

Total Şcoala postliceala-Analist programator

47

37

37

-

98

 

 

 1. Rezultatele evaluărilor externe

 

 1. BACALAUREAT

 

In Colegiul „SPIRU HARET" examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2014 s-a desfăşurat în liceul nostru ca centru de examen .

Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a acestui examen, la nivelul centrului nostru s- au constituit efective de candidaţi care să asigure desfăşurarea în condiţii optime atât a probelor cât şi evaluarea lucrărilor scrise.

În sesiunea iunie-iulie si august - septembrie 2014 numărul candidaţilor înscrişi a fost de 318 dintre care au promovat 215, promovabilitatea fiind de 69,35 %.

Comisia Judeţeană a coordonat direct şi a monitorizat prin delegaţii săi, inspectori şcolari, activitatea tuturor comisiilor, desfăşurarea examenului, în toate etapele sale. Starea de sănătate şi siguranţa candidaţilor a fost asigurată printr-o foarte bună colaborare a ISJ Prahova cu Direcţia de Sănătate Publică şi cu Poliţia Comunitară.

O menţiune specială se cuvine a fi făcută pentru implicarea responsabilă a Jandarmeriei Prahova în asigurarea securităţii plicurilor cu subiecte pentru probele scrise şi pentru transportul în siguranţă a lucrărilor scrise între centrele de examen şi centrele zonale de evaluare.

In şcoala noastra nu a fost semnalată nici-o întârziere şi nici o eroare în transmiterea subiectelor. Supravegherea candidaţilor, pe perioada redactării lucrărilor, s-a făcut cu atenţie, încercând prevenirea oricărei tentative de fraudă.

Sintetic, rezultatele generale ale examenului de Bacalaureat se prezintă astfel:

 

Forma de învăţă-mânt

Nr elevi înscrişi

Nr. elevi prezenţi

Nr. elevi neprezentaţi

Nr. elevi eliminaţi

Pe tranşe de medii

 

Număr de candidaţi respinşi

Din care cu medii:

Nr. elevi reuşiţi

Din care cu medii:

Promovab ilitate %

 

5- 5.99

 

6 – 6.99

7 – 7.99

8-8,99

9- 9.99

10

 

PC

256

254

2

-

62

 

18

192

83

67

39

3

-

75,59

 

TOTAL

318

310

8

-

95

85

30

215

101

72

39

3

-

69,35

 

 

Observaţii:

 • Procentul de promovare crescut, în raport cu procentul pe judeţ

 

 

BACALAUREAT 2014

Nr.candidaţi înscrişi

Nr.candidaţi reuşiţi

Nr. candidaţi respinşi

Procent de promovare

Clasa a XII a REAL

128

109

19

85,15%

Clasa a XII a TEHNIC

128

83

43

65,87%

Serii anterioare

62

23

33

41,07%

TOTAL

329

218

111

69,35 %

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBA

INSCRISI

PROMOVAŢI

RESPINSI

PROMOVABILITATEA %

NUMĂR ELEVI CU NOTE

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

ROMANA

318

294

11

94,20

91

80

84

35

4

0

MATEMATICA

318

228

90

75,36

94

82

31

14

6

1

BIOLOGIE T1

94

84

9

89,36

23

21

11

18

11

0

ANATOMIE T2

7

6

1

98,24

1

0

0

2

3

1

FIZICĂ

37

33

4

89,18

8

6

9

8

2

0

CHIMIE T1

43

39

4

90,69

11

10

11

5

2

0

CHIMIE T2

27

6

20

23,07

6

0

0

0

0

0

INFORMATICĂ T1

28

27

1

96,42

11

13

2

1

2

0

 

 

 


 

 

 

 

 

PROBA E

INSCRISI

PROMOVAŢI

RESPINSI

PROMOVABILITATEA %

NUMĂR ELEVI CU NOTE

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

ANATOMIE

7

6

1

98,24

1

0

0

2

3

1

BIOLOGIE

94

84

9

89,36

23

21

11

18

11

0

CHIMIE ORAGNICA

43

39

4

90,69

11

10

11

5

2

0

CHIMIE ANORGANICA

27

6

20

23,07

6

0

0

0

0

0

FIZICĂ

37

33

4

89,18

8

6

9

8

2

0

INFORMATICĂ

28

27

1

96,42

11

13

2

1

2

0


Observaţii:

 • Procentul de promovare crescut, în raport cu procentul de promovare pe judeţ :
 • 94,20 % - proba A;
 • 75,36 % - proba D;
 • 87,67 % - proba E;

 

 • Promovabilitatea în învăţământul liceal este mai mare decât promovabilitatea pe judeţ;
 • La examenul de bacalaureat procentul de promovabilitate este superior procentului de promovabilitate pe judeţ.

 

Măsurile pe care le preconizează conducerea scolii pentru obţinerea unor rezultate mai bune, sub aspect calitativ, la examenul de Bacalaureat sunt:

 • Eficientizarea demersului didactic, urmărirea cu consecvenţă în procesul de predare- învăţare-evaluare a atingerii standardelor curriculare la fiecare disciplină ;
 • Orientarea profesorilor cu mai redusă experienţă didactică în construcţia lecţiilor, în elaborarea şi valorizarea testelor de evaluare menite să antreneze elevii pentru examenul real, în selectarea bibliografiei / culegeri de texte, de probleme, etc/utilizate în pregătirea lecţiilor şi în cea recomandată elevilor;
 • Uniformizarea nivelului de exigenţă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ, astfel încât notele să reflecte obiecţiv nivelul real de atingere a standardelor;
 • Utilizarea de modalităţi alternative de pregătire a candidaţilor pentru examen pe modele de itemi care să vizeze fiecare competenţă din curiculumul-ul disciplinei;
 • Cuprinderea echilibrată a conţinuturilor programelor de examen, dozarea raţională a volumului de lucru şi a dificultăţii problemelor/temelor tratate în cadrul fiecărei lecţii.

 

BACALAUREAT DUPĂ SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2014

                         

XII A

TUDOR C.

17

17

-

100%

 

75,59%

69,35%

 

     

XII B

DUŢĂ L.

21

14

7

66%

 

     

XII C

BEŞLEAGĂ R.

20

14

6

70%

85,15%

     

XII D

URSU S.

18

16

2

88%

 

     

 

     

XII E

CHIRICU M.

24

23

1

95,83%

 

     

XII F

STANCIU C.

 28

25 

 89,28%

 

     

XII G

STROE S.

26

21

5

80,76%

 

     

XII H

FRUSINOIU M.

22

16

6

76,19%

 

     

XII I

PĂUN M.

31

27

4

87,09%

 

     

XII J

NICOLAE C.

26

8

16

30,76%

65,87%

     

XII K

NOIA R..

23

11

12

47,26%

 

 

     

PR. ANT.

 

62

23

33

41,07%

 

     
       

 

Observaţii:

 • Promoţia curentă PH 68 %

      2) Promoţii anterioare 41,07%

 

 

 1. EXAMENELE DE ABSOLVIRE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

                             LICEAL - NIVEL III 2014

 

 

 

Conform graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare nivel 3, în anul şcolar 2013-2014, s-au organizat doua sesiuni de examen de absolvire:

 • Iunie-iulie 2014
 • August 2014

Tipul examenului de certificare a competenţelor profesionale:

 • pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 3 - cu absolvenţii claselor a XII-a liceu zi.

Rezultatele generale ale examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 3, în anul şcolar 2013-2014, se prezintă astfel:

 

 

 

Calificare

Total elevi înscrişi

Admişi

Neprezentati

Respinşi

Promovabilitate

Tehnician mecatronist

51

49

2

 

96,07

Tehnician în automatizări

32

32

 

 

100

Tehnician mecanic ptr.

51

49

2

 

96,07

întreţinere şi reparaţii

 

 

 

 

 

TOTAL- NIVEL 3

134

130

4

 

97,01


 

 1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂ

 

 

Recunoaşterea şi promovarea talentelor, abilităţilor şi performanţelor umane de către societate, au focalizat şi în acest an şcolar, atenţia conducătorilor de statm instituţii, şcoli, a educatorilor din judeţul nostru (profesori, psihologi, etc.), tineri, părinţi.

Olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline de învăţământ şi meserii, competiţiile interşcolare, regionale, naţionale, iternaţionale au constituit factori complementari de mare forţă în organizarea estraşcolară a instruirii elevilor dotaţi şi superdotaţi care au contribuit la îmbogăţirea cunoştinţelor şi aprofundarea studiilor, la cristalizarea performanţei autentice.

Nivelul participării elevilor la aceste obţinute confirmă potenţial tinerilor şcolarizaţi în şcoala noastră, nivelul ridicat de pregătire al profesorilor ce se ocupă de instruirea acestora, cât şi sistemul complex al stimulării şi încurajării de către mediul social şi educaţional.

 

 

REZULTATE LA OLIMPIADE

ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014

 

 

REZULTETELE OBŢINUTE LA CONCURSURILE ŞCOLARE DE MATEMATICĂ

                                                         AN ŞCOLAR 2013 - 2014

Concursul judeţean de matematică „ELIE RADU” – 7 decembrie 2013

 1. Crt.

Numele şi prenumele

elevului

Clasa

Premiul

Profesor

1

RICHEA COSMIN

XI

Premiul III

BADEA ION

2

MIHAI LEONARD

X

menţiune

POPOVICI ANCA

3

IAMANDI ANDREI

X

menţiune

POPOVICI ANCA

4

CHIVA ALIN

X

menţiune

POPOVICI ANCA

5

TAPU ALEXANDRU

XI

menţiune

AMARAN ROBERT

6

TUDOR MIHAI

XII

menţiune

BEŞLEAGĂ RAMONA

 

LaConcursul naţional de evaluare în educaţie „C-tin Năstăsescu” – Etapa I – oct.2013 s-au obţinut premii I, II, III şi menţiuni.

ConcursulNaţional de matematicăaplicată „Adolf Haimovici”(M2)

etapajudeţeană – 8martie 2014

 1. Crt.

Numele şi prenumele

elevului

Clasa

Premiul

Profesor

1

RICHEA COSMIN

XI

Premiul I

BADEA ION

2

PETRE BOGDAN

XI

Premiul II

BADEA ION

3

POPESCU ANDREI

XI

Premiul II

BADEA ION

4

RUSU NICOLAE  

X

Premiul II

POPOVICI ANCA

5

JANA OCTAVIAN

XI

menţiune

POPOVICI ANCA

6

STANCU ALEXANDRA

XII

menţiune

BEŞLEAGĂ RAMONA

ConcursulNaţional de matematicăaplicată „Adolf Haimovici”

etapanaţională –aprilie 2014.

         RICHEA COSMIN GABRIEL cl.XI – menţiune- prof. BADEA ION

 

Concursul Naţional „Magia numerelor” – 7iunie 2014.

 1. Crt.

Numele şi prenumele

elevului

Clasa

Premiul

Profesor

1

ILIESCU DRAGOŞ MIHAI

XI

Premiul I

BADEA ION

2

DIMA RAREŞ

XI

menţiune

BADEA ION

 

Concursul Naţional pentru elevi „Matematica - Ştiinţă şi limbă universală”

Ediţia V 13 iunie 2014

 1. Crt.

Numele şi prenumele

elevului

Clasa

Premiul

Secţiunea

Profesor

1

DIMA RAREŞ

STĂNESCU VICTOR

XI

Premiul I

I

BADEA ION

2

MUNTEANU ROBERT DUMITRESCU MIHAELA

XI

Premiul II

PPT

BADEA ION

3

LUIZA DOBRE

ALEXANDRU ILIE

XI

Premiul II

II

BADEA ION

4

APOSTOL LARISA

DINCĂ ANDRA

XI

menţiune

II

BADEA ION

5

ROMANEŢ ALEXANDRU

PETREC ROBERTO

XI

menţiune

II

POPOVICI ANCA

6

ION CRISTINA ALEXANDRA   ANDRONESCU ALEXANDRA

X

menţiune

PPT

BREAZU NICOLAE

7

DOBRIN LAURA ELENA   BALTAC ALEXANDRA

X

Premiul III

I

BREAZU NICOLAE

8

MANEA GABRIEL

FĂRCĂŞANU ŞTEFAN

X

menţiune

I

BEŞLEAGĂ RAMONA

9

POPESCU ANA-MARIA

DUMITRU ADRIAN

X

menţiune

PPT

BEŞLEAGĂ RAMONA

 

 

 

CONCURS DE CHIMIE “PETRU PONI”

Etapa judeteana

15 martie 2014

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul

Profesor indrumator

1

RICHEA M. COSMIN GABRIEL

XI O

I

PETRE PETRISOR

2

ŞARPE C. IONUŢ MIHAI

 

IX L

III

BANCIU ROXANA

3

STĂNESCU A. IONUŢ OCTAVIAN

 

IX L

III

BANCIU ROXANA

4

NEAGU D.I. TEOFIL ANDREI

 

IX L

M

BANCIU ROXANA

5

AMARIEI A. ALEXANDRU ADRIAN

IX K

M

NEAGU ANISOARA

6

MARIN A. ALEXANDRU

 

IX K

M

NEAGU ANISOARA

7

IANCU Ş. CRISTIAN PAUL

IX J

M

STANCIU CAMELIA

 

8

RUSU G. NICOLAE VALENTIN

 

X J

M

STANCIU CAMELIA

 

 

 

Etapa nationala

7 - 10 mai 2014

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul

Profesor indrumator

1

RICHEA M. COSMIN GABRIEL

 

XI O

III

PETRE PETRISOR

BANCIU ROXANA

2

STĂNESCU A. IONUŢ OCTAVIAN

 

IX L

M

BANCIU ROXANA

 

 

 

 

Rezultate – Concursul ”Evaluarea în educaţie” – etapa I

Nr. Crt.

Nume şi prenume elev / clasa / disciplina de concurs

Profesor coordonator

Rezultat obţinut

 

Stefan Eduad Valentin
Clasa a IX a B Informatica NeIntensiv

RADU LUMINIŢA

Locul V judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Istratescu Alin George
Clasa a IX a B Informatica NeIntensiv

RADU LUMINIŢA

Locul V judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Ţurcan Liviu
Clasa a IX a B Informatica NeIntensiv

RADU LUMINIŢA

Locul V judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Chircu Iustin
Clasa a X a Informatica NeIntensiv

URSU SILVIA

Locul I judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Micu Andrei
Clasa a X a Informatica NeIntensiv

URSU SILVIA

Locul I judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Stan Bogdan
Clasa a X a Informatica NeIntensiv

URSU SILVIA

Locul I judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Macavei Bogdan
Clasa a X a Informatica NeIntensiv

URSU SILVIA

Locul III judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Grecu Alexandra Ioana
Clasa a X a Informatica NeIntensiv

URSU SILVIA

Locul IV judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Flesariu Dragos
Clasa a X a A TIC

PETRESCU ILEANA

Locul I judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Runceanu Octavian
Clasa a X a A TIC

PETRESCU ILEANA

Locul II judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

David Marius-Cristian
Clasa a XI a TIC

DUŢĂ LAURA

Locul I judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Ghiveciu Alexandru
Clasa a XI a A Informatica Intensiv

RADU LUMINIŢA

Locul I judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Moise Gabriel
Clasa a XI a A Informatica Intensiv

RADU LUMINIŢA

Locul I judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Ilie Elena Gabriela
Clasa a XI a A Informatica Intensiv

RADU LUMINIŢA

Locul I judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Popescu Valentin Andy
Clasa a XI a A Informatica Intensiv

RADU LUMINIŢA

Locul I judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Stănescu Victor
Clasa a XI a B Informatica Intensiv

DUŢĂ LAURA

Locul II judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Dima Rares
Clasa a XI a B Informatica Intensiv

DUŢĂ LAURA

Locul III judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Ilie Alexandru
Clasa a XI a B Informatica Intensiv

DUŢĂ LAURA

Locul IV judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Iliescu Dragoş-Andrei
Clasa a XI a B Informatica Intensiv

DUŢĂ LAURA

Locul V judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Tomulescu Robert Constantin
Clasa a XII a A Informatica Bacalaureat

POPA MIRELA

Locul III judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

Duţă Valentin Marius
Clasa a XII a A Informatica Bacalaureat

POPA MIRELA

Locul III judeţean

Diplomă de merit, Clasament Judeţean

 

 

 

 

Concursul Acadnet

 

Nr. Crt.

Nume şi prenume elev / clasa / disciplina de concurs

Profesor coordonator

Rezultat obţinut

 

Ţarida George Cristian

Clasa a XII-a B / Concursul AcadNet/ Secţiunea Calculatoare

Duţă Laura Dora

Premiul II

 

Oros Octavian Nicolae

Clasa a XII-a B / Concursul AcadNet/ Secţiunea Calculatoare

Duţă Laura Dora

Menţiune

 

Răduţ Daniel

Clasa a XII-a B / Concursul AcadNet/ Secţiunea Calculatoare

Duţă Laura Dora

Menţiune

 

 

 

Concursul Infoeducaţie – faza judeţeană

 

 

Nr. Crt.

Nume şi prenume elev / clasa / disciplina de concurs

Profesor coordonator

Rezultat obţinut

 

Niţă Albert

Clasa a X-a A / Concursul Infoeducație/ Secţiunea Roboți

Petrescu Ileana

Premiul I

 

 

REZULTATELE ELEVILOR LA ETAPA JUDETEANA A OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE DOMENIUL MECANICA- 2014

 

Nr. crt.

Domeniu

Cls

Numele şi prenumele elevului

Cadrele didactice care au pregătit elevul

Locul

1

MECANIC

XII G

MIRON ALEXANDRU

Stroe Sofia, Burlacu Liviu

I

2

MECANIC

XII H

MÂNDREȚE ION

Stroe Sofia, Noia Ruxandra, Stan Mihaela, Burlacu Liviu

II

3

MECANIC

XI i

PANAITESCU VASILE-ZAHIU

Stroe Sofia, Noia Ruxandra, Stan Mihaela, Burlacu Liviu

I

4

MECANIC

XI J

POTERAȘ TUDOR MIHAI  

Stroe Sofia, Noia Ruxandra, Stan Mihaela, Burlacu Liviu

II

 

REZULTATELE ELEVILOR LA ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE DOMENIUL MECANICA- 2014

 

Nr. crt.

Domeniu

Cls

Numele şi prenumele elevului

Cadrele didactice care au pregătit elevul

Locul

1

MECANIC

XI i

PANAITESCU VASILE-ZAHIU

Stroe Sofia, Noia Ruxandra, Stan Mihaela, Burlacu Liviu

M

 

 

CENTALIZATOR PREMII şi MENŢIUNI AN ŞCOLAR 2013 - 2014

 

 

 

PREMIUL

NUMĂR

PREMII

2013-2014

NUMĂR PREMII

2012 - 2013

NUMĂR PREMII

2011 - 2012

NUMĂR

PREMII

2010-2011

FAZA

JUDETEANA

PREMIUL I

14

11

14

10

PREMIUL II

4

11

15

10

PREMIUL III

14

24

12

8

MENŢIUNE

62

64

50

41

TOTAL

94

110

91

69

FAZA

NAŢIONALA

PREMIUL I

3

1

0

4

PREMIUL II

2

0

0

1

PREMIUL III

5

0

1

2

MENŢIUNE

9

0

0

4

TOTAL

19

1

1

21

TOTAL

 

113

111

92

90

 

  

 

 1. STAREA DISCIPLINARĂ A ELEVILOR

 

Pentru a evalua starea disciplinară a elevilor din Colegiul „Spiru Haret",analizăm frecvenţa şi notele la purtare:

 

CLASA(DIRIG)

 1. EL. INS.
 2. EL. RMS
 

PROMOV

REP

 

TOTAL

 •  

 •  

  1. A./

  ELEV

  1. A. MOT./

  ELEV

  1. A. NEM./ELEV

  FRECV

  PROMOVAB%

  9A (B.N.)

  29

  27

  27

  0

  725

  508

  217

  27

  19

  8

  97,59

  100

  9B (D.M.)

  27

  27

  27

  1

  1327

  701

  626

  49,14

  25,9

  23,8

  95,68

  96

  9C (C.R.)

  22

  22

  22

  2

  1157

  725

  432

  52,6

  32,9

  19,6

  86,93

  90

  9D (V.A.)

  28

  27

  27

  2

  956

  364

  592

  35,4

  13,5

  21,9

  96,84

  92

  9E (C.C.)

  29

  26

  26

  1

  2157

  1028

  1129

  82,96

  78

  43,42

  93,38

  96

  9F (D.M.)

  29

  24

  24

  2

  2517

  1002

  1515

  104,87

  41,75

  63,12

  85,81

  91

  9G (Z.R.)

  30

  24

  24

  2

  1804

  1027

  777

  75,16

  42,79

  32,37

  94,83

  91

  9H (D.A-M.)

  29

  27

  27

  3

  2216

  730

  1486

  82,07

  27,03

  55,03

  91,56

  88

  9I (D.C.)

  29

  24

  24

  3

  2458

  1051

  1407

  102,41

  43,79

  58,62

  81,58

  87

  9J (F.D.)

  29

  25

  25

  1

  961

  590

  371

  38,44

  23,6

  14,84

  96,86

  96

  9K (D.I.)

  28

  25

  25

  2

  1584

  805

  779

  63,36

  32,2

  31,16

  95,00

  92

  9L(D.M-L.)

  28

  23

  23

  5

  1475

  477

  998

  64,13

  20,73

  43,39

  95,51

  78

  TOTAL

  339

  301

  301

  24

  19337

  9008

  10329

  64,24

  16,64

  29,92

  92,36

  92

   

   

  CLASA(DIRIG)

  1. EL. INSCR.
  2. EL. RAMASI
   

  PROM

  REPET

   

  TOTAL

 •  

 •  

  1. A./

  ELEV

  1. A. MOT./

  ELEV

  1. A. NEM./ELEV

  FRECVENŢA

  %

  PROMOVAB %

  10A (G.C.)

  27

  28

  28

   

  1766

  1095

  671

  63,07

  39,10

  23,96

  94,53

  100

  10B (P.A.)

  22

  22

  22

   

  1209

  378

  331

  54,95

  17,18

  15,04

  90,00

  100

  10C (P.AL.)

  24

  21

  21

   

  1141

  565

  576

  54,33

  26,90

  27,42

  94,96

  100

  10D (M.M.)

  21

  15

  15

  7

  3584

  1322

  2262

  238,93

  88,13

  150,8

  82,00

  53

  10E (V.M.)

  27

  27

  27

   

  924

  700

  224

  34,22

  25,92

  8,29

  96,84

  100

  10F (N.T.)

  27

  26

  26

  1

  1290

  991

  299

  49,61

  38,11

  11,50

  95,5

  96

  10G (S.C.)

  28

  19

  19

  1

  1705

  836

  869

  89,73

  44

  45,73

  96,05

  94

  10H (G.M.)

  19

  18

  18

  1

  1399

  1304

  495

  77,72

  72,44

  12,75

  93,36

  100

  10I (S.R.)

  21

  21

  21

   

  1851

  1026

  825

  88,14

  48,85

  39,28

  92,00

  100

  10J (A.C.)

  27

  26

  26

   

  1684

  1348

  346

  64,76

  51,84

  13,10

  94,15

  100

  10K (A.R.)

  28

  27

  27

   

  1319

  596

  723

  48,85

  22,07

  26,77

  95,93

  100

   

  26

  25

  25

  1

  1768

  911

  857

  70,72

  36,44

  34,28

  94,69

  99

  TOTAL

  263

  250

  250

  10

  17006

  9430

  8478

  68,02

  37,72

  30,34

  93,21

  96

  TOTAL CICLUL INFERIOR

  602

  551

  551

  24

  36343

  18438

  18807

  65,95

  33,46

  34,13

  92,78

  95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CLASA(DIRIG)

  1. EL. INSCR.
  2. EL. RAM
   

  PROM

  REP

   

  TOTAL

 •  

 •  

  1. A./

  ELEV

  1. A. MOT./

  ELEV

  1. A. NEM./ELEV

  FRECVENŢA

  %

  PROMOVAB %

  11A (R.L.)

  26

  25

  25

   

  806

  638

  175

  32,24

  25,52

  7

  99

  100

  11B (B.I.)

  21

  21

  21

   

  758

  451

  307

  36,09

  21,47

  14,61

  96,65

  100

  11C (I.I.)

  27

  27

  27

   

  1488

  1074

  414

  55,11

  39,71

  16,29

  94,72

  100

  11D (D.C.)

  29

  26

  25

  1

  1009

  523

  486

  48,8

  20,11

  18,69

  96,49

  96

  11E (O.M.)

  23

  20

  20

   

  799

  588

  211

  39,95

  29,4

  10,55

  96

  100

  11F (C.L.)

  32

  32

  32

   

  828

  417

  411

  25,87

  13,03

  12,84

  97,52

  100

  11G (S.M.)

  23

  21

  21

   

  702

  581

  121

  33,49

  27,66

  5,76

  97,20

  100

  11H (B.R.)

  25

  24

  22

  2

  1564

  438

  1196

  65,16

  18,25

  46,91

  94,72

  91

  11I (B.G.)

  25

  25

  24

  1

  1163

  697

  466

  46,52

  27,88

  18,64

  96,26

  96

  11J (E.D.)

  26

  26

  26

   

  2110

  1681

  1261

  81,15

  48,50

  48,46

  93,37

  100

  11K (R.I.)

  25

  18

  16

  2

  2097

  1771

  496

  116,5

  98,38

  27,55

  71,50

  88

  11L (I.E.)

  26

  20

  18

  2

  1623

  811

  812

  81,15

  40,55

  40,60

  92,10

  90

  11M (P.N.)

  30

  27

  27

   

  1984

  1450

  534

  73,48

  53,70

  19,77

  92

  100

  11N (S.Ctina)

  31

  27

  27

   

  1444

  961

  483

  53,48

  35,59

  17,88

  95,31

  100

  11O (R.M.)

  28

  29

  28

  1

  1240

  858

  382

  42,75

  29,58

  13,17

  96,38

  96

  TOTAL

  397

  368

  360

  9

  18549

  11271

  7278

  50,40

  30,62

  19,77

  94,25

  97

   

   

  CLASA

  1. EL. INSCR.
  2. EL. RAMASI
   

  PROM

  REPET

   

  TOTAL

 •  

 •  

  1. A./

  ELEV

  1. A. MOT./

  ELEV

  1. A. NEM./ELEV

  FRECVENŢA

  %

  PROMOVAB %

  12A (T.C.)

  18

  17

  17

   

  243

  109

  134

  1429

  6,41

  7,82

  96,83

  100

  12B (D.L.)

  23

  21

  21

   

  771

  572

  199

  36,71

  27,23

  9,47

  96,16

  100

  12C (B.R.)

  20

  20

  20

   

  581

  384

  197

  29,05

  19,20

  9,85

  93,32

  100

  12D (U.S.)

  18

  18

  18

   

  416

  216

  200

  23,11

  12

  11,11

  97,70

  100

  12E (C.M.)

  25

  24

  24

   

  1194

  867

  327

  49,75

  36,12

  13,62

  95,17

  100

  12F (S.C.)

  28

  28

  28

   

  1484

  1022

  462

  53

  36,50

  11,50

  94,46

  100

  12G (S.S.)

  26

  26

  26

   

  796

  639

  157

  33,16

  26,67

  6,54

  93,19

  100

  12H (F.M.)

  26

  26

  26

   

  800

  492

  308

  30,76

  18,92

  11,84

  99,96

  100

  12I (P.M.)

  33

  32

  32

   

  1483

  910

  573

  46,34

  28,43

  17,90

  95,31

  100

  12J (N.C.)

  28

  27

  27

   

  2196

  1457

  739

  81,33

  53,96

  27,37

  94,78

  100

  12K (N.R.)

  26

  24

  24

   

  2275

  1528

  747

  94,79

  63,66

  31,12

  95,79

  100

  TOTAL

  271

  263

  263

   

  13498

  8891

  4607

  51,32

  33,80

  17,51

  1052,67

  100

  TOTAL CICLUL SUPERIOR

  668

  631

  623

  9

  32047

  20162

  11885

  50,78

  31,95

  18,83

  95,69

  96

  I POST.(P.M)

  26

  16

  16

   

  425

  176

  249

  26,56

  11

  15,56

  97,57

  100

  II POST.(M.D

  21

  21

  21

   

  101

   

  101

  4,8

   

  4,8

  99

  100

  TOTAL SCOALA

  1317

  1219

  1211

  33

  68916

  56625

  30673

  37,02

  19,10

  18,33

  96,26

  97,75

   

   

   

   

   

   

   

  REPARTIZAREA CORIGENŢILOR PE CLASE ŞI PE DISCIPLINE

  Clasa

  Română

  Engleză

   

  Fizică

  Chimie

   

  Istorie

       

  Logică

  Module

  1. N.

  Total

  9A -BN

   

   

  7BN

  2SM

   

   

  1BG

   

  1US

   

   

   

   

  11

  9B -DM

   

   

   

  4SC

   

   

   

   

  4RL

   

   

   

   

  8

  9C -CR

   

   

  1BR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  9D -VA

   

   

  1PA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  9F -DM

  2DC

  2DM

  4AA

  2CC

  2SC

  5FI

   

   

   

  2AI

  2GM

   

   

  21

  9G -ZR

   

   

  4AA

  1PN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  9H -DA

   

   

   

   

  2NA

  8FI

   

   

   

   

   

   

   

  11

  9J -FD

   

   

  3LA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  9K -DI

   

   

  6LA

  6SC

   

  1FI

   

   

   

   

   

   

   

  13

  9L-DML

  2PM

   

  6LA

   

  1BR

  1FI

   

   

   

   

   

   

   

  10

  10A -PI

   

   

  3BR

  1ED

  1SC

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  10B -PA

  2AC

   

  1PA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  10C -PA

   

  2CR

  3PA

   

  3NA

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

  10D -M

  2DC

   

  7DM

  1CC

  7BR

   

   

   

  7US

   

  1GM

   

   

  25

  10E -VM

   

   

  2BI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  10F -NT

   

   

  2BN

   

  1PN

   

   

   

  1SC

   

   

   

   

  4

  10H -G

  1ZR

   

   

   

   

  1FI

   

   

   

   

   

   

   

  2

  10I -SR

   

  1CR

  1RE

   

   

   

  1SL

   

   

   

   

   

   

  4

  10J -AC

   

  2CR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  10K -AR

   

   

  4AR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

  5ZR

   

   

   

   

   

   

   

  1SC

   

  1GM

   

   

  7

  11A -RL

   

   

  2BN

   

  3BR

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  11C -II

  1VA

   

  3PA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  11D -DC

  1DC

   

  6AR

  2SM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  11E -O

   

   

  1BR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  11F -CL

   

   

  1BI

  2SM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  11H -BR

  4AC

   

  1DM

   

   

   

   

   

  1SC

   

   

   

   

  6

  11I-BG

  2PM

   

  1

  1SC

   

   

   

   

  3SC

   

   

   

   

  7

  11K -RI

  6PM

   

  2

   

   

   

   

   

  1SC

   

   

   

   

  9

  11L-IE

  2

  3DM

  3RE

   

   

   

   

   

  1SC

   

   

   

   

  9

  11M-PN

  6AR

   

   

   

  1SC

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  11O-RM

   

   

  2BI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  12F-SC

  1PM

   

  1DM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  12H-FM

  6AC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  12I -PM

  3PM

   

  1BR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  12J-NC

  5ZR

   

  1FM

  4TC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

  12K-NR

  7DA

   

  4RI

  4TC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

  TOTAL

  57

  10

  87

  30

  22

  16

  3

   

  30

  2

  3

   

   

  236

   

   

  Forma/Ciclurile de

  învăţământ

  An şcolar

  Invătământul

  Liceal (ciclul inferior)

  Invătământul

  Liceal (ciclul superior)

  1. prof.

  Nr. de elevi ce au

  abandonat şcoala

  2009-2010

  0

  0

  -

  2010-2011

  0

  0

  -

  2011-2012

  0

  0

  -

  2012-2013

  0

  0

  -

  2013-2014

  0

  0

   

  Nr. de elevi

  exmatriculaţi

  repetenti

  2009-2010

  8

  10

  -

  2010-2011

  0

  0

  -

  2011-2012

  21

  7

  -

  2012-2013

  37

  20

  -

  2013-2014

  38

  12

   

  Nr. de elevi cu medii la

  purtare sub 7

  2009-2010

  11

  3

  -

  2010-2011

  0

  0

  -

  2011-2012

  38

  4

  -

  2012-2013

  25

  11

  -

  2013-2014

  34

  29

   

  Din care pentru

  Absente

  2009-2010

  11

  3

  -

  2010-2011

  0

  0

  -

  2011-2012

  38

  4

  -

  2012-2013

  25

  11

  -

  2013-2014

  34

  29

   

   

   

   

   

  Apreciem că nu toţi diriginţii au avut o cooperare corespunzătoare cu familiile elevilor, iar profesorii, în general, nu au fost consecvenţi în ceea ce priveşte acţiunile dumnealor. Exemple: ţinuta elevilor la orele de curs, grija faţă de mobilierul şcolar, de aparatura utilizată şi nu în ultimul rând, atitudinea faţă de personalul didactic şi nedidactic, comportamentul în afara şcolii, etc.

  Nu se respectă cu stricteţe protocolul de sancţionare a elevilor prevăzut în Regulamentul Şcolar şi în Regulamentul de Ordine Interioară, familiile nu sunt întotdeauna anunţate privind slaba frecvenţă şi abaterile disciplinare, etc.


   

  • ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ

   

   1. Activitatea şcolară

   

  Au continuat activitatile de formare pentru diriginti prin cursurile de consiliere şi orientare, pentru o mai buna intelegere în aplicarea noii programe. Au fost accentuate următoarele aspecte :

  • creşterea rolului dirigintelui prin activitatea de dirigentie (lecţie, consultatii individuale, vizite la domiciliu, dezvoltarea legăturii cu familia, activitati extracurriculare atractive)
  • creşterea rolului lecţiei de dirigentie în activitatea de consiliere şi orientare;
  • diversificarea modalitatilor de realizare a activitatilor extracurriculare (opţionale) şi extrascolare prin oferte educaţionale atractive;
  • dezvoltarea parteneriatului educativ scoala-familie şi şcoala- unitatile specializate pentru activitati extrascolare( palat şi cluburi ale elevilor);

  Activitati importante desfasurate anul şcolar 2011-2012 s-au subsumat temelor generice:

  • Saptamana Educaţiei şi Ziua Educatorului
  • Alegerea Forumului Elevilor
  • Ziua scolii
  • Ziua UNESCO
  • Ziua Mondială de luptă împotriva virusului HIV;
  • Ziua Mondială a Drepturilor Omului;
  • Ziua Mondială a Mediului;
  • Ziua Mondială a Sănătăţii;
  • Ziua Mondială fară Tutun;

   

  1. Activitatea extraşcolară

   

  Realizari

  • Comemorarea Holocaustului;
  • Ziua Armatei Române;
  • Ziua Naţională a României;
  • Unirea Principatelor Române;
  • Basarabia - 27 martie 1918
  • Ziua Eroilor Neamului.
  • Ziua Europei
  • In memoriam George Bacovia
  • Eminesciana
  • Zilele „Nichita Stănescu"
  • Balul Bobocilor;
  • Balul Absolvenţilor;
  • Serbarea de Crăciun;
  • Serbarea de încheiere a anului şcolar.
  • Hallowen - concurs de măşti şi compuneri în limba engleză;
  • Ziua Internaţională a Francofoniei;
  • Sfântul Andrei Apostolul românilor

  Tendinţe:

  • Implicarea consiliilor elevilor în luare deciziilor şi acordarea unei atentii specile activitatilor structurilor asociative ale elevilor
  • Creşterea rolului dirigintelui în relaţia cu familia (lecţie, consultării individuale, vizite la domiciliu, dezvoltarea legăturii cu familia, activitati extracurriculare atractive)
  • Creşterea rolului parteneriatului educaţional în cadrul proiectelor
  • Dezvoltarea ofertei educaţionale pentru activitati de timp liber
  • Desfasurarea tuturor disciplinelor de invatamant intr-un cadru adecvat educaţional şi participarea tuturor cadrelor didactice la formarea unei atitudini pozitive a elevilor
  • Dezvoltarea activitatilor de voluntariat

   

  • RESURSE UMANE

   

  1. Încadrarea cu personal didactic

   

  In anul şcolar 2013 / 2014 numărul total de posturi:

  • 89,90posturi didactice
  • 12 posturi didactice auxiliare
  • 19 posturi nedidactice

   

  Raportul dintre nr.de elevi şi numărul de cadre didactice pe fiecare nivel de clase/ciclu de învăţământ şi raportul dintre numărul de elevi şi personal didactic auxiliar şi nedidactic:

   

  1. Crt.

  Nivel/Ciclu de învăţământ

  Număr elevi

  Număr elevi

  Număr elevi

   

   

   

   

  Număr cadre didactice

   

   

   

  Număr cadre didactice auxiliare

  Număr personal nedidactic

   

  În văţământ liceal

  1270/88=14,43

  1270/11=115,45

  1270/19=66,84

   

  Şcoala Postliceală

  47/4=11,75

  47/11=4,27

  47/19=2,47

   

  Scoala Profesionala

  26/2=13

  26/11=2,36

  26/19=1,36

   

  Raportul existent între personalul didactic ,personalul didactic auxiliar şi personal nedidactic

   

  • 88,8 cadre didactice : 12 = 7,40 cadre didactice la un cadru didactic auxiliar
  • 88,8 cadre didactice : 21 = 4,22 cadre didactice la o persoană încadrată ca personal nedidactic

   

  Ponderea cadrelor didactice pe niveluri de şcolarizare în anul şcolar 2013/2014 a fost următoarea:

   

   

  NIVEL

  SITUAŢIA NUMERICA

  Grad de acoperire 2013/2014

   

  Liceal

  88,80

  100%

   

   

   


   

  • RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

   

  Burse şcolare.

   

  În anul şcolar 2013 - 2014 s-au derulat următoarele programe:

  • BANI DE LICEU - pentru un număr de 38 elevi;
  • 200 EURO - 0 elevi (nu s-au depus dosare, până la această dată);

   

  • BURSE PENTRU ELEVII DIN REPUBLICA MOLDOVA: 4 elevi
  • BURSE DE AJUTOR SOCIAL PENTRU:
  • 10- elevi orfani;
  • 5- medicale diagnosticaţi cu TBC, boli maligne, hepatite, etc;
  • 6- elevi proveniţi din familii cu venituri modeste (sub 50% din salariu minim pe economie)
  • BURSE DE MERIT, PERFORMANŢĂ ŞI STUDIU au fost acordate unui număr de 19 elevi cu rezultate deosebite la învăţătură, premianţi la olimpiadele naţionale.
  1. Alocaţiile pentru copii au fost acordate unui număr de 1296 elevi.
  2. Manuale şcolare în regim de transmisibilitate au fost asigurate pentru toţi elevii din învăţământul obligatoriu - liceu ciclul inferior.
  3. Costuri / elev - reprezintă un indicator de fundamentare a bugetului, care să asigure un sistem unitar de constituire a surselor de finanţare pentru fiecare unitate de învăţământ, astfel încât să se asigure condiţii cel puţin decente pentru desfăşurarea procesului educativ.

  Costul mediu pe elev, la nivelul judeţului a fost în anul 2014 de 2524 RON faţă de    2475 RON în anul 2013.

  La nivelul Colegiului „SPIRU HARET" Ploieşti, costul mediu pe elev, a fost în anul 2014 de 1851 RON, iar în anul 2013 de 2123 RON.

   

   

  LUCRARE

  SURSA

  SUMA (RON)

  Sistem supraveghere video

   

  Venituri proprii

  Comitet părinţi

  8.800 RON

   

  Sistem supraveghere video

   

   

  19.000 RON

  Lucrări de igienizare

   

  30.000 RON

   

   

   


  1. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

   

   1. Mediul de învăţare

   

  Organizarea procesului didactic se realizează în spaţii de învăţământ corespunzătoare, ce îndeplinesc, în general, condiţiile ergonomice şi igienico - sanitare impuse de legislaţia în vigoare, dispunând şi de dotări specifice (mai ales pentru disciplinele din ariile curriculare ştiinţe, tehnologii, educaţie fizică).

  Aplicarea curriculum-lui naţional la toate ciclurile de învăţământ şi la toate disciplinele s-a realizat corect, monitorizându-se atent mai ales realizarea programelor la clasa a Xl-a liceu şi a IX-a .Utilizarea tehnicii de calcul în procesul de instruire s-a realizat la parametrii buni în liceu (prin platforma AEL) TIC fiind utilizată şi ca instrument în procesul de instruire pentru câteva discipline de învăţământ în gimnazii.

   

  1. Prestaţia didactică

   

  Respectarea normelor M.Ed.C.T.S. privind utilizarea programelor şi manualelor şcolare a fost asigurată printr-o activitate susţinută de informare a cadrelor didactice cu ocazia Consfătuirilor anuale, a cercurilor pedagogice, a activităţilor de formare organizate pentru cadrele didactice debutante.

  Proiectarea didactică s-a realizat pe baza normelor metodologice elaborate de M.Ed.C.T.S. şi cuprinse în ghidurile pentru profesori.

  Aproape toate cadrele didactice controlate şi-au întocmit planificări anuale şi semestriale, proiecte detaliate pe unităţi de învăţare şi pe lecţii .

  S-au efectuat peste 99 ore de asistenţă. Dintre acestea multe ore au fost inspecţii curente sau inspecţii speciale. Pentru toate aceste activităţi s-a acordat calificativul FOARTE BINE..

  Inspecţii speciale :

  1. Pîrvu Nicoleta , concurs metodişti , 19.10.2013
  2. Creţu Liliana, grad I, 10.12.2013
  3. Drugă Marina, grad I,18.12.2013
  4. Zvirid Ramona, grad I,echivalare,11.02.2014
  5. Mirică Domnica,grad II, 01.04.2014
  6. Filipescu Doina, grad II, 03.04.2014
  7. Duţă Mona Lisa,grad II,înscriere,25.04.2014
  8. Dobrică Cristina,grad I, înscriere,06.05.2014.

  Au fost organizate şi activităţi de pregătire suplimentară a elevilor adresate acelora cu ritm lent de lucru, precum şi elevilor care vor susţine examenul naţional de Bacalaureat precum şi olimpiade şi concursuri.

  Prin asistenţele efectuate, am surprins şi unele aspecte negative:

  • prezenţa elevilor la prima oră de curs în unele cazuri este nesatisfăcătoare;
  • adaptarea cunoştinţelor predate, a metodelor de predare la posibilităţile elevilor unor clase (îndeosebi clasa a IX-a, etc.) este necorespunzătoare;
  • lipsa temei pentru acasă sau dimpotrivă tema avută de elevi este foarte laborioasă;
  • trecerea de la note foarte mici (începutul anului şcolar de regulă) la note mari (către sfârşitul anului şcolar) le crează elevilor speranţa şi de multe ori convingerea că se poate promova şi fără să înveţe;

  Ca principale deficiente identificate în prestaţia didactică pot fi enumerate:

  • gestionarea necorespunzătoare a timpului didactic;
  • dozarea defectuoasă a procedeelor didactice (expunere prelungită în detrimentul experimentului, a lucrului cu manualul, a activităţii pe bază de fişe etc);
  • sistem de evaluare care nu măsoară progresul elevilor (măsura valorii adăugate nivelului de cunoştinţe, funcţionalităţii şi operaţionalităţii acestora în contexte de viaţă).
  • Sunt discipline şi clase pentru care nu există nici un manual.
  • La disciplinele pentru care nu s-au editat manuale profesorii nu au realizat suportul de curs.

   

   1. Activitatea la catedre şi comisii

   

  In anul şcolar 2013 - 2014, profesorii Colegiului " Spiru Haret" şi-au desfăşurat activitatea în conformitate cu sarcinile prevăzute în fişa postului. în procesul educativ s-a urmărit aplicarea conţinututrilor prevăzute în programele şcolare în vigoare şi îndeplinirea standardelor curriculare. în acest sens, cadrele didactice au desfăşurat următoarele activităţi educative :

  1. Colocviul Naţional de Fizică „EVRIKA-CYGNUS ”, ediţia a XIX-a

  I.S.J.Prahova

  Societatea Ştiinţifică CYGNUS-CENTRU UNESCO SUCEAVA

  Realizatorii revistei „EVRIKA” şi” CYGNUS”

  Asociaţia profesorilor din învăţământul preuniversitar din România

  Colegiul „Spiru Haret”, municipiul Ploieşti:

  - prof. Pîrvu Nicoleta - organizator

  - prof.Tudor Carmen – organizator

  - prof.Sandu Mihai - organizator

                                  

  1. Lecţie deschisă dirigenţie , 6-8.09.2013
  2. Lecţie deschisă istorie, 26.02.2014; 11.02.2014
  3. Cercul profesorilor de religie,18.11.2013.

   

  RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢILOR METODICE

                                 CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

  În anul şcolar 2013-2014, Catedra de limba şi literatura română este formată din profesorii titulari:Dinu Cristina, Păun Mihaela, Panait Alina, Ana Claudia, Dragomir Ana-Maria, Zvirid Ramona Maria,Simache Ramona, Vlad Adriana.

   

  Pe parcursul anului şcolar, membrii Catedrei au realizat următoarele activităţi metodice:

  1. Au participat la şedinţele de catedră în cadrul cărora au dezbătut programele şcolare în vigoare, au elaborat planificări anuale şi semestriale, subiectele pentru testele iniţiale, teste sumative şi grafice privind orele de pregătire suplimentară sau pe cele care monitorizează evoluţia elevilor

  - toţi membrii catedrei;

   

  1. 12 septembrie 2013 - participarea la Consfătuirea profesorilor de limba şi literatura română din judeţul Prahova, organizată la Colegiul Naţional “I.L.Caragiale”;

  - prof. Zvirid Ramona şi Vlad Adriana

   

  3. realizarea subiectelor şi a baremelor pentru examenele de corigenţă din sesiunea august-septembrie 2013, a testelor iniţiale, interpretarea rezultatelor şi elaborarea unui plan de măsuri- toţi membrii catedrei

  4. întocmirea portofoliilor personale şi pe clase, precum şi a documentelor

  necesare pentru Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii- toţi membrii catedrei

   

  1. 10 decembrie 2013 - participarea la activităţile Cercului Pedagogic Nr. 1 de

  Limba şi literatura română, desfăşurate la Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”

  din Ploieşti;     - toţi membrii catedrei

   

  6. organizarea orelor de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a, în vederea susţinerii examenului de bacalaureat, precum şi a pregătirilor suplimentare pentru olimpiadă;- toţi membrii catedrei

   

  1. 22 noiembrie 2013 - organizarea în şcoală a Concursului de lectură

  „Poveştile Cangurului”- coordonator: prof. Zvirid Ramona Maria

   

  1. 20 ianuarie 2014 – organizarea în şcoală a fazei locale a olimpiadei de limbă, literatură şi comunicare „George Călinescu”- prof. Dinu Cristina şi Păun Mihaela

   

  9. participarea la activităţi educative:

  1. 17 octombrie 2013 - vizitarea, împreună cu elevii clasei a IX-a G, a Bibliotecii Judeţene “Nicolae Iorga” (tur de orientare, obţinerea de către elevi a permisului de acces, încheierea unui protocol de colaborare cu şcoala);

  - prof. Zvirid Ramona Maria

  1. 1 Decembrie 2013 - participare la activitatea cu tema: 1 Decembrie 2013 – 95 de ani de la realizarea României Mari!

  - prof. Dragomir Ana-Maria

  1. 12 decembrie 2013 – participarea la Proiectul Educaţional Din suflet, pentru suflet…, organizat de Sindicatul liber Massa, Asociaţia de sprijin a românilor, Apa ZEN Câmpina, Zonta Club Valea Prahovei şi Colegiul Spiru Haret din Ploieşti;

  - prof. Zvirid Maria, Dragomir Ana-Maria

  - colaborator: prof. documentarist Petrişor Minodora

  1. decembrie 2013 - vizitarea Muzeului “Casă de Târgoveţ din secolul al XVIII-lea – al XIX-lea” (încheierea unui parteneriat educaţional cu şcoala);

  - toţi membrii catedrei

  1. decembrie 2013 – activitate educativă „Acasă la poetul Nichita Stănescu”

  - prof. Ana Claudia

  1. 18 decembrie 2013 – organizarea serbării de Crăciun; participarea trupei de teatru „Crai nou” cu piesa adaptată după opera „Micul prinţ”;

  - prof. Dinu Cristina

  1. decembrie 2013 – editarea revistei Glas haretian, An III, Nr. 1;

  - coordonator: prof. Dragomir Ana-Maria

  1. 15 ianuarie 2014 - derularea Proiectului Educaţional „Aproape de Eminescu”, lansat de Casa de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploieşti (activitate dedicată cinstirii memoriei poetului nostru naţional şi promovării operei acestuia, la împlinirea a 164 de ani de la naştere; elevi participanţi: clasele a IX-a G, a IX-a I, a X-a A);

  - prof. Dragomir Ana-Maria, Zvirid Ramona

  1. 18 ianuarie 2014 – participarea la activitatea cu tema: Cine crede în zbor e stăpân peste zare” iniţiată de Zonta Club Valea Parahovei şi „Zboruri nemuritoare” în colaborare cu Col. „Spiru Haret”, în cadrul proiectului educaţional „Trecutul de lângă noi”, desfăşurat în perioada 2013-2014 în parteneriat cu I.S.J., Ptahova

  - prof. Vlad Adriana

  1. Premiul II la „Concursul judeţean de teatru francofon pentru licee tehnice”, organizat de ISJ Prahova, „Alianţa Franceză” şi C.T. „Lazăr Edeleanu” Ploieşti

  - coordonatori prof. Iliaş Irina, Creţu Liliana, Dinu Cristina

  1. decembrie 2013- iunie 2014 – activităţi educative organizate în parteneriat cu Muzeul „Casă de Târgoveţ”

  din Ploieşti

  - toţi membrii catedrei

   

   

  1. Activităţi de perfecţionare
  2. 25 noiembrie-17 decembrie: participarea la Programul de formare continuă “Consiliere şi orientare şcolară” (48 de ore, 12 CPT), acreditat OMEN nr. 424/ 25.07.2013, desfăşurat la Casa Corpului Didactic Prahova;

  - prof. Păun Mihaela, Zvirid Ramona, Vlad Adriana

  1. 13 decembrie 2013 - – participarea la Al 13-lea Colocviu internaţional al Departamentului de Lingvistică al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti (susţinerea lucrării “Exprimarea verbală a recunoştinţei în limba română”);

  - prof. Zvirid Ramona

  1. decembrie 2013 - publicarea articolului “Actele de limbaj expresive într-o interacţiune verbală televizată”, în volumul Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică, ed. Rodica Zafiu, Ariadna Ştefănescu, Carmen Mârzea Vasile, Raluca Brăescu, Bucureşti, Editura Universităţii, p. 219-231;

  - prof. Zvirid Ramona

  1. ianuarie – februarie 2014 - locul II la Simpozionul naţional „IN MEMORIAM SPIRU HARET PLOIEŞTI”;

  - prof. Dragomir Ana-Maria

  1. 1 februarie 2014 – participarea şi publicarea unor lucrări la a IX-a ediţie a Simpozionului Naţional cu tema: Mijloacele multimedia şi managementul învăţării, organizat de Gimnaziul Sf. Vasile, Ploieşti;

  - prof. Ana Claudia, Păun Mihaela, Simache Ramona, Vlad Adriana

   

  1. 22 februarie 2014 – Olimpiada de limbă comunicare şî literatură română „George Călinescu” – etapa judeţeană desfăşurată la Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Ploieşti

  - prof. asistenţi şi evaluatori / toţi membrii catedrei

  1. 3 martie 2014 – Simularea examenului de bacalaureat

  - prof. evaluatori: toţi membrii catedrei

   

  1. martie 2014 – publicarea, la Editura Universităţii din Bucureşti, a tezei de doctorat cu titlul „Actele

  verbale expresive în limba română” de către prof. Zvirid Ramona

   

  1. aprilie 2014 – Forumul Educaţional Magister organizat de Editura Niculescu în colaborare cu Universitatea „Petrol-Gaze”, Ploieşti

  - toţi membrii catedrei

   

  1. 15 mai 2014 – participarea la Conferinţa Constantin Brâncoveanu în istoria şi cultura română” organizată la Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti

  - prof. Vlad Adriana, Păun Mihaela, Simache Ramona, Dragomir Ana-Maria,Ana Claudia

  1. 10-12 iunie 2014 – desfăşurarea probelor de competenţe lingvidtice în limba română din cadrul examenului de bacalaureat 2014

  - prof. evaluatori: toţi membrii catedrei

  1. iunie-iulie 2014 – desfăşurarea examenului de bacalaureat 2014

  prof. evaluatori: toţi membrii catedrei

   

  1. iunie 2014 – participarea la cursul de formator acreditat Asociaţia Hope Business Support

  - prof. Ana Claudia, Zvirid Ramona, Panait Alina

   

   

  1. 3 iulie 2014 – sesiunea de evaluare a cursului de formator acreditat CNFPA – prezentarea proiectului„Limba română pentru străini. Curs de iniţiere în limba română pentru anul pregătitor”

  - prof. Zvirid Ramona

   

  1. 21 iulie 2014 – participarea in calitate de prof. asistenţi la examenul de titularizare desfăşurat încadrul Colegiului „Spiru Haret”-Ploieşti

  - prof. Păun Mihaela, Simache Ramona, Ana Claudia, Zvirid Ramona,Vlad Adriana

   

  1. Activităţi în calitate de diriginţi:
  2. septembrie 2013 – vizionare film Cinema Ploieşti Shopping City

  - prof. Dinu Cristina, clasa a XI-a D;

  1. octombrie 2013 – audiţie spectacol Filarmonica Ploieşti

  - prof. Dinu Cristina, clasa a XI-a D;

   

  1. 17 octombrie 2013 – vizionare piesa de teatru „Tiganiada”, Casa de Cultură a Sindicatelor, Ploieşti;

  - prof. Dragomir Ana-Maria, Vlad Adriana, elevii claselor a IX-a

  1. 22 noiembrie 2013 – Balul Bobocilor, Club Koshin – Ploieşti

  - prof. Vlad Adriana, Dragomir Ana-Maria, Zvirid Ramona

  1. 1 Decembrie 2014 – vizitarea elevilor basarabeni ai Col. „Spiru Haret”

  - prof. Dinu Cristina, elevii cls. a XI-a D

  1. aprilie 2014 – colaborarea cu C.D.I. pentru realizarea unor proiecte şi parteneriate: „O pată verde”, „Leave a Green Trace Behind”, „Gândeşte verde, gândeşte curat”

  - toţi membrii catedrei

  1. aprilie 2014 – activitate educativă cu tema „Frumuseţea în ce se măsoară?”, în parteneriat cu Universitatea Populară „Dimitrie Gusti” / clasa a X-a J

  - coordonator: prof. Ana Claudia

  1. aprilie 2014 - coordonarea activităţilor din cadrul săptămânii Scoala altfel – „Să ştii mai multe,să fii mai bun”

  - toţi membrii catedrei

   

   

   

   

  ANALIZA SWOT

  Puncte tari

   1. experienţa cadrelor didactice în activitatea educaţională;
   2. preocuparea permanentă a profesorilor pentru formarea profesională;
   3. disponibilitatea profesorilor pentru implicarea şi în activităţile educative din şcoală;
   4. rezultatele foarte bune obţinute la examenul de bacalaureat, la olimpiade şi gradul ridicat de absorbţie a absolvenţilor în învăţământul universitar;
   5. colaborarea eficientă cu profesorii din celelalte comisii metodice;
   6. îndeplinirea sarcinilor care vizează asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare

   

  Puncte slabe

   

  1. perpetuarea mentalităţii eronate potrivit căreia elevul trebuie să se dedice integral

     studiului specific profilului şi specializării sale;

  2. fonduri insuficiente pentru dotarea cabinetelor de specialitate şi pentru desfăşurarea

               activităţilor educative;

  3. interes scăzut din partea elevilor pentru realizarea de proiecte personale coroborat cu

     lipsa timpului alocat studiului individual din cauza programelor supraîncărcate;

  4. necesitatea întocmirii a numeroase documente care sunt consumatoare de timp,  

     resurse materiale, fizice şi intelectuale, ceea ce diminuează posibilitatea profesorilor

     de a se implica şi în activităţi curriculare şi extracurriculare;

              Oportunităţi

  1. disponibilitatea echipei manageriale de a susţine iniţiativele Catedrei de limba şi literatura română;
  2. existenţa în cadrul şcolii a unui Centru de documentare şi informare, ceea ce facilitează elevilor şi profesorilor accesul la informaţii, precum şi organizarea unor activităţi inter/transdisciplinare;
  3. implicarea instituţiilor culturale din oraş: Biblioteca Judeţeană „ Nicolae Iorga” şi

  Teatrul „Toma Caragiu”, Casa Memorială „Nichita Stănescu”, Casa de Cultură „I.L.Caragiale”;

  1. înfiinţarea, începând cu anul şcolar 2014-2015, a specializării filologie.

   

     Ameninţări

   

  1. programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea optimă a competenţelor specifice;
  2. responsabilităţile birocratice ale profesorilor, care sunt astfel privaţi de timpul necesar dedicat autoperfecţionării;
  3. accentuarea dezinteresului elevilor faţă de literatură, comparativ cu o creştere a interesului pentru activităţile dinamice, de grup sau pentru utilizarea computerului;
  4. amplificarea fenomenelor negative, precum absenteismul şi abandonul şcolar, traficul de fiinţe umane, traficul şi consumul de droguri, alte forme de delincvenţă juvenilă, pe fundalul schimbărilor de substanţă din societatea românească, al copierii, de către elevi, a unor pseudo-modele de comportament, datorită şi iresponsabilităţii părinţilor şi mass-media, ceea ce îi îndepărtează de universul literar;
  5. accentuarea decalajului social poate duce la adâncirea fenomenului de discriminare între elevi şi, implicit, la o atmosferă necorespunzătoare comunicării în timpul orelor de curs;.
  6. numărului mare de familii plecate la lucru în străinătate, lipsindu-i pe copii de supravegherea părintească, astfel încât interesul acestora pentru şcoală scade.

   

  CATEDRA DE LB. FRANCEZĂ

   

  • Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare:
   1. Pregătirea elevilor capabili de performanţă în vederea participării la concursuri de specialitate.
   2. Premiul I Dobrin Laura cls. X F, premiul II Ciobanu Sorina cls. X F, premiul III Buga Mihai cls. X B, premiul III Dumitrache Ionuţ cls. IX D, menţiune Sima Radu cls. IX A la „Concursul judeţean de traduceri în limba franceză” organizat de ISJ Prahova şi C. T. „Elie Radu” Ploieşti, prof. Iliaş Irina şi Creţu Liliana.
   3. Premiul II la „Concursul judeţean de teatru francofon pentru licee tehnice”, organizat de ISJ Prahova, „Alianţa Franceză” şi C.T. „Lazăr Edeleanu” Ploieşti, coordonatori prof. Iliaş Irina, Creţu Liliana, Dinu Cristina.

   

   

  • Cursuri de pregătire organizate in şcoală:
   1. Realizarea de teste iniţiale la clasele a IX a ; interpretarea rezultatelor.
   2. Sprijinirea în invăţare în mod diferenţiat a elevilor, în funcţie de nevoile şi stilul lor de învăţare.

   

  • Activităţi în cadrul şcolii :
   1. Realizarea activităţii intitulată « Noiembrie spiritual- La Toussaint », octombrie 2013,prof. Iliaş Irina.

   

  1. Realizarea serbării şcolare dedicată sărbătorilor de iarnă sub titlul “Crăciunul în jurul lumii- Noël autour du monde” în cadrul ariei curriculare Limbă şi Comunicare- decembrie 2013, prof. Iliaş Irina.

   

  1. Membri în echipa de proiect Erasmus +, proiectul intitulat „Vocaţie, educaţie, profesiune”,  acesta obţinând locului I la nivel naţional în vederea finanţării mobilităţilor europene la nivel instituţional 2014-2015, prof. Creţu Liliana, Iliaş Irina.

   

  1. Activităţi de voluntariat- Aşezământul de la Valea Plopului, colaborator prof. religie, prof. Iliaş Irina, Creţu Liliana.

   

  1. Alte activităţi : „Stop drogurilor/ violenţei!”, „Ziua mondială a apei/ Pământului”, „Şcoala pentru o Romanie Verde”, „Gândeşte verde, gândeşte curat !”, „Leave a green trace behind !”, expoziţia „Bucuria de a explora şi de a descoperi Antarctica”, masa rotundă „Cine crede în zbor e stăpân peste zare”, prof. Iliaş Irina, Creţu Liliana.

   

  1. Activităţi specifice săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun !”

   

   

  • Pregătirea / Formarea continuă a cadrelor didactice:
  • Participarea la Consfătuirile şi Cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză,

  C. N. « Mihai Viteazul» Ploieşti si C. N.„ I.L.Caragiale” Ploieşti.

   

  • Profesori supraveghetori/ evaluatori la Bacalaureat,Olimpiada judeţeană de limba franceză, Concursul de titularizare- prof. Creţu L., Drugă M., Duţă M.

   

  • Cursuri de formare continuă CCD Prahova :„ Consiliere şi orientare şcolară”, „Noua generaţie de proiecte europene” 2014- 2020, „Asigurarea calităţii în unităţile şcolare”, prof. Iliaş Irina, Creţu Liliana.

   

  • Participare la simpozionul naţional „Optimizarea procesului de învăţământ” organizat de Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti – susţinerea lucrării „Audio-vizualul la ora de limbă straină”, prof. Iliaş Irina.

   

  • Participare la Conferinţa internaţională „ Constantin Brancoveanu în istoria şi cultura română” organizat de ISJ Prahova, CCD Prahova, Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, susţinerea articolului „La spiritualité de Constantin Brâncoveanu”, prof. Iliaş Irina, „C. Brâncoveanu”- omul şi voievodul,prof. Creţu Liliana.

   

  • Curs de formare a adulţilor „Train the trainers”, formator autorizat CNFPA, Asociatia „Hope Business”, prof. Iliaş Irina, Creţu Liliana.

            

  • Susţinerea inspecţiilor finale, gradul didactic I, prof. Creţu Liliana, Drugă Marina si IC 2, grd. did II, prof. Duţă Mona- Lisa.

            

         Alte atribuţii:

  • Profesori diriginţi: cls. XI C prof. Iliaş I., XI F prof. Creţu L., IX F prof. Drugă M., IX G prof. Duţă M.-organizarea clasei, şedinţe şi consultaţii cu părinţii, consilierea elevilor.
  • Activităţi extraşcolare lunare.
  • Membri în comisiile organizate la nivelul şcolii.

   

  CATEDRA DE LB. ENGLEZĂ

  In anul scolar 2013-2014 , s-au realizat, in cadrul catedrei de limba engleza, urmatoarele activitati , urmarindu-se mai multe aspecte, cum ar fi:

  • Rezultate la concursuri si olimpiade scolare:

   

  1. La olimpiada de limba engleza, faza judeteana, s-au obtinut punctaje onorante, tinand cont ca elevii nostri concureaza cu cei de la clasele cu profil uman, bilingv.
  2. La concursul English for you au obtinut rezultate foarte bune, profesorii Mara Chiricu si Iulia Campeanu, obtinandu-se 9 premii si mentiuni astfel :

   

  Prof. Mara Chiricu: din 3 participanti permisi a obtinut 2 premii si - Clasa aXIIa Premiul I-Negroiu Alexandru,cls.aXIIa , Premiul II- Cruceru Armand, cls. aXa (ambii obtinand cele mai mari punctaje pe judet).

  Prof Iulia Campeanu: Premiul II- Forferino Bermudez, cls aIXa.

   

  1. La festivalul judetean SHAKESPEARE au participat elevii doamnelor prof. Mara Chiricu si Ramona Constantin si au obtinut : La sectiunea power-point presentation –mentiune speciala- Herea Daniela, iar la poster-premiul I.
  2. La concursul Cangurul Lingvist au participat un numar mare de elevi, obtimand punctaje bune si foarte bune, remarcandu-se implicarea profesorilor Mara Chiricu,Iulia Campeanu,Balallia Daniela, Ramona Constantin , Mihaela Visinoiu si Mugur Michailov.

  Rezultate : Profesorii Mara Chiricu si Mugur Michailov au obtinut 12 premii si 17 mentiuni la clasele IX-XII.

  5. Participarea la Concursul de Stiinte si tehnologii, ELIE RADU, -prof. Daniela Balalia, Locul III.

  6.La examenul de atestat majoritatea elevilor clasei a XIIa E au obtinut nota 10.- prof. Coordonator Chiricu Mara, profesori evaluatori Chiricu Mara si Campeanu Iulia, presedinte comisie- prof.metodist ISJPh Rosu Maria;

   

  • Cursuri de pregatire organizate in scoala

   

  1. Pentru examenul LCCI, Certificate in ESOL (CEF C1), prof. Mara Chiricu a pregatit si monitorizat elevii ce au sustinut aceste examene astfel , echivalandu-si examenul de Competente lingvistice 8 elevi de la cls. aXIIa Ecu examenul LCCI si IELTS ( Anghel Mario- IELTS; Calin Razvan-IELTS; Frusina Alexandru-IELTS; Merezeanu Melania-LCCI; Mocanu luiza-LCCI, Stefanescu Alina-LCCI si IELTS, Tudor Mihaela-LCCI si IELTS Stancu Mihai-LCCI) si 1 de la XII A (Negroiu Alexandru-LCCI);

   

  1. Pentru BAC si Olimpiada, fiecare profesor a organizat propria structura de pregatire.
  2. Ore suplimentare pentru elevii cu o rata de retentie slaba.- fiecare profesor la propriile clase, ca activitate remediala in urma testelor initiale.

   

  • Participarea la simpozioane nationale si judetene

   

  1. Chiricu Mara a participat la a saptea sesiune a simpozionului national , sustinut in Ploiesti , intitulat « Optimizarea procesului de invatamant»“Mijloace Multimedia si Managementul Invatarii”, Experiente didactice, Ploiesti, 1 februarie 2014,- Chiricu Mara, unde a si publicat un articol “Smart Activities for Smart Students”.

   

  1. Chiricu Mara a participat la conferinta internationala “Constantin Brancoveanu in istoria si cultura romana” , sustinut incadrul Colegiului nostru.
  2. La expozitia Internationala- Concurs “Invingator prin arta” Editia aIVa noiembrie 2013, Prof. Chiricu Mara a obtinut Premiul I pentru calitatea lucrarilor coordonate.
  3. Participarea la Conferinta Regionala Sud-Muntenia a profesorilor de limba englezacare au finalizat cursul de formare POSDRU /87/1.3/S/62665, Sinaia, ianuarie 2014 – Chiricu Mara.
  4. Participarea la Seminarul de informare referitor la Programul “Erasmus +”, Sinaia, decembrie, 2013, - Chiricu Mara.

   

  • Actiune de voluntariat
   1. Voluntariat pentru promovarea culturii, artelor si patriotismului, Certificat acordat de Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi, - Chiricu Mara;
   2. “Voluntariat. Implicare. Sustenabilitate- VIS CJE” in colaborare cu Fundatia Comunitara Prahova – Chiricu Mara;
   3. Voluntariat in cadrul proiectului “ Leave a Green Trace Behind” in colaborare cu Zonta Club Valea Prahovei, membru al Zonta International –Chiricu Mara si Campeanu Iulia;

   

  • Activitati in cadrul scolii :

   

  1. Lectii si activitati speciale cu diferite ocazii, sustinute fie in cadrul catedrei de limba engleza , fie in cadrul ariei curriculare limba si comunicare :Saptamana Limbilor Moderne, Halloween, Octombrie Spiritual, Christmas, Craciunul in jurul lumii. - participare toti membri catedrei;
  2. Organizarea concursului Cangurul Lingvist.- asistenta si elevi participanti –toti membri catedrei; Rezultate- Prof.
  3. Participarea cu activitati la Zilele Colegiului;
  4. Participarea cu elevi si in calitate de profesor evaluator la concursul judetean English for You - Mara Chiricu, Iulia Campeanu si Dana Balalia .
  5. Realizarea de activitati in laboratorul fonetic TimKen, dotat cu aparatura de ultima generatie, in urma unui proiect ai carui autori sunt Prof,Mara Chiricu, Irina Ilias,(pentru partea catedrei de limbi moderne) Prof. Sofia Stroe si prof. inspector Liliana Tenescu (pentru partea catedrei de mecatronica), proiect tradus integral de prof. Mara Chiricu. Dotarea a fost folosita si pe parcursul examenelor de bacalaureat desfasurate in liceu.
  6. Organizarea si buna desfasurare a examenului de Competente lingvistice pentru examenul de BAC sesiunea iunieiulie, dar si august- septembrie Mara Chiricu, Ramona Constantin, Dana Balalia, Mihaela Visinoiu, Iulia Campeanu, Mugur Michailov. Vrem sa multumim tuturor celorlalti colegi pentru ajutorul acordat prin participarea la asistenta.

   

  1. Participarea la inscriere a elevilor in clasa a IX a- prof.Mara Chiricu, Iulia Campeanu, Ramona Constantin. – iulie 2013;
  2. Participarea la realizarea dosarului pentru mentinerea titulaturii Colegiului- Mara Chiricu, alaturi de d-na prof.ing. Noia Ruxandra.
  3. Participarea la realizarea dosarului pentru aprobarea clasei de filologie, si a controlului ARACIP- Mara Chiricu, alaturi de ceilalati membri ai catedrei si comisia CEAC a Colegiului.
  4. Participarea in calitate de profesor evaluator la Concursul de Titularizare a cadrelor didactice, sesiunea 2014, proba practica, in calitate de prof. Metodist, mentor, gr I. Mara Chiricu, si prof. Gr. I. Ramona Constantin.

   

  • Pregatirea / Formarea continua a cadrelor didactice.

   

  Astfel, in acest an scolar, membri catedrei au participat la toate cercurile pedagogice ale profesorilor de limba engleza de care apartin (zona sud), la dezbaterile metodice organizate de CCD Ploiesti, in colaborare cu ISJ Prahova si diferite edituri straine, dar si la 3 cursuri de formare si dezvoltare profesionala POSDRU:

  • POSDRU/87/1.3/62665 “Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze si evaluarea la nivel european a competentlor lingvistice.”- Mara Chiricu, Iulia Campeanu, Mihaela Visinoiu;
  • POSDRU/87/1.3/S/62979 “Scoala- Membru activ al societatii internationale” – Mara Chiricu, Ramona Constantin;
  • POSDRU/55/1.1/S/25088 “Cadru de referinta al curriculumului national pentru invatamantul preuniversitar: Un imperativ al reformei curriculare”- Mara Chiricu.

   

  S-au redactat articole de specialitate in revista scolii, am organizat si participat la dezbateri metodico-stiintifice la nivelul catedrei/ comisiei metodice.- toti membri catedrei.

           Profesorii catedrei au fost apreciati cu diplome de catre Fundatia Sigma (Mara Chiricu, Balalia Daniela, Ramona Constantin, Mihaela Visinoiu, Mugur Michailov), Fundatia pentru Evaluare si Academia Romana (Mara Chiricu), si de catre Organizatia EDMONDO, pentru foarte buna pregatire lingvistica a elevilor care au aplicat pentru o bursa in strainatate( Mara Chiricu).

  • Realizarea de portofolii, atat personale cat si ale elevilor, fapt ce reflecta preocuparea continua a membrilor catedrei penru imbunatatirea calitatii procesului de invatamant.

  Ca nerealizari am mentiona urmatoarele :

   • Scaderea nivelului de pregatire si interes al elevilor, fapt inregistrat prin notele obtinute la teste de evaluare.
   • Lipsa de unitate a algoritmilor de notare in cadrul catedrei, ;
   • Lipsa de unitate si colaborare corecta intre membrii catedrei.

   

  Pentru a imbunatati situatia actuala se propune :

  • Realizarea unui set de teste la nivelul Catedrei ;
  • Implicarea TUTUROR membrilor catedrei in TOATE activitatile propuse.
  • O mai buna monitorizare a evolutiei elevilor prin teste unitare la nivelul catedrei;

   

  In anul scolar 2014 -2015 vom persevera, convinsi fiind ca numai prin seriozitate si munca asidua, prin mijloace corecte si oneste, putem deveni mai buni si vom atrage elevii spre studiul limbii moderne si cunoasterea culturii si civilizatiei aferente , constienti fiind ca ne asteapta un an greu, plin de noi provocari.

                                                                                  

   

  CATEDRA DE MATEMATICĂ

  În anul şcolar 2013 – 2014 catedra de matematică a avut în componenţă 10 membri (7 prof. titulari, 2 prof. suplinitori şi un prof. pensionar).

  Toţimembrii catedrei şi-au desfăşurat activitatea conform programelor şcolare de specialitate şi a planificărilor calendaristice individuale, documente depuse la dosarulcatedrei. Proiectarea didactică a fost realizată pe baza evaluarii iniţiale (clasa a 9-a) , a rezultatelor de final (clasele 10-12) şi a particularităţilor de vârstă/nevoi ale elevilor. Au fost aplicate constant la ore metode activ-participative, iar în lecţiile adecvate au fost inserate informaţii transdisciplinare (având legătură cu economia, fizica, ştiintele tehnice etc.). Au alese şi utilizate manuale şi auxiliare curriculare autorizate, fiind folosită baza logistică existentă în unitate (cabinetul de matematică/biblioteca şcolii).

              În cadrul formării continue (comisii metodice, cercuri pedagogice, consilii profesorale)s-a urmărit concordanţa cu tematica de perfecţionare stabilită la începutul anului şcolar, realizându-se autoinstruire prin informare continuă, atât în specialitatea proprie,câtşi în domeniul psihopedagogic şimetodic, valorificarea   experienţei didactice   prinactivităţi cu caracter demonstrativ(interasistenţe,dezbateri interactive,lecţii deschise), participarea la activităţilemetodice din şcoală şi din afara şcolii, elaborarea unor lucrări de specialitate, referate pentru comisiile metodice, cercurile pedagogice, consiliile profesorale etc.

  Activitatea de la nivelul comisiei metodice de matematică s-a desfăşurat după un plan managerial bine stabilit şi s-a centrat pe: cunoaşterea documentelor curriculare şi şcolare, metodica predării disciplinei, metodele şi instrumentele de evaluare, formarea unor atitudini şi comportamente la elevi, legătura profesorului cu comunitatea (profesională, familială).

   

  Activităţi desfăşurate:

  • Dezbaterile prevăzute în cadrul programului de pregătire continuă prin discipline de sprijin, lecţiile deschise şi referatele propuse în programul de pregătire individuală s-au desfăşurat lunar în cadrul şedinţelor de catedră conform planului de activitate întocmit la începutul anului şcolar la propunerile şi sugestiile membrilor comisiei. Dintre aceste activităţi menţionăm:

  - „ Rezolvarea în a ecuaţiei de grad II cu coeficienţi reali”– lecţie deschisă la

  clasa a XI-a K susţinută de prof. Robert Amaran– oct.2013

  -„Operaţii cu matrice. Aplicaţii”– lecţie deschisă la clasa a XI-a B susţinută deprof.

  Ion Badea – nov.2013

  -„Relaţii de recurenţă în matematica de liceu”– referat metodico ştiinţificsusţinut

  de prof. Ion Badea – dec.2013

  -„Transdisciplinaritatea- în noua abordare a învăţării şcolare”–referat metodic

  susţinut de prof. Anca Popovici – ian. 2014

  -„ Ecuaţii exponenţiale, logaritmice şi iraţionale”lecţie deschisă la clasa a X-aG

  susţinută de prof. Frusinoiu Maria   – feb. 2014

              -„Funcţii derivabile. Derivarea unor funcţii elementare”lecţie deschisă la clasa a

  XI-a E susţinută de prof.Beşleagă Ramona – martie 2014

  -„Rezolvarea ecuaţiilor de gradul III şi IV” – referat metodico-ştiinţificsusţinut

  de prof.Breazu Nicolae – martie 2014

              -„Teorema lui Simson”– referat metodico-ştiinţific susţinut de prof. Dan Monica

                 – aprilie 2014

               -„Rolul derivatelor în studiul funcţiilor” – lecţie deschisă la clasa a XI-a I susţinută

  de prof. Dan Monica– mai 2014

  • În perioada 3-6 septembrie 2013 au avut loc examenele de corigenţă la care au fost mobilizaţi toţi profesorii de matematică;
  • Pe 7 septembrie 2013 prof. Ramona Beşleagă a fost membruîn comisia de examen pentru admiterea la Şcoala superioară de pompieri din Boldeşti, judetul Prahova;
  • În 11septembrie 2013 la Colegiul „Spiru Haret” s-au organizat şi desfăşurat Consfătuirile profesorilor de matematică din judeţ la care au participat toţi membrii catedrei şi unde au fost stabilite jaloanele activităţii din anul şcolar 2013-2014;
  • În şedinţa catedrei din septembrie 2013 au fost analizate programele şcolare, listele cu manualele aprobate, au fost alese manualele după care se va lucra şi stabilite obiectivele operaţionale ale catedrei;
  • Profesorii care au în încadrare clasele a IX-a au susţinut testele iniţiale şi auîntocmit un plan de remediere a problemelor descoperite;
  • Profesorii care predau la clasele a XII-a au desfăşurat săptămânal ore de pregătire suplimentară cu elevii, în vederea susţinerii examenului de bacalaureat;
  • În 19 octombrie 2013 s-a desfăşurat etapa I a concursului de Evaluare în educaţie „Constantin Năstăsescu”. În colegiul nostru aministrator de test a fost d-na prof. Ramona Beşleagă, care împreună cu prof. Ion Badea a organizat şi desfăşurat concursul, prezenţa elevilor fiind numeroasă. Au participat toţi membrii catedrei;
  • La cercul pedagogic al profesorilor de matematică au participat toţi membrii catedrei: pe 28 octombrie 2013 la Liceul „1 Mai” Ploieşti,iar pe 17martie 2014 la Colegiul Naţional “Nichita Stǎnescu” Ploieşti.
  • Pe 16 noiembrie 2013 a avut loc Sesiunea de comunicǎri ştiinţifice a profesorilor de matematicǎ din Prahova desfǎşuratǎ la Sinaia unde au participart prof. Ion Badea, Andreea Alexe şi Anca Popovici care a susţinut comunicarea cu tema: „Matematici aplicate în criptografia modernǎ”
  • La 7 decembie 2013 a avut loc Concursul Judeţean de matematică „Elie Radu” la care colegiul a participat cu elevii de la profilul tehnic. A fost supraveghetor prof. Ioana Rusuiar prof.Ramona Beşleagăevaluator şi propunător de subiecte.
  • Ion Badea, Ramona Beşleagă şi Monica Dan sunt coautorila culegerea dematematică BACALAUREAT 2014, profil matematicǎ-informaticǎ, editura Campion 2014, ISBN: 978-606-8323-66-4;
  • Ion Badea este coautor la culegerea de matematică BACALAUREAT 2014, profil tehnic, editura Campion 2014, ISBN: 978-606-8323-66-5;
  • Anca Popovici este coautor la ghidul de pregǎtire la matematicǎ BACALAUREAT 2014, profil matematicǎ informaticǎ ,Ştiinţe ale naturii, editura Valeriu 2013, ISBN: 978-606-8415-36-9;
  • Pe 1 februarie 2014 p Anca Popovici a participat la Simpozionul Naţional „Optimizarea procesului de învǎţǎmânt, mijloace multimedia şi managementul învǎţǎrii” la Şcoala „Sfântul Vasile” Ploieşti unde a susţinut comunicarea cu tema „e-matematica” şi a cooordonat elevul Romaneţ Alexandru , cls a XI-a C care a susţinut comunicarea cu tema „Industria filmelor , un pas înviitor”;
  • Breazu Nicolae a fost secretar de comisie la simularea evaluarii nationale din 19 februarie 2014, la centrul de evaluare Şcoala Gimnazială„George Cosbuc” Ploiesti;
  • Pe 23februarie 2014 s-a desfăşurat etapa locală a olimpiadei de matematică la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti.Au participat prof. Ion Badea, Popovici Anca, , Breazu Nicolae, Dan Monica, Amaran Robert ca asistenţi şi evaluatori;
  • Pe 5 martie 2014 s-a desfăşurat simularea la nivel naţional pentru examenul de bacalaureat la care au participat toţi membrii catedrei.A fost realizată statistica şi procentajul de promovabilitate şi pe tranşe de medii ale rezultatelor obţinute la teze şi s-a întocmit un plan de remediere a problemelor descoperite.
  • Faza judeţeană a olimpiadei de matematică s-a desfăşurat pe 8 martie 2014 în cadrul colegiului „Spiru Haret” la care prof. Ion Badea a fost vicepreşedinte în comisia judeţeană, prof. Popovici Anca, Beşleagă Ramona, Breazu Nicolae, Dan Monica, Amaran Robert membri în această comisie, iar prof. Frusinoiu Maria asistent şi evaluator;
  • Pe 26 martie 2014 în cadrul colegiului s-a desfăşurat Concursul Internaţional Cangurul  la care au participat 450 elevi din clasele IX-XII. Au participat toţi membrii catedrei, organizator fiind prof. Badea Ion;
  • În aprile 2014 prof. Beşleagă Ramona a fost membru in comisia de evaluare a dosarelor pentru obtinerea gradatiilor de merit;
  • 23 aprilie 2014 prof. Badea Ion participat la Forumul Educaţional Magister, ediţia II desfăşurat la UPG Ploieşti.
  • Pe 15 mai 2014 prof. Popovici Anca a participat la Conferinţa internaţionalǎ „C-tin Brâncoveanu în istoria şi cultura românǎ” desfǎşurat la Colegiul Spiru Haret Ploieşti cu lucrarea „Educaţia ştiinţificǎ în ţǎrile române la sfârşitul secolului XVII şi începutul secolului XVIII” ce a fost publicatǎ într-un material cu ISBN 978-606-8287-62-1.
  • Badea Ion a participat cu 5 lucrări de creaţie plastică ale elevilor la Concursul Internaţional „ Sărbătoarea Învierii – lumina sufletelor noastre”, ediţia a V-a, Iaşi (inclus în CAEN 2014 domeniul A8,nr.24334∕1∕07.03.2014pg.11 poziţia16) organizat de Şcoala „Carmen Sylva” Iaşi şi Şcoala „B.P. Haşdeu” Iaşi desfăşurat în perioada matrie-iunie 2014. A obţinut un premiu I, un premiu II şi un premiu III.

  La secţiunea Simpozion Internaţional „Sărbătoarea Învierii-lumină şi bucurie creştină”a concursuluia participat cu lucrarea„Sărbătorile pascale în tradiţia românească” care aapărut pe CD cu ISBN.978-606-624-635-4. Tot în cadrul acestui proiect internaţional a participart la activităţi în vederea echităţii în eucaţie şi activităţi de voluntariat.

  • La Concursul Naţional „Magia numerelor” înscris în CAERI, avizat de MEN (24337/1/07.03.2014 la poziţia 1056), desfăşurat pe 7 iunie domnul Badea Ion a participat ca profesor evaluator la nivelul judeţului Prahova.
  • În 13 iunie 2014a avut loc ediţia a V- a Concursului Naţional pentru elevi „Matematica-ştiinţă şi limbă universală” desfăşurat la Colegiul „Spiru Haret” şi ŞcoalaGimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti.În cadrul acestui concurs prof. Badea Ion este unul dintre organizatori, prof. Breazu Nicolae membru în comitetul de evaluare a lucrărilor secţiunii I, iar prof. Popovici Anca membru în comitetul de evaluare a lucrărilor secţuinii II. Concursul este avizat de MEN în CAERI nr.24337/1/07.03.2014 la poziţia 1105.Proiectul are ca parteneri ISJ Prahova, Casa de Cultură I.L.Caragiale Ploieşti, Palatul Copiilor Ploieşti şi Grădiniţa cu Program prelungit nr.32 Ploieşti.

  Au fost încheiate acorduri de parteneriat cu toate cadrele didactice participante, valabile

  pe perioada aprilie – decembrie 2014.            Statistica de participare este următoarea:

   

   

  Secţiunea I

  Secţiunea II

  Secţiunea III

  TOTAL

  Şcoli participante

  19 din 11 judeţe

  27 din 15 judeţe

  49 din 21 judeţe

  76 din 27 judeţe

  Profesori participanţi

   

  34

  32

  83

  129

  Elevi participanţi

   

  95

  66

  316

  453

  S-au acordat diplome de participare tuturor elevilor şi cadrelor didactice, diplome

  deorganizator, de evaluator, premiişimenţiuni.

  • Referatele prezentate la ediţia a IV-a a Simpozionului au fost publicate în revista on-line „Interferenţe în universul şcolii” cu cod ISSN. S-au prezentat de asemenea aspecte din timpul desfăşurării acestuia, prezentarea unor şcoli din ţară participante, lucrări premiate. Revista apare periodic. Anul acesta şcolar au apărut numerele 14 – 17.Prof. Badea Ion face parte din echipa de coordonatori a revistei;
  • La examenul de bacalaureat din 3 iulie 2014 au participat ca profesori evaluatori şi supraveghetori Badea Ion, Breazu Nicolae, Popovici Anca, Beşleagă Ramona, Amaran Robert,Frusinoiu Maria în diverse centre de examen.
  • La comisia de contestaţii bacalaureat din 9 iulie 2014 au participat prof. Badea Ion, Popovici Anca, Beşleagă Ramona;
  • Breazu Nicolae,Ion Badea,Popovici Anca,Frusinoiu Mariaau fost supraveghetori la concursul de titularizare din 21 iulie 2014;
  • La rubrica rezolvitorilor de probleme din numerele revistei de matematică AXIOMA de pe acest an şcolarsunt menţionaţi elevi ai prof.Ion Badea şi Ramona Beşleagă, iar la Gazeta matematicǎ nr. 10/2013 , eleva Bǎnicǎ Alice, a prof. Anca Popovici;
  • Amaran Robert a susţinut examenul de obţinere a gr. didactic II obţinând nota 10;
  • Profesorii care au avut în încadrare clasa a XII-a au efectuat în timpul anului şcolar săptămânal ore de pregătire suplimentară cu elevii pentru examenul de bacalaureat, iar în vacanţa de vară iulie-august, prin rotaţie cu elevii care nu au promovat în prima sesiune a examenului;

  REZULTETELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

                                               AN ŞCOLAR 2013– 2014

  Clasa

  Prezenţi

  Reuşiţi

  examen bac

  Procent

  1. bac

  Procent

  1. mate

  Profesor

  12A

  17

  17

  100%

  100%

  Badea Ion

  12B

  21

  14

  66,66%

  100%

  Breazu Nicolae

  12C

  20

  14

  70%

  95%

  Beşleagă Ramona

  12D

  18

  16

  88,88%

  100%

  Amaran Robert

  12E

  24

  23

  95,83%

  100%

  Amaran Robert

  12F

  28

  25

  89,28%

  96,42%

  Dan Monica

  Total real

  128

  109

  85,15%

  98,43%

   

  12G

  26

  21

  80,76%

  100%

  Dan Monica

  12H

  22

  16

  72,72%

   

  Frusinoiu Maria

  12I

  31

  27

  87,09%

  100%

  Beşleagă Ramona

  12J

  24

  8

  33,33%

   

  Frusinoiu Maria

  12K

  23

  11

  47,82%

   

  Rusu Ioana

  Total tehnic

  126

  83

  65,87%

   

   

  Total general

  254

  192

  75,59%

   

   

   

       Eleva Popescu Georgiana de la clasa a XII-a A, prof. Badea Ion, a obţinut nota 10 la proba de matematică a examenului de bacalaureat.

  • În permanenţămembrii catedrei au fost preocupaţi de pregătirea elevilor capabili de performanţăîn vederea participării acestora la olimpiadele şi concursurile şcolare. Rezultatele obţinute de aceştia la concursuri şi olimpiade au fost posibile în urma orelor de pregătire suplimentară efectuate săptămânal.

   

  REZULTETELE OBŢINUTE LA CONCURSURILE ŞCOLARE DE MATEMATICĂ

                                                           AN ŞCOLAR 2013 - 2014

  Concursul judeţean de matematică „ELIE RADU” – 7 decembrie 2013

  1. Crt.

  Numele şi prenumele

  elevului

  Clasa

  Premiul

  Profesor

  1

  RICHEA COSMIN

  XI

  Premiul III

  BADEA ION

  2

  MIHAI LEONARD

  X

  menţiune

  POPOVICI ANCA

  3

  IAMANDI ANDREI

  X

  menţiune

  POPOVICI ANCA

  4

  CHIVA ALIN

  X

  menţiune

  POPOVICI ANCA

  5

  TAPU ALEXANDRU

  XI

  menţiune

  AMARAN ROBERT

  6

  TUDOR MIHAI

  XII

  menţiune

  BEŞLEAGĂ RAMONA

   

  LaConcursul naţional de evaluare în educaţie „C-tin Năstăsescu” – Etapa I – oct.2013 s-au obţinut premii I, II, III şi menţiuni.

  ConcursulNaţional de matematicăaplicată „Adolf Haimovici”(M2)

  etapajudeţeană – 8martie 2014

  1. Crt.

  Numele şi prenumele

  elevului

  Clasa

  Premiul

  Profesor

  1

  RICHEA COSMIN

  XI

  Premiul I

  BADEA ION

  2

  PETRE BOGDAN

  XI

  Premiul II

  BADEA ION

  3

  POPESCU ANDREI

  XI

  Premiul II

  BADEA ION

  4

  RUSU   NICOLAE

  X

  Premiul II

  POPOVICI ANCA

  5

  JANA OCTAVIAN

  XI

  menţiune

  POPOVICI ANCA

  6

  STANCU ALEXANDRA

  XII

  menţiune

  BEŞLEAGĂ RAMONA

   

  ConcursulNaţional de matematicăaplicată „Adolf Haimovici”

  etapanaţională –aprilie 2014.

           RICHEA COSMIN GABRIEL cl.XI – menţiune- prof. BADEA ION

   

  Concursul Naţional „Magia numerelor” – 7iunie 2014.

  1. Crt.

  Numele şi prenumele

  elevului

  Clasa

  Premiul

  Profesor

  1

  ILIESCU DRAGOŞ MIHAI

  XI

  Premiul I

  BADEA ION

  2

  DIMA RAREŞ

  XI

  menţiune

  BADEA ION

   

  Concursul Naţional pentru elevi „Matematica - Ştiinţă şi limbă universală”

  Ediţia V 13 iunie 2014

  1. Crt.

  Numele şi prenumele

  elevului

  Clasa

  Premiul

  Secţiunea

  Profesor

  1

  DIMA RAREŞ

  STĂNESCU VICTOR

  XI

  Premiul I

  I

  BADEA ION

  2

  MUNTEANU ROBERT DUMITRESCU MIHAELA

  XI

  Premiul II

  PPT

  BADEA ION

  3

  LUIZA DOBRE

  ALEXANDRU ILIE

  XI

  Premiul II

  II

  BADEA ION

  4

  APOSTOL LARISA

  DINCĂ ANDRA

  XI

  menţiune

  II

  BADEA ION

  5

  ROMANEŢ ALEXANDRU

  PETREC ROBERTO

  XI

  menţiune

  II

  POPOVICI ANCA

  6

  ION CRISTINA ALEXANDRA ANDRONESCU ALEXANDRA

  X

  menţiune

  PPT

  BREAZU NICOLAE

  7

  DOBRIN LAURA ELENA BALTAC ALEXANDRA

  X

  Premiul III

  I

  BREAZU NICOLAE

  8

  MANEA GABRIEL

  FĂRCĂŞANU ŞTEFAN

  X

  menţiune

  I

  BEŞLEAGĂ RAMONA

  9

  POPESCU ANA-MARIA

  DUMITRU ADRIAN

  X

  menţiune

  PPT

  BEŞLEAGĂ RAMONA

   

  • Badea Ion a participat în calitate de coautor la realizarea următoarelor culegeri:

  - culegerea BAC M1 on-line pe www.mateinfo.ro

  - culegerea BACALAUREAT M12014, ed.Campion 2014,ISBN: 978-606-8323-66-4;

     - culegerea BACALAUREAT 2014, profil tehnic, ed. Campion 2014,

  ISBN: 978-606-8323-66-5;

  • Popovici Anca este coautor la ghidul de pregǎtire la matematicǎBacalaureat 2014, profil M1–M2, editura Valeriu 2013, ISBN: 978-606-8415-36-9
  • Popovici Anca apublicat articolul “e-matematica” la editura Premier cu ISBN : 978-973-740-240-0
  • Dan Monica a participat cu materiale didactice de matematică în cadrul proiectului de realizare a lucrării Matematică M1 cls. a XII-a iniţiat de editura Campion 2014

   

  Membrii catedrei de matematică au desfăşurat de asemenea numeroase activităţi extracurriculare, atât în calitate de diriginţi şi nu numai. Dintre aceste activităţi amintim:

  - Prof. Nicolae Breazu a participat cu elevii clasei a IX-a A la Expoziţia internaţională-concurs „ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” – Ediţia a IV din 2-3 noiembrie 2013 de la Iaşi la care s-au obtinut premiile:Ivan Razvan, clasa a IX-a A (premiul I) si Furtuna Ionut, clasa a IX-a A (premiul II); la o întâlnire cu reprezentantul Centrului de prevenire, evaluare şi consiliere Antidrog Prahova, la activitatea cu tema „Din suflet pentru suflet” din decembrie, iar pe 8 ianuarie 2014 a prezentat în cadrul Comisiei diriginţilor modelul proiectului de lecţie „Cine sunt eu, cine sunt colegii mei?”; pe 29martie 2014, cu o parte din elevii clasei a IX-a A, a demarat un proiect de voluntariat privind ajutorarea copiilor institutionalizaţi la Valea Plopului;

  • Monica Dan a coordonat participarea elevilor la Expoziţia Internaţională-Concurs „ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” – Ediţia a IV din 2-3 noiembrie 2013 de la Iaşi unde a obţinut Premiul I şi certificat de voluntariat pentru promovarea culturii, artelor şi patriotismului, iar elevii au obţinut pe diferite secţiuni de creaţie următoarele premii: cls. a IX-a Istrătescu Alin, Legrade Rebecca, Pavel Ştefania şi Pelişenco Andreea Premiul I, Popa Ana Maria Premiul III, cls. a XII-a Fieraru Cătălina Premiul III; a realizat un parteneriat între Asociaţia Cultural-Ştiinţifică Vasile Pogor Iaşi şi ColegiulSpiru Haret Ploieşti;
  • Popovici Anca arealizat site-ului clasei a X-a B,a inclus clasa la programul JAR cu tema „Economie aplicatǎ” şi în programul ecologic desfăşurat la nivel naţional „Şcoala pentru o Românie verde”
  • Au participat şi susţinut campania „O PATĂ VERDE” prof. Dan Monica, Popovici Anca,
  • Membrii comisiei diriginţi la clasele a IX-a au participat la organizarea Balului Bobocilor, iar diriginţii la claselor a XII-a au participat la organizarea banchetului de sfârşit de an;
  • Toţi membri comisiei au avut întâlniri cu elevii şi părinţii în vederea stabilirii destrategii, proceduri utile procesului instructiv- educativ, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare.

           Menţionăm că toţi membrii catedrei şi-au îndeplinit atribuţiunile prevăzute în fişa postului, dar şi cele care le revin la nivelul diverselor comisii pe probleme din care fac parte în cadrul colegiului şi aupromovat oferta educaţională a şcolii la nivel local şi judetean, cu prilejul activităţilor ştiinţifice şi extracurriculare desfăşurate personal sau cu elevii pe parcursul anului şcolar.

   

  Analiza SWOT a activităţii

  desfăşurate de catedra de matematică pe sem. I al anului şcolar 2013 – 2014a evidenţiat:

  PUNCTE TARI:

  • Există planuri cadru şi programe şcolare pentru toate nivelurile de pregătire;
  • Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative;
  • Experienţa membrilor catedrei în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
  • Preocuparea membrilor catedrei pentru formarea-perfecţionarea continuă şi implicarea în acţiuni variate la nivelul liceului şi al judeţului;
  • Preocuparea membrilor catedrei pentru iniţierea şi derularea de proiecte educaţionale;
  • Experienţa cadrelor didactice dobândită în derularea proiectelor;
  • Rezultate bune obţinute de elevi la concursurile şcolare;
  • Delimitarea responsabilităţilor cadrelor didactice în cadrul comisiei metodice.
  • Comunicare între membrii catedrei (discutarea aspectelor metodice în procesul de predare-învăţare, realizarea de proiecte didactice model,etc. ).

  PUNCTE SLABE:

  • Rezultate slabe la testările iniţiale;
  • Utilizarea insuficientă a platformei AEL (puţine ore realizate);
  • Număr relativ mare de corigenţi la matamatică;
  • Lipsa motivaţiei la unii elevi pentru studiul matematicii, lipsa timpului necesar pregătirii suplimentare a elevilor în mare parte datorită navetei acestora.
  • Varietate redusă de activităţi extracurriculare.

  OPORTUNITĂŢI:

  • Asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice.
  • Tratarea diferenţiată a elevilor.
  • Existenţa în Ploieşti a Universităţii de Petrol şi Gaze cu o multitudine de specializări, precum şi apropierea de mari centre universitare ( București, Braşov, Târgovişte).
  • Mijloace de finanţare cu material didactic, fond de carte, mobilier, etc.
  • Colaborarea interdisciplinară (catedra de informatică, de fizică şi chimie).
  • Organizarea de întâlniri între cadrele didactice şi părinţii elevilor.
  • Posibilitatea antrenării părinţilor în rezolvarea unor probleme.  

  AMENINŢĂRI:

  • Nivel scăzut al bagajului de cunoştinţe şi competenţe matematice al unor elevi precum

  şi capacităţi intelectuale limitate ale acestora;

  • Supraîncărcarea programei şcolare.
  • Scăderea interesului pentru studiul matematicii, lipsa timpului necesar studiului individual precum şi superficialitatea elevilor;
  • Volumul mare de cunoştinţe în raport cu numărul orelor alocate pentru fixarea lor;
  • Absenţele ( motivate şi nemotivate) ale elevilor de la orele de curs;
  • Dezinteresul manifestat de către unii părinţi faţă de situaţia şcolară a elevilor;
  • Criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce implicarea familiei în viaţa şcolară;
  • Promovarea unei mentalităţi dispreţuitoare la adresa activităţii educative şcolare şi extraşcolare.

   

  CATEDRA DE FIZICĂ

           În anul şcolar 2013-2014 catedra de fizică a avut în componenţă şase profesori titulari şi un profesor suplinitor.

             În vederea pregătirii anului şcolar 2013-2014 s-au realizat următoarele activităţi:

             -   studierea programelor şcolare în vigoare;

             -   alegerea şi procurarea manualelor pentru clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al liceului;

             -   întocmirea planificărilor calendaristice;

             -   susţinerea examenelor de corigenţe;

             -   stabilirea bibliografiei recomandate elevilor;

             -   elaborarea testelor iniţiale şi a baremelor de corectare pentru clasa a IX-a;

             -   participarea la şedinţa anuală de lucru a profesorilor de fizică din judeţ;

            -   realizarea graficului de folosire a laboratorului;

             -   studierea Metodologiei de desfăşurare a examenului de bacalaureat 2014 şi a programei de fizică pentru examenul de bacalaureat.

             În prima săptămână de cursuri s-a efectuat de către fiecare profesor instructajul general de protecţia muncii la efectuarea experienţelor de fizică şi s-au încheiat procesele verbale la fiecare clasă.

           Au fost date şi corectate testele iniţiale, s-au centralizat rezultatele şi s-a întocmit planul de măsuri.

           Au fost informaţi elevii claselor a XII-a cu privire la programa de bacalaureat şi     s-au desfăşurat ore de pregătire suplimentară. Au fost distribuite elevilor de clasa a XII-a care susţin bacalaureatul la fizică modelele de subiecte elaborate de Ministerul Educatiei.      

             Profesorii de fizică au participat la simularea examenului de bacalaureat, iar profesor Stoean Constantina a fost profesor evaluator la în centrul de evaluare de la Colegiul Naţional “I.L.Caragiale“ Ploieşti.

             Preocuparea membrilor catedrei pentru pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat a avut ca rezultat o promovabilitate a examenului la fizică de 90% la profilul real şi de 88,23% la profilul tehnic.

             Membrii catedrei au participat la cercurile pedagogice ale profesorilor de fizică de la Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Ploieşti şi Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” Ploieşti.

             Catedra de fizică a fost în luna septembrie gazda Consfătuirilor judeţene ale profesorilor de fizică din judeţul Prahova şi Simpozionului Naţional de Fizică Evrika, ediţia 2013.

             În cadrul acestui simpozion profesor Pîrvu Nicoleta a susţinut referatul cu tema “Accidentul de la Cernobîl “.

              Profesor Tudor Carmen a organizat în colegiu centru de concurs pentru ediţia 2014 a Concursului Naţional de Fizică PHI lansat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. În centrul de concurs de la colegiul nostru au participat şi elevi din clasa a VI-a de la Şcoala Internaţională SPECTRUM Ploieşti şi de la Colegiul Naţional „ Mihai Viteazul” Ploieşti.

             Catedra de fizică a organizat sub îndrumarea I.S.J. Prahova, în luna februarie, faza judeţeană a olimpiadei de fizică.

             Profesorii Sandu Mihai, Tudor Carmen şi Pîrvu Nicoleta au fost membri ai comisiilor de bacalaureat în centru de evaluare sau în centre de axamen.

             Profesor Endrjievschi Daniela a participat ca profesor evaluator la concursul         “ Ştiinţele Pământului “ .

             Participarea elevilor colegiului la concursuri, în anul şcolar 2013-2014, a avut următoarele rezultate:

  • Premiul I – Nedelcu Andrei, clasa XII-G, la faza judeţeană a concursului

  “Şerban Ţiţeica “

  • Premiul II – Marinică Andrei, clasa XII-G, la faza judeţeană a concursului

  “Şerban Ţiţeica “

  • Premiul I – Nedelcu Andrei, clasa XII-G, la faza regională a concursului

  “Şerban Ţiţeica “

  • Premiul II – Marinică Andrei, clasa XII-G, la faza regională a concursului

  “Şerban Ţiţeica “

  Elevii au fost pregătiţi de profesor Pîrvu Nicoleta.

  Profesor Stoean Constantina a susţinut inspecţia la clasă pentru preînscrierea la

  gradul I.

  În calitate de diriginţi profesorii Tudor Carmen, Stoean Constantina, Pîrvu

  Nicoleta şi Endrjievschi Daniela au participat la campania”O pată verde” organizată de Zonta Club Valea Prahovei în parteneriat cu CDI - Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti.

             Profesorii Tudor Carmen şi Stoean Constantina au făcut parte din comisia de acordare a sprijinului financiar „ Bani de liceu”.

   

  CATEDRA DE CHIMIE

   

  La orele de chimie activitatea este centrată pe elev iar modalitaţile de organizare a colectivului de elevi utilizează într-o mare pondere metodele active, aplicate pentru parcurgerea unei unităţi de învăţare pentru a facilita progresul în ritm propriu, diferenţiat al elevilor.

  Toţi membrii catedrei de chimie utilizează eficient auxiliarele curriculare (tradiţionale şi moderne) utilizarea diferenţiată a manualelor alternative, a auxiliarelor curriculare şi a testelor de evaluare.

  A existat o preocupare pentru procurarea manualelor scolare la toate clasele profesorii Petre Petrisor , Camelia Stanciu, Roxana Banciu, Anisoara Neagu.

  I. Curriculum:

   

  • Materia a fost parcursă ritmic, conform planificărilor calendaristice;
  • A fost monitorizata notarea ritmică şi modalităţile în care aceasta se efectuează prin obligativitatea tuturor membrilor catedrei de a depune subiectele şi baremele de corectare a testelor susţinute pe parcursul semestrului;
  • Au fost întocmite documentele din Portofoliul profesorului care a fost completat pe tot parcursul semestrului.

  I.1.Dimensiuni Calitative ale Procesului Instructiv-Educativ

  a)     Promovabilitatea- chimie-

  Învăţământ

  Procent

  Liceal

  Ciclul inferior

  97%

  Ciclul superior

  99%

   

   

   

   

  • Rezultate concursuri

   

  CONCURS DE CHIMIE “PETRU PONI”

  Etapa judeteana

  15 martie 2014

  Nr.crt.

  Numele şi prenumele elevului

  Clasa

  Premiul

  Profesor indrumator

  1

  RICHEA M. COSMIN GABRIEL

  XI O

  I

  PETRE PETRISOR

  2

  ȘARPE C. IONUȚ MIHAI

   

  IX L

  III

  BANCIU ROXANA

  3

  STĂNESCU A. IONUȚ OCTAVIAN

   

  IX L

  III

  BANCIU ROXANA

  4

  NEAGU D.I. TEOFIL ANDREI

   

  IX L

  M

  BANCIU ROXANA

  5

  AMARIEI A. ALEXANDRU   ADRIAN

  IX K

  M

  NEAGU ANISOARA

  6

  MARIN A. ALEXANDRU

   

  IX K

  M

  NEAGU ANISOARA

  7

  IANCU Ş. CRISTIAN PAUL

  IX J

  M

  STANCIU CAMELIA

   

  8

  RUSU G. NICOLAE VALENTIN

   

  X J

  M

  STANCIU CAMELIA

   

   

  Etapa nationala

  7 - 10 mai 2014

  Nr.crt.

  Numele şi prenumele elevului

  Clasa

  Premiul

  Profesor indrumator

  1

  RICHEA M. COSMIN GABRIEL

   

  XI O

  III

  PETRE PETRISOR

  BANCIU ROXANA

  2

  STĂNESCU A. IONUȚ OCTAVIAN

   

  IX L

  M

  BANCIU ROXANA

   

   

  • Bacalaureat

  Promovabilitate 90,47 %

  II. Management şcolar

   

  • Au fost stabilite sarcini membrilor catedrei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • Monitorizarea aplicării de către toţi membrii catedrei a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentului de ordine internă;
  • Sprijinirea cadrelor didactice de specialitate pentru participarea la cursuri de formare şi

  perfecţionare şi pentru susţinerea examenelor de perfecţionare.

  In cadrul comisiei metodice d-na prof. Neagu Anisoara a realizat şi prezentat materialul ,, Radioactivitatea şi elementele chimice „ – 9.01.2014, d-na prof.

  Banciu Roxana a realizat şi prezentat materialul „Modalitati de convertire in comportamente si atitudini a continuturilor de baza ale disciplinei”, iar d-na prof. Stanciu Camelia a realizat şi prezentat materialul „Metode de evaluare la chimie”.

   

  III. Resurse umane

   

  • Participarea membrilor catedrei la Consfătuiri – Colegiul „Lazar Edeleanu”
  • Participarea membrilor catedrei la activitatile cercului de chimie
  • Participarea la şedinţele metodice
  • Recomandarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice pe diverse probleme;( Stanciu Camelia a urmat cursurile acreditate MOODLE 2013-2014
  • )
  • Realizarea şedinţelor de catedră şi menţinerea unei bune comunicări între toţi membrii catedrei;
  • Organizarea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat conform graficului
  • Organizarea pregătirii de performanţă conform graficului
  • Incheierea unor parteneriate „Coca-Cola”, „Apele Romȃne S. G. A,Prahova” Muzeul ceasului (prof. Stanciu Camelia).

  IV. Resurse materiale

   

  • In cadrul orelor de chimie au fost realizate experimente de laborator utilizând aparatura şi ustensilele din dotare, iar d-na inginer Sprinceana Liana a pregatit lucrarile de laborator.
  • Au fost procurati reactivi chimici din diverse laboratoare de chimie din Ploiesti.

  ·         Realizarea de planşe cu Tabelul Periodic al elementelor- prof. Neagu Anisoara

   

  COMISIA METODICA BIOLOGIE-GEOGRAFIE

               In anul scolar 2013-2014, catedra de biologie-geografie a avut in componenta urmatorii profesori : Nicolescu Tudorita-responsabil comisie; Sorohan Carmelia; Franciuc Ionelia; Visan Monica; Grajdan Cristina; Andrei Ion.

  In cadrul comisiei metodice biologie-geografie, pe parcursul anului scolar 2013-2014   s-au vizat urmatoarele obiective :

  -reorganizarea activitatii comisiei metodice prin actualizarea si completarea sarcinilor membrilor catedrei;

   

  -intocmirea planului managerial si semestrial al comisiei ;

   

  -stabilirea graficului de activitati metodice

   

   

           Pentru ridicarea nivelului de pregatire al elevilor :

  • s-au intocmit planificarile calendaristice conform programei scolare,
  • s-au stabilit manualele alternative pentru fiecare disciplina si la nivel de clasa,
  • s-a realizat graficul pregatirii suplimentare pentru elevii care au sustinut examen de bacalaureat la biologie,
  • s-au dat teste predictive pentru stabilirea nivelului de cunostinte al elevilor din cls. a IX-a,
  • s-au intocmit portofolii pe clase,
  • a fost consultata Metodologia de sustinere a examenului de bacalaureat 2014 in vederea informarii elevilor cu privire la acest examen
  • participarea profesilor de biologie la simularea examenului de bacalaureat

   

           Perfectionarea membrilor comisiei s-a concretizat prin participarea la cercurile pedagogice, prin sustinerea unor inspectii scolare pentru obtinerea gradelor didactice : Franciuc Ionelia- I.C.1-gr I . Membrii comisiei au intocmit documentele necesare pentru portofoliile personale, care au fost completate pe tot parcursul anului scolar,

         In cadrul comisiei metodice s-au sustinut urmatoarele activitati sub forma de referate, lectii demonstrative conform graficului :

  Fitoterapia-metoda actuala si eficienta de                 Nicolescu Tudorita                        

  tratare a maladiilor organismului uman(oct.)

  Genomul uman-referat                                               Sorohan Carmelia                             (nov.)

  Degradarea biodiversitatii ecosistemelor de             Visan Monica                                     (dec.)

  importanta fundamentala in geosistem-PP               Grajdan Monica

  Cele doua fete ale globalizarii- lectie deschisa         Andrei Ion                                          (ian.)

  Cls.XI-M

  Importanta celulelor stem                                         Sorohan Carmelia                             (feb.)

  Principalele probleme politico-geografice                   Visan Monica                                  

  ale lumii contemporane(martie)

  Performanta, dimensiune a calitatii activitatii

  didactice                                                                     Andrei Ion                                       (apr.)

  Boli genetice umane                                                   Franciuc Ionelia                               (mai)

  Importanta transferarii si aplicarii conostintelor           Nicolescu Tudorita                            

  în domeniul biologiei in contexte variate,

  legate de realitatea obiectiva(iunie)

   

   

      

       Pe parcursul anului scolar, profesor Sorohan Carmelia a coordonat grupa ‘’Sanitarii priceputi’’, constituita din elevi de clasa a IX-a care au participat la concurs.

   

       In luna octombrie 2013 s-a desfasurat la nivelul scolii proiectul «  Visele nu se cumpara «  in colaborare cu Agentia Nationala Antidrog Prahova.- responsabil Nicolescu Tudorita.

   

       In perioada 7-14 aprilie 2014 s- a organizat in scop educational vizita la Agentia de protectie a mediului Ploiesti , cu elevii din cls a X-a F, organizator Nicolescu Tudorita si Visan Monica.

   

  CATEDRA DE SOCIO-UMANE

  Comisia metodica “Socio-umane-religie-istorie” si-a desfasurat activitatea pe baza unui program la care si-au adus contributia toti membrii si a avut urmatoarele obiective:

  • Proiectarea activitatii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de invatare;
  • Predarea si insusirea cunostintelor folosind metode active-participative;
  • Evocarea evenimentelor importante din istoria nationala si a comunitatii;
  • Respect si consideratie pentru credinta strabuna si cultivarea spiritului de toleranta religioase;
  • Dezbaterea temelor cercurilor pedagogice in cadrul comisiei metodice.

  REALIZAREA CURRICULUI

  Planificarile calendaristice anuale si semestriale au fost intocmite si predate la timp de toti membrii comisiei, conform precizarilor metodologice specificate de inspectorii de specialitate in cadrul consfatuirilor judetene.

  Profesorii au urmarit atingerea obiectivelor formulate, folosirea eficienta a materialelor didactice, a strategiilor, a temelor si cerintelor specifice fiecarui obiect dar adecvate grupelor de varsta.

  Lectiile au avut mai ales un caracter aplicativ si sarcinile de lucru au urmarit dezvoltarea activitatii in echipa si creativitatea ; la unele clase s-a lucrat cu manuale alternative; L-a lucrat pe nivel de intelect, elevii mai slabi primind teme adecvate pentru a putea promova.

  Activitatile de invatare s-au bazat in principal pe alegerea unor strategii didactice active-participative, centrate pe elev, in functie de caracteristicile clasei de elevi si capacitatile lor de invatare.

  In cadrul Sedintei Comisiei metodice din luna decembrie a fost organizata o dezbatere cu tema “Relatii interdisciplinare intre stiintele socio-umane-religie-istorie”, Referat : “Valentele pozitive ale interdisciplinaritatii stiintelor sociale” - Prof. Gheorghe Greta, Prof. coordonator Georgescu Maria.

  In semestrul al II-lea au fost prezentate referatele:

  • “Importanta utilizarii mijloacelor didactice T.I.C. in cadrul predarii disciplinelor socio-umane” - Prof. Gheorghe Greta;
  • “Rolul inteligentei emotionale in viata sociala” – Prof. Georgescu Maria;
  • “Dreptate si responsabilitate” – Prof. Georgescu Maria.

   

  1. REALIZAREA ACTIVITATILOR EXTRACURILARE

  Profesorii de istorie, stiinte socio-umane si geografie s-au remarcat prin organizarea de simpozioane, expuneri, comunicari, concursuri scolare si alte manifestari omagiale dedicate marilor momente din istoria nationale si nu numai : Ziua Nationala a Romaniei, Unirea Principatelor, Ziua Comemorarii Holocaustului s.a.

  Profesorii de istorie, stiinte socio-umane si religie s-au implicat in realizarea impreuna cu elevii, a unor materiale informative, a unor expozitii:

  “9 octombrie – Comemorarea Holocaustului in Romania”

  • panou informativ si activitate cu elevii;
  • Bilga Gheorghe in colaborare cu CDI (D-na Petrisor Minodora)

  “1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei”

  • activitate desfasurata cu elevii clasei a XI-a;
   • invitat Col. Chiper Constantin;
   • Chita Cristina’
  • activitate didactica CDI
  • Bilga Gheorghe

  “24 Ianuarie – Unirea Principatelor Romane”

  • realizarea unui panou tematic pe baza materialelor realizate, in colaborare cu Centrul de Documentare si Informare al Colegiului.

  “Sfintii – prietenii copiilor”

  • expozitie, lucrari realizate de catre elevii cls. A XI-a C si a XI-a F;
  • Dobrica Cristina.

   

  1. OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE

  Organizarea olimpiadei de istorie, pregatirea elevilor participanti – faza locala

  • Chita Cristina
  • Bilga Gheorghe

  Concurs “Istorie si civilizatie in dimensiunea virtuala” – faza judeteana

  • Colegiul Al. I. Cuza - unde au fost obtinute 4 mentiuni (X E, XI O si XI F)

  Expozitie internationala “Invingatori prin arta”

  • unde elevii au obtinut :
  • 1 – premiul I
  • 3 – premiul II
  • 1 – Premiul III

  Alte activitati in semestrul al II-lea . Concursuri scolare:

  • Memoria Holocaustului – Prof. coordonator Bilga Gheorghe
  • Concursul cu tema “Violenta si combaterea acesteia” – Prof. coordonator Bilga Gheorghe
  • Proiectul educational “Trecutul de langa noi” – Prof. coordonator Bilga Gheorghe
  • Articol si simpozion “Trei sute de ani de la martiriul lui C. Brancoveanu – Prof. coordonator Bilga Gheorghe
  • Teme de educatie juridica “Dreptate si nedreptate – Prof. coordonator Georgescu Maria
  • Comemorarea evenimentelor istorice de la 9 Mai – activitati realizate de Prof. Bilga Gheorghe si Chita Cristina
  • Concurs de felicitari realizat in colaborare cu Centrul de Asistenta Sociala si proiecte de voluntariat - au fost realizate de Prof. Chita Cristina
  • Concursul cu tema “Lumina Sfanta” – participanti elevii cl. A IX-a sub conducerea Prof. Dobrica C., Corciov C., Bozieru E.
  • Expozitie de icoane – parteneriat cu Biserica Sf. Gheorghe, parte a Conferintei “Constantin Brancoveanu in istoria si cultura romana” – participanti elevii claselor a IX-a – Prof. coordonator Dobrica Cristina

   

   

  1. ACTIVITATI EDUCATIVE
  • Serbarea scolara “Sarbatoarea Nasterii Mantuitorului” – recital de colinde
   • Dobrica Cristina
   • Corciov Cornelia
  • Referat tema “Craciunul intre traditie si noutate”
   • Corciov Cornelia
   • Dezbatere Prof. Bozieru Emil

  In saptamana “Sa stii mai multe, sa fii mai bun” Prof. Georgescu Maria, Prof. Bilga Gheorghe, Prof. Ghita Cristina, Prof. Dobrica Cristina, Prof. Corciov Cornelia au realizat mai multe vizite la Muzeul de Arta, Muzeul de Istorie si Casa “Hagi Prodan”, Excursie la Predeal cu vizitarea monumentelor istorice – Prof. Chita Cristina.

  Oferta scolii a fost prezentata la “Bursa de Valori” de catre Prof. Gheorghe Greta si Prof. Bilga Gheorghe.

  1. PARTENERIATE

  - Proiect voluntariat destinat copiilor de la Centrul de Asistenta Sociala – prof. Chita Cristina

  - Proiect educational “Impreuna pentru semeni” – in colaborare cu dirigintii de la diferite clase – Coordonator Prof. Dobrica Cristina.

  Masuri de imbunatatire a activitatilor metodico-instructiv-educative a comisiei pe semestrul al II-lea:

  • determinarea motivatiei scolare a elevilor pentru disciplinele socio-umane, istorie, religie;
  • participarea profesorilor care in ultimii ani nu au urmat un curs de formare continua acreditat sau nu au obtinut un grad didactic, la activitati organizate la nivelul scolii sau CCD Prahova;
  • utilizarea softurilor educationale existente in scoala.

  Toti profesorii din cadrul catedrei s-au achitat de sarcinile ce le-au revenit in munca lor la catedra si ca diriginti au avut un comportament demn, onorabil si au contribuit prin munca lor la educatia moral-stiintifica a elevilor.

   

  RAPORT DE ACTIVITATE –EDUCATIE FIZICA

           Membrii catedrei de educatie fizica au fost preocupati de realizarea competentelor specifice stabilite de programa scolara pentru fiecare clasa.

           La inceputul anului scolar au fost prezentate la timp toate planificarile si esalonarile anuale , respectand modelul si metodologia stabilita de M. E.N.Au fost realizate procesele verbale cu toti elevii ,prin care acestia au luat cunostinta de normele de tehnica securitatii in cadrul orelor de educatie fizica si activitati sportive.

         Am stabilit programul de pregătire suplimentară al elevilor care participa la competitiile sportive din cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar, constituind astfel echipele reprezentative ale colegiului la atletism, cros,baschet, handbal,fotbal, sah si tenis de masa.     Am programat probele de evaluare si criteriile de apreciere la toate clasele in functie de dotarea materiala si de optiunile elevilor .

       Au fost concepute programe de exercitii speciale penru elevii cu deficienţe fizice.

  Activitatile metodice realizate la nivel de arie curriculara au fost :

  prof .Oancea Maria

             - in luna decembrie 2013 am prezentat Referatul cu tema „Contributia jocurilor de miscare la dezvoltarea trasaturilor de personalitate”

                   -cupa „Spiru Haret”la baschet, tenis de masa si sah,februarie 2014

  Campionatul scolii la fotbal, aprilie 2014

               -participare si organizare a fazei de zona la volei fete si baieti liceu, in cadrul O.N.S.S

  Prof.Ionescu Eugen

                   -lectie deschisa cu tema :,,Marcaj-demarcaj si aruncare la poarta in handbal,Alergare de rezistenta,mai 2014

                   -participarea la competitiile sportive din cadrul ONSS,toti profesorii de educatie fizica.

  Prof. Adet Tiberiu a realizat urmatoarele activitati:

         -lectie deschisa”Perspectiva lineara” ,cls a IXa, noiembrie2013

           -lectie deschisa”Volumul si spatiul” ,cls a Xa aprilie 2014

     -expozitii plastice pe diferite, decembrie2013

  Prof. Dinu Florin

             -in luna octombrie 2013 a prezentat referatul cu tema:”Influientele aptitudinilor in structura personalitatii ”

  Lectie deschisa, martie 2014

           -„Colinde, colinde- program artistic , traditional de Craciun,decembrie 2014

     Prof Oancea Maria a prezentat in cadrul sedintei comisiei metodice un material informativ despre planificarile   educatiei fizice model, aparute pe sit-ul ministerului, probele de evaluare, scara de notare pentru probele masurabile si criteriile de evaluare.  

          Am participat la cercul pedagogic al licelor din Ploiesti in semestrul I la Liceul Administrativ si de Servicii “Victor Slavescu”si la activitatile C.C.D desfasurate iar in semestrul II am organizat activitatea cercului pedagogic cu tema “Excursia scolara ,modalitate eficienta de practicare a exercitiului fizic’’,materialul a fost elaborat de catre prof. Oancea Maria si Stoican Adrian

             Prof. Oancea Maria si Ionescu Eugen au participat si sustinut campania „O pata verde”derulata in scoala noastra

             Prof. Oancea Maria a urmat cursurile Programului de formare continua “Formarea metodistilor”la C.C.D. in semestrul I

             Prof. Oancea Maria a participat in calitate de profesor evaluator la concursul pentru ocuparea posturilor vacante,desfasurat in data 18.10.2013 la Scoala Gimnaziala “Profesor Nicolae Simache”Ploiesti si la Liceul “Brancoveanu Voda”,Urlatiin data de 23.10.2013

  1. Oancea Maria   a elaborat tematica lectiilor pentru cele patru centre pe judet, a realizat programarea candidatilor si am participat in calitate de profesor evaluator   cu profesor Ionescu Eugen la inspectia speciala la clasa in cadrul Concursului de Titularizare a cadrelor didactice, educatie fizica,sesiunea 2014        

          Prof. Prof. Oancea Maria a efectuat in calitate de metodist I.S.J.trei inspectii de definitivat si doua inspectii de gradul II,a participat la concursul de eseuri „Violenta si combaterea acesteia”si la proiectul educational”Din suflet pentru suflet...”

               - a aplicat chestionare pentru derularea proiectului national”Abordari metodologice moderne in eficientizarea lectiei de educatie fizica”-aprilie 2014

                       -in calitate de coordonator zonal a contribuit la realizarea proiectului educational judetean “PRIMUM NON NOCERE”,ianuarie-iunie 2014

             -am participat cu elevii clasei a XIa Esi XIL,diriginte prof.Ionescu Eugen la activitatea “Informatica ,o cariera de scces!”la U.P.G.Ploiesti,8.04.2014

         - am elaborat planul de activitati extracurriculare,calendarul competitional,am contribuit cu materiale la revista Colegiului “Spiru Haret”-“Glas Haretian”

   

             Participare la examenul de bacalaureat 2014 ca profesori supraveghetori Ionescu Eugen , Oancea Maria si ca membru al comisiei de examen la Colegiul “Elie Radu”-prof Prof. Oancea Maria

             La inceputul anului scolar am amenajat si curatat baza sportiva a colegiului , am refacut groapa de sarituri in lungime ,am inlocuit usa de la parterul cladirii, am zugravit si vopsit scara cu sprijinul domnului maistru Radu Ion.

           Participari la activitati competitionale                        

  1) - am   organizat competitia de fotbal ,faza pe municipiu, ocupand locul II ,in 30. 10. 2013 actiune care a implicat : -tusarea terenurilor de fotbal

                               -asigurarea asistentei medicale

                               -relationarea cu D.J.S.T.PH.pentru asigurarea de arbitrii

                               -asigurarea vestiarelor pentru fiecare echipa

                                 -verificarea inscrierii si validarii tabelelor de competitie                              

   

                   2) cros pe echipe–locul V/judet la fete  

                                                  -locul VI/judet la baieti

                                                  - locul III la Crosul Tineretului-Bejgu Beatrice-XIIF

                                                  - locul I la crosul “Zilele Ploiestiului” -Bejgu Beatrice-XIIF

                                                  -locul III , la faza nationala ,stafeta 4x800m -Bejgu Beatrice-

                                                  - locul II baieti la Crosul Tineretului-Matei Bogdan-XIE

   

                       3)   baschet baieti-locul VIII-pe judet

                       4) handbal-locul II in grupa,baieti

                       5) tennis de masa locul VI pe judet -Florea Nedelcu,XIC

                     Am realizat portofoliul catedrei si portofolii personale

   

   

   

   

   

  CATEDRA DE INFORMATICĂ

  Componenţa Catedrei de informatică în cadrul anului şcolar 2013 – 2014 este următoarea:

  1. Duţă Laura Dora – profesor titular, gradul didactic I – responsabil catedra de informatică
  2. Mirică Domnica Mădălina – profesor titular, gradul definitiv
  3. Petrescu Ileana – profesor titular, gradul didactic II
  4. Popa Mirela Lumini-a – profesor titular, gradul didactic I
  5. Radu Aurelian Benone – profesor titular, gradul didactic II
  6. Radu Luminiţa – profesor titular, gradul didactic I
  7. Soare Cristina – profesor titular, gradul didactic II
  8. Ursu Silvia – profesor titular, gradul didactic I
  9. Voicu Mariana – profesor titular, gradul didactic I

   

  Detaliez în continuare, activităţile desfăşurate de membrii catedrei pe parcursul acestui an şcolar:

   

  • Realizarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale în conformitate cu programa şcolară precum şi a Curricumului Naţional:

  X Integral de către toţi membrii catedrei

  □ Parţial  

  • Predarea programei şcolare de către membrii catedrei s-a realizat:

  X Integral de către toţi membrii catedrei

  □ Parţial  

  • Parcurgerea materiei de către membrii catedrei s-a realizat:            

  X Ritmic - de către toţi membrii catedrei            

  □ Prin reorganizarea materiei

  • Evaluare - Notarea elevilor s-a realizat:            

  X Ritmic          

  □ Aleatoriu

  • Precizaţi modalităţile şi instrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii catedrei.  
  • Teste de evaluare iniţiale însoţite de bareme de corectare şi matricea de specificaţii, atât la disciplina informatică cât şi la TIC, teste de evaluare formative, sumative, fise de lucru, proiecte.
  • Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor
  • Realizarea de materiale de învăţare printabile şi online, diferenţiate ca dificultate, care să permită elevilor învăţarea în ritm propriu
  • Elaborarea de fise de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobândirii competenţelor disciplinei
  • Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanţă:
  • Pregătire pentru olimpiadă şi concursuri, Probleme şi teste suplimentare, Concursuri online
  • Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali:
  • Ore suplimentare de pregătire a examenului de Atestare profesională, Competenţe digitale şi de Bacalaureat
  • Menţionaţi modalităţi de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginţi şi cu familiile elevilor problemă:
  • Telefonic, şedinţe cu părinţii, întâlniri la şcoală
  • Acţiuni întreprinse în vederea optimizării relaţiei profesor- diriginte, profesor-elev (dacă a fost cazul):
  • Participarea la şedinţe cu părinţii;
  • Discuţii cu diriginţii şi părinţii;
  • Aplicarea de chestionare;
  • Colaborare cu psihologul ş
  • Activităţi metodice realizate în cadrul catedrei sau pentru asigurarea calităţ Precizaţi titlul activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru:
  • a se instrui
  • Participarea la consfătuirile cadrelor didactice care au avut loc la Colegiul Naţional ”M. Viteazul” Ploieşti, la începutul anului şcolar – toţi membrii catedrei.
  • Participarea la activităţile catedrei pentru stabilirea obiectivelor necesare îmbunătăţirii calităţii – toţi membrii catedrei.  
  • a prezenta experienţe valoroase sau produse proprii
  • planificări calendaristice – toţi membrii catedrei
  • proiectele unităţilor de învăţare - toţi membrii catedrei
  • elaborarea subiectelor pentru testele iniţiale, formative şi sumative de către toţi profesorii

  Formare continuă:

  • Petrescu Ileana a participat la colocviul de admitere pentru gradul didactic I, UPG Ploieşti, 01.02.2014
  • Petrescu Ileana urmează cursul ”Tehnologii informaţionale computerizate”, organizat de CCD Prahova, început în luna noiembrie 2013
  • Popa Mirela, Duţă Laura au urmat cursul de profesor metodist, au promovat acest examen şi au efectuat inspecţii în judeţ, în calitate de profesor metodist
  • Mirică Domnica, a susţinut în semestrul al II-lea, inspecţia specială pentru obţinerea gradului didactic II
  • Soare Cristina, a susţinut în semestrul al II-lea, inspecţia curentă pentru obţinerea gradului didactic I
  • Curs autorizat formator, cod COR 242401 – Popa Mirela, Duţă Laura
  • Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional – Popa Mirela, Duţă Laura

   

  Activităţi CCD şi cercuri pedagogice:

  • Participarea membrilor catedrei la Cercul pedagogic de la Colegiul Naţional ”Nichita Stănescu” Ploieşti, din data de 18.11.2013 – Petrescu Ileana, Popa Mirela, Duţă Laura
  • Participarea cadrelor didactice la activitatea metodico-ştiinţifică cu tema ”EDIPED – mobilitate Comenius” şi ”Valorificarea exemplelor de bună practică în proiectarea didactică” (CCD Prahova – 28.10.2013) – Duţă Laura
  • Participarea membrilor catedrei la Cercul pedagogic de la Liceul Tehnologic de servicii ”Sfântul Apostol Andrei” Ploieşti, din data de 28.04.2014 – Duţă Laura
  • Prezentarea temei ”Tutorial Edmodo”, în cadrul activităţii metodico-ştiinţifică de la CCD Prahova, din data de 5 mai 2014 - Duţă Laura şi Popa Mirela

   

   

  Lecţiile şi referatele la nivelul catedrei:

  • Realizarea lecţiei ”Structuri repetitive cu număr necunoscut de paşi” –Ursu Silvia, clasa a IX-a A
  • Creare lecţii Ael cu EduCreator – Popa Mirela, Duţă Laura
  • ”Tutorial Edmodo” - Duţă Laura, Popa Mirela

  Realizarea bibliotecii virtuale:

  • administrarea site-ului pentru proiectul CATALOG VIRTUAL, realizat pe platforma edu.moodle.ro – Radu Luminiţa
  • administrarea site-ului de chestionare pentru comisia CEAC: https://sites.google.com/site/chestionarecshp/ în colaborare cu elevii clasei a XII-a B –Duţă Laura
  • Platforma Edmodo – teste şi lecţii pentru clasa a XI-a B – Duță Laura
  • realizarea şi întreţinerea unui site pentru activitatea de diriginte al clasei a XI – a A, https://sites.google.com/site/dirigentieraduluminita/ - prof. Radu Luminiţa şi Ghiveciu Alexandru - elev clasa a XI- a A
  • întreţinerea site-ului ce cuprinde lecţii de informatică pentru clasele IX-XII https://sites.google.com/site/cshp20112012/ - Ursu Silvia, Duţă Laura

   

  Sponsorizări:

  • înfrumuseţarea sălii de clasă 12, prin montarea jaluzelelor verticale – Petrescu Ileana şi clasa a X-a A
  • repararea jaluzelelor verticale de la sala de clasă 9 – Duţă Laura / Breazu Nicolae şi clasele a XII-a B / a IX-a A
  • achiziţionarea de mouse-uri pentru laboratoarele de informatica – Soare Cristina, Duţă Laura, Mirică Domnica, Popa Mirela

   

  Participarea la acţiuni de voluntariat:

  • realizarea acţiunii de voluntariat din cadrul proiectului ”Împreună pentru semenii noştri”, 19.02.2013, clasa a XI-a A, Centrul de Asistenţă Socială Ploieşti – prof. Radu Luminiţa, clasa a XII-a B – prof. Duţă Laura
  • instalare sistem de operare în laboratoarele de informatică, depanare surse – sala 7 – clasa a XII-a B, prof. Duţă Laura, Popa Mirela
  • ”şi ei sunt copiii… ghetuţele aşteaptă!” - membru în comisia de organizare - Popa Mirela (Grup ţintă: Centru de zi pentru copii preşcolari Ploieşti)
  • ”A sosit şi Moş Crăciun” - parteneriat Zonta Club Valea Prahovei şi CDI, cadouri dulciuri şi jucării: membru în comisia de organizare - Popa Mirela, participanţi – Duţă Laura
  • Realizarea acţiunii de voluntariat „Realizarea de felicitări şi mărţişoare - de la cei mari la cei mici” din cadrul proiectului „Împreună pentru semenii nostrii”, desfăşurată la şcoala Gimnazială ”George Coşbuc” Ploieşti în data de 27.02.2014, împreună cu elevii claselor a XI-a A, C şi clasa a II – a A. Aceste felicitări au fost distribuite copiilor de la Centrul de Asistenţă Socială Ploieşti – prof. Radu Luminiţa
  • instalare soft în laboratoarele de informatică alături de elevi ai clasei a XII-a B (Ţarida George, Oros Octavian, Răduţ Daniel), menţinerea laboratoarelor în stare de funcţionare – Duţă Laura, Popa Mirela
  • profesorii: Radu Aurelian, Voicu Mariana, Ursu Silvia, Petrescu Ileana, Soare Cristina au ajutat cu diverse ocazii la pregatirea laboratoarelor, prof. Luminiţa Radu şi trei elevi ai clasei a XI-a A au instalat MICROSOFT OFFICE 2007 în laboratorul de informatică sala 3 în vederea bunei funcţionări a calculatoarelor pentru desfasurarea în bune condiţii a examenului de bacalaureat iunie-iulie 2014

   

  Promovarea imaginii şcolii:

  • Publicarea de articole în ziarul Informaţia Prahovei – Radu Luminiţa
  • Transmiterea de materiale pentru actualizarea site-ului şcolii – Radu Luminiţa, Duţă Laura

   

  Comisii:

  • Membru în comisia pentru înregistrarea numărului de absenţe şi a cauzelor apariţiei absenteismului: MIRICĂ DOMNICA, URSU SILVIA, SOARE CRISTINA
  • Membru în comisia de verificare a corectitudinii completării cataloagelor şcolare si a încheierii mediilor : DUŢĂ LAURA
  • Membru în comisia de acordare a burselor: MIRICĂ DOMNICA
  • Membru în Comisia pentru combaterea corupţiei în învăţământ - MIRICĂ DOMNICA
  • Membru în comisia de recondiţionare , transmitere şi asigurare a manualelor şcolare : POPA MIRELA
  • Membru în comisia de disciplină: RADU AURELIAN
  • Membru în comisia de organizare a activităţii extracurriculare : PETRESCU ILEANA
  • Membru în comisia pentru promovarea imaginii şcolii – Radu Luminiţa
  • Responsabili cu planificarea tezelor –PETRESCU ILEANA (IX – X), DUŢǍ LAURA (IX - X);
  • Responsabili cu organizarea excursiilor şcolare – RADU LUMINIŢA (XI – XII)
  • Responsabili cu desfăşurarea activităţii AEL –DUŢǍ LAURA, RADU LUMINIŢA;
  • responsabil, din partea şcolii, de nodul de telecomunicaţii instalat în şcoală şi ţine legătura cu distribuitorul – Radu Aurelian
  • Membru în comisia de pregătire a examenelor - Duţă Laura
  • Membri în comisia diriginţilor: Soare Cristina (X G), Radu Luminiţa (XI A), Duţă Laura (XII B), Ursu Silvia (XII D), Mirică Domnica (An II – Postliceală Analist Programator), Popa Mirela (An I – Postliceală Analist Programator), Petrescu Ileana (X A)
  • Radu Luminiţa profesor coordonator de practică pedagogică pentru studenţi de la UPG Ploieşti, secţia Informatică
  • Membri în echipa CDI ”Spiru Haret” Ploieşti – Popa Mirela, Duţă Laura, Ursu Silvia

  Olimpiade, concursuri, examene:

  • Examen de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – sesiunea februarie 2014
  • propuneri subiecte şi bareme, proba scrisă a Examenului de absolvire a învăţământului postliceal, calificarea Analist Programator – Mirică Domnica;
  • propuneri subiecte, proba practică a Examenului de absolvire a învăţământului postliceal, calificarea Analist Programator – Petrescu Ileana;
  • coordonator proiecte – Petrescu Ileana;
  • comisia de examinare – Petrescu Ileana – profil Analist programator, Voicu Mariana – profil Tehnician echipamente periferice şi birotică;
  • întocmirea documentelor pentru Examenului de absolvire a învăţământului postliceal, calificarea Analist Programator – Duţă Laura
  • Olimpiada locală de informatică
   • Propuneri subiecte –Radu Aurelian, Popa Mirela, Duţa Laura
  • Concursul ”Evaluarea în educaţie”
   • Administrator test – Duţă Laura, Radu Luminiţa, Petrescu Ileana
   • Profesori evaluatori - Duţă Laura, Radu Luminiţa, Petrescu Ileana, Popa Mirela, Ursu Silvia
   •  
  • Olimpiada judeţeană de informatică
   • Organizator – Colegiul ”Spiru Haret” Ploieşti, catedra de informatică cu sprijinul elevilor Ţarida George, Oros Octavian, Răduţ Daniel – clasa a XII-a B, coordonator prof. Duţă Laura
   • Secretar – Duţă Laura
   • Evaluator – Radu Aurelian
   • Profesori asistenţi – Voicu Mariana, Soare Cristina
  • Concursul judeţean Infoeducaţie: http://infoeducatie2014-prahova.webnode.ro/ - site realizat de prof. Duţă Laura, organizator – Colegiul ”Spiru Haret” Ploiești, vicepreşedinte Duţă Laura, secretar Popa Mirela, profesori evaluatori: Radu Aurelian, Duţă Laura
  • Examenul de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică – informatică şi matematică – informatică, intensiv informatică
   • Colegiul ”Spiru Haret” Ploieşti – secretar Duţă Laura, profesori evaluatori Duţă Laura, Popa Mirela, Petrescu Ileana, Ursu Silvia
   • Colegiul Naţional ”M. Viteazul” Ploieşti – vicepreşedinte Popa Mirela
   • Liceul tehnologic Administrativ şi de servicii ”Victor Slăvescu” Ploieşti – vicepreşedinte Duţă Laura
  • Proba practică la informatică, din cadrul concursului de titularizare 2014
   • Intocmire subiecte şi bareme de corectare – Duţă Laura, Popa Mirela
   • Profesori evaluatori - Duţă Laura, Popa Mirela

   

  • Bacalaureat – sesiune specială, proba de competenţe digitale
   • Persoană de contact – Duţă Laura
   • Pregătirea laboratoarelor în vederea desfăşurării probei – Duţă Laura, Popa Mirela
   • Profesori evaluatori - Duţă Laura, Popa Mirela
  • Competenţe digitale
   • Sesiunea iunie – iulie – toţi membrii catedrei
   • Sesiunea august – Petrescu Ileana, Radu Luminiţa, Mirică Domnica
  • Examenul de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2014
   • Colegiul ”Spiru Haret” Ploieşti
    • Secretar comisie competenţe – Radu Aurelian
    • Persoană de contact competenţe – Duţă Laura
   • Liceul tehnologic Administrativ şi de servicii ”Victor Slăvescu” Ploieşti
    • Profesori evaluatori – Duţă Laura, Radu Luminiţa
   • Colegiul Naţional ”M. Viteazul” Ploieşti
    • Secretar – Popa Mirela
   • şcoala gimnazială ”Sf. Vasile” Ploieşti
    • Profesor evaluator – Popa Mirela
   • Vălenii de Munte
    • Membru în comisie – Ursu Silvia
  • Titularizare – 21 iulie 2014
   • Persoană de contact – Popa Mirela
   • Asistenţă – Mirică Domnica, Ursu Silvia

  Rezultate obţinute la examene şi concursuri

   

  Rezultate – Concursul ”Evaluarea în educaţie” – etapa I

  Nr. Crt.

  Nume şi prenume elev / clasa / disciplina de concurs

  Profesor coordonator

  Rezultat obţinut

   

  Stefan Eduad Valentin
  Clasa a IX a B Informatica NeIntensiv

  RADU LUMINIŢA

  Locul V judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Istratescu Alin George
  Clasa a IX a B Informatica NeIntensiv

  RADU LUMINIŢA

  Locul V judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Ţurcan Liviu
  Clasa a IX a B Informatica NeIntensiv

  RADU LUMINIŢA

  Locul V judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Chircu Iustin
  Clasa a X a Informatica NeIntensiv

  URSU SILVIA

  Locul I judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Micu Andrei
  Clasa a X a Informatica NeIntensiv

  URSU SILVIA

  Locul I judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Stan Bogdan
  Clasa a X a Informatica NeIntensiv

  URSU SILVIA

  Locul I judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Macavei Bogdan
  Clasa a X a Informatica NeIntensiv

  URSU SILVIA

  Locul III judeţean

  Diplomă de merit, Clasament

   

  Grecu Alexandra Ioana
  Clasa a X a Informatica NeIntensiv

  URSU SILVIA

  Locul IV judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Flesariu Dragos
  Clasa a X a A TIC

  PETRESCU ILEANA

  Locul I judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Runceanu Octavian
  Clasa a X a A TIC

  PETRESCU ILEANA

  Locul II judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  David Marius-Cristian
  Clasa a XI a TIC

  DUŢĂ LAURA

  Locul I judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Ghiveciu Alexandru
  Clasa a XI a A Informatica Intensiv

  RADU LUMINIŢA

  Locul I judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Moise Gabriel
  Clasa a XI a A Informatica Intensiv

  RADU LUMINIŢA

  Locul I judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Ilie Elena Gabriela
  Clasa a XI a A Informatica Intensiv

  RADU LUMINIŢA

  Locul I judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Popescu Valentin Andy
  Clasa a XI a A Informatica Intensiv

  RADU LUMINIŢA

  Locul I judeţean

  Diplomă de merit, Clasament

   

  Stănescu Victor
  Clasa a XI a B Informatica Intensiv

  DUŢĂ LAURA

  Locul II judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Dima Rares
  Clasa a XI a B Informatica Intensiv

  DUŢĂ LAURA

  Locul III judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Ilie Alexandru
  Clasa a XI a B Informatica Intensiv

  DUŢĂ LAURA

  Locul IV judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Iliescu DragoŞ-Andrei
  Clasa a XI a B Informatica Intensiv

  DUŢĂ LAURA

  Locul V judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Tomulescu Robert Constantin
  Clasa a XII a A Informatica Bacalaureat

  POPA MIRELA

  Locul III judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

  Duţă Valentin Marius
  Clasa a XII a A Informatica Bacalaureat

  POPA MIRELA

  Locul III judeţean

  Diplomă de merit, Clasament Judeţean

   

   

   

   

   

   

  Concursul Acadnet

   

  Nr. Crt.

  Nume şi prenume elev / clasa / disciplina de concurs

  Profesor coordonator

  Rezultat obţinut

   

  Ţarida George Cristian

  Clasa a XII-a B / Concursul AcadNet/ Secţiunea Calculatoare

  Duţă Laura Dora

  Premiul II

   

  Oros Octavian Nicolae

  Clasa a XII-a B / Concursul AcadNet/ Secţiunea Calculatoare

  Duţă Laura Dora

  Menţiune

   

  Răduţ Daniel

  Clasa a XII-a B / Concursul AcadNet/ Secţiunea Calculatoare

  Duţă Laura Dora

  Menţiune

   

  Concursul Infoeducaţie – faza judeţeană

   

   

  Nr. Crt.

  Nume şi prenume elev / clasa / disciplina de concurs

  Profesor coordonator

  Rezultat obţinut

   

  Niţă Albert

  Clasa a X-a A / Concursul Infoeducație/ Secţiunea Roboți

  Petrescu Ileana

  Premiul I

   

   

  Examenul de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică – informatică şi matematică – informatică, intensiv informatică

  1. elevi

  Rezultate

  Inscrisi

  Prezenti

  Absenti

  Promovati

  Respinsi

  Promovabilitate [%]

  pe transe de medii

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  <7

  7,00 - 7,99

  8,00-8,99

  9,00-9,99

  10

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  36

  15

  31

  18

  36

  15

  31

  18

  -

  -

  -

  -

  36

  15

  31

  18

  -

  -

  -

  -

  100%

  100%

  100%

  100%

  0

  0

  4

  33

  63

  100

  100

  0

  100

  0

  100%

  100

   

  Rezultate Competenţe digitale – sesiunea iunie – iulie

  1. Crt.

  Calificativ

  1. elevi
   

  Experimentat

  85

   

  Avansat

  106

   

  Mediu

  40

   

  Începător

  5

  TOTAL

  236

   

  Rezultate Competenţe digitale – sesiunea august

  1. Crt.

  Calificativ

  1. elevi
   

  Experimentat

  0

   

  Avansat

  1

   

  Mediu

  10

   

  Începător

  6

   

  Neprezentat

  2

  TOTAL

  19

  Rezultate Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2014, proba Ed) – procent de promovabilitate 95,45%

  Disciplina de examen

  Înscrişi

  Promovaţi

  Informatică MI Pascal

  16

  16

  Informatică MI C/C++

  6

  5

  Bacalaureat - sesiunea august: niciun elev nu a susținut proba Ed) la disciplina Informatică.

  Activităşi extracurriculare:

  • Realizarea unei excursii de 1 zi pe traseul Ploieşti – Campina – Sinaia – Buşteni - Sinaia - Câmpina - Ploieşti, cu vizitarea unor muzee şi realizarea de drumeții, mai ales activitatea recreativă – săniuşul („PRIMA ZI DE IARNA, PRIMA ZI DE SĂNIUȘ”), împreună cu prof. dr. Cristina Chita, claselor a XI-a A, C, G, a X-a C în data de 1 decembrie 2013 – prof. Radu Luminiţa
  • Realizarea acţiunii de voluntariat din cadrul proiectului „Împreună pentru semenii noştri”, 18.12.2013, clasa a XI-a A, a XII - a E la Centrul de Asistenţă Socială Ploieşti – prof. Radu Luminiţa
  • Realizarea acţiunii cu tema BioDiversitate(„Gândeşte verde, gândeşte curat”) din cadrul proiectului privind dezvoltarea şi aprofundarea educaţiei ecologice a elevilor din județul Prahova, clasa a XI-a A, 19.12.2013 – prof. Radu Luminiţa
  • Participarea la masa rotundă ”SPUNE NU VIOLENŢEI” organizat de Asociaţia Zonta Ploieşti Prahovei, clasa a XI-a A, decembrie 2013 – prof. Radu Luminiţa
  • Realizarea unei excursii de 1 zi pe traseul Ploieşti – Câmpina – Sinaia – Buşteni – Predeal(Cabana cu Trei Brazi) - Sinaia - Câmpina - Ploieşti, cu realizarea de drumeţţii, vizitarea mănăstirii Buşteni şi diverse alte activităţi recreative(tiroliană, etc.) - clasa a XI-a A în data de 7 aprilie 2014(săptămâna „Şcoala Altfel”) – prof. Radu Luminiţa(la această excursie a fost „profesor coordonator”)
  • Radu Luminiţa a participat la programul Junior Achievement Romania unde a aplicat PROGRAMUL(CURSUL) INTERNATIONAL „ECONOMIE APLICATĂ” cu forma de implemantare: DIRIGENŢIE/CONSILIERE implementat în anul şcolar 2013-2014 la clasa a XI-a A pentru 26 de elevi. În acest sens a obţinut certificatul de participare având nr. 4119 din 30.05.2014.
  • Participarea la întâlnirea cu tema ”Delicvenţa juvenilă factor de risc în unităţile de învăţământ”, susţinută de organe de poliţie de la Secţia nr. 3, Compartiment Poliţia de Proximitate – clasa a XI-a B, prof. Duţă Laura, clasa a XI-a A, prof. Radu Luminiţa, clasa a XII-a A, prof. Popa Mirela
  • Conferinţa internaţională ”Constantin Brâncoveanu în istoria şi cultura română” – membri în comisia de organizare – prof. Popa Mirela, Duţă Laura
  • ”Din suflet pentru suflet” - parteneriat Zonta Club Valea Prahovei, Sindicatul liber Massa, Apa ZEN Câmpina, Asociaţia de sprijin a Românilor, activitate desfăşurată la Sala Sindicatelor pe 23 dec 2013 şi CSH/CDI: realizare felicitări – colectivul clasei a XII-a B şi diriginte Duţă Laura, participare – Popa Mirela
  • ”A sosit şi Moş Crăciun” - parteneriat Zonta Club Valea Prahovei şi CDI, cadouri dulciuri şi jucării: membru în comisia de organizare - Popa Mirela, participanţi – Duţă Laura
  • ”şi ei sunt copiii… ghetuţele aşteaptă!” - parteneriat Zonta Club Valea Pr ahovei şi CDI ”Spiru Haret” Ploieşti: membru în comisia de organizare - Popa Mirela; Grup ţintă: Centru de zi pentru copii preşcolari Ploieşti – cadouri dulciuri
  • ”Violenţa şi combaterea acesteia – Concurs de eseuri”, parteneriat Zonta Club Valea Prahovei, ISJ Prahova, Biblioteca Judeţeană ”Nicolae Iorga” Ploieşti, CDI ”Spiru Haret” Ploieşti – participanţi: Popa Mirela, Duţă Laura
  • ”Festivalul Naţional al şanselor Tale: CETĂŢEAN ROMÂN – CETĂŢEAN EUROPEAN” – parteneri CCD Prahova, ISJ Prahova, CDI ”Spiru Haret” Ploieşti, Colegiul ”Spiru Haret” Ploieşti – colaboratori în echipa de proiect (20.11.2013) şi activitatea ”Viaţa de Europ (a) – ean!” Popa Mirela, Duţă Laura
  • ”Săptămâna educaţiei globale: Adoptă un stil de viaţă durabil!” ”, parteneri CCD Prahova, ISJ Prahova, CDI ”Spiru Haret” Ploieşti, Colegiul ”Spiru Haret” Ploiești, Zibo.ro - membri în echipa de proiect şi activitatea ”Priorităţi ”durabile” care ajută planeta”(21.11.2013): Popa Mirela, Duţă Laura
  • ”Ziua Educaţiei Nonformale - ZEN!” (11-12 octombrie 213) – membru în echipa de proiect: Duţă Laura
  • ”Comemorarea Holocaustului din România”, parteneriat educaţional ”Trecutul de lângă noi…” (octombrie 2013) – participanţi: Duţă Laura, elevii clasei a XII-a B, locație CDI
  • ”Cine crede în ZBOR e stăpân peste zare” – iniţiator Zonta Club Valea Prahovei şi ”Zboruri nemuritoare” – iniţiator Colegiul ”Spiru Haret” Ploieşti, parteneri Zonta Club Valea Prahovei, Revista Avantaje, Coil Profil, ISJ Prahova, Colegiul ”Spiru Haret” Ploieşti (18 ianuarie 2014 – locaţie CDI) – membri în comisia de organizare: Popa Mirela, Duţă Laura, Răduţ Daniel – elev în clasa a XII-a B; participanţi – Popa Mirela
  • Colaboratori la Glas Haretian Anul III, Numărul I, decembrie 2013, ISSN 2247 8124 – Popa Mirela, Duţă Laura
  • Excursie pe ruta Ploieşti – Bran – Ploieşti, 10 -11 aprilie 2014, cu elevii clasei a X-a A – Petrescu Ileana
  • Participare la activitatea ”Gândeşte verde, gândeşte curat!” cu elevii clasei a X-a A – Petrescu Ileana; elevii Iancu Graţiela şi Popescu Robert au fost propuşi pentru faza judeţeană
  • Participare la expoziţia de fotografie a d-nei Uca Marinescu – Popa Mirela, Duţă Laura
  • Participare la spectacolul umanitar ”ZONTA SPUNE NU VIOLENȚEI!”, organizat de Asociaţia Zonta Club Valea Prahovei, cu sprijinul ISJ Prahova – Popa Mirela
  • Participare la acţiunea de colectare a hârtiei şi pet-urilor, organizată în cadrul programului ecologic desfăşurat la nivel naţional ”şcoala pentru o Românie Verde”, organizată de Centrul de Documentare şi Informare a Colegiului ”Spiru Haret” Ploieşti în colaborare cu Zibo.ro – Popa Mirela, Duţă Laura, Ursu Silvia
  • Participarea la banchetul claselor a XII-a, organizat în Bulgaria – Nisipurile de Aur, alături de elevii clasei a XII-a B – Duţă Laura, a XII-a D – Ursu Silvia
  • Concursul Naţional pentru elevi „MATEMATICA- ştiinţa şi limba universală”, desfăşurat la Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti în data de 13 iunie 2014 – participare împreună cu elevi de la clasele a IX- a B, a XI-a A – prof . Luminiţa Radu
  • Participarea şi susţinerea campaniei ”O PATĂ VERDE” – organizatori Zonta Club Valea Prahovei şi Colegiul ”Spiru Haret” Ploieşti – aprilie 2014 – Duţă Laura, Popa Mirela
  • participare la Expoziţia Internaţională - Concurs "Învingător prin artă" desfăşurat la Iaşi de Asociaţia Cultural - ştiinţifică "Vasile Pogor"- 3 noiembrie 2013 - unde au obtinut următoarele premii: premiul I - elevii Manolescu Cristian, Buzatu Maria, Chelaru Andrei- clasa a XI -a A, premiul II - elevii Ghiveciu Alexandru, Ilie Elena Gabriela - clasa a XI -a A şi Tanau Marian - clasa a X -a C, premiul III - elevul Cristiev Bucur Mihai, prof coordonator Luminita Radu. Tot diplomă cu premiul I a obtinut şi prof. Luminiţa Radu.

  Publicaţii

  • Conferinţa Internaţională ”Constantin Brâncoveanu în istoria şi cultura română”, articolul ”Zărneşti – o bătălie pentru pace” – Popa Mirela, Duţă Laura
  • SIMPOZION REGIONAL - SESIUNEA PENTRU PROFESORI unde au participat cadrele didactice din învăţământul gimnazial şi preuniversitar cu preocupări în domeniul educaţiei ecologice şi care implementează instrumente digitale. TEMA SIMPOZIONULUI: “UN VIITOR SĂNĂTOS PRIN EDUCAŢIE ECOLOGICĂ”, data desfasurarii: 25 APRILIE 2014. Prof. Radu Luminiţa a participat cu tema ”Realizarea unui tutorial”, a adăugat un material şi l-a transmis către cursanţi pe platforma moodle, având ISSN-L2360-1027.

   

   

  CATEDRA TEHNOLOGII - INGINERI MECANICI

           În anul şcolar 2013 – 2014, în cadrul catedrei de mecanică au fost desfăşurate următoarele activităţi:

  1. Participare la consfătuirile cadrelor didactice din aria curriculară tehnologii desfăşurate la Colegiul Tehnic “Elie Radu” (toţi membrii catedrei);
  2. Participare la cercuri pedagogice – ing. mecanici desfăşurate la L.T. „T. Diamant” Boldeşti Scăeni şi la L.T. „1 Mai” Ploieşti (toti membrii catedrei);
  3. Elaborarea planificărilor calendaristice şi a proiectelor unităţilor de învăţare (toţi membrii catedrei);
  4. Realizare, aplicare şi corectare teste iniţiale şi finale, conform planificării (toţi membrii catedrei);
  5. Analiza si interpretarea testelor iniţiale şi finale, Stroe Sofia;
  6. Alegerea manualelor şi a auxiliarelor corespunzătoare (toţi membrii catedrei);
  7. Identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor;
  8. Participare la comisiile de acordare a burselor “Bani de liceu” ,a burselor sociale si a burselor medicale la nivel de liceu – Stan M.;
  9. Realizare subiecte examen diferenţe ( Stan M., Noia R., Gheorghe M.) ;
  10. Selectarea şi pregătirea elevilor pentru olimpiada interdisciplinara tehnica( Stroe S. , Burlacu L. , Noia R., Stan M.);
  11. Elaborare subiecte pentru olimpiada interdisciplinara tehnica ( Stroe S. , Burlacu L. , Noia R., Stan M.);
  12. Organizarea olimpiadei interdisciplinara tehnica, domeniul mecanică- (toti membrii catedrei).;
  13. Elaborarea propunerilor de teme de proiect nivel 3 ( Stroe S. , Burlacu L. , Noia R., Stan M.);
  14. Efectuarea serviciului pe şcoală conform planificării (toţi membrii catedrei);
  15. Activitatea de SSM – Burlacu L. ;
  16. Utilizarea laboratorul AEL/Sala 2 folosind pachetul de lecţii Siveco în cadrul orelor conform planificării(toţi membrii catedrei).;
  17. Practica pedagogică cu studenţii – R. Noia ;
  18. In cadrul proiectului “Pregătiţi pentru piaţa muncii “ proiect sponsorizat de fondul social European POSDRU care se adresează elevilor din unităţilor de învăţământ care au încheiate convenţii civile de colaborare cu agenţii economici din judeţul Prahova si municipiul Bucureşti s-au derulat activităţile conform graficului de desfăşurare S. Stroe , Stan M., Burlacu L, Noia R..;
  19. Vizita de studiu derulată între 22-27 oct.2013 în cadrul proiectului "Pregătiţi pentru piaţa muncii - ID 63611", la partenerul transnaţional Albafor- Stroe , Stan M., Noia R..;
  20. Modernizare sala 2 prin realizarea poliţelor pentru susţinerea unităţilor de calculator -Stroe S.;
  21. Elaborare date statistice (retenţie) (toţi membrii catedrei);
  22. Profesor asistent BAC 2014 (toţi membrii catedrei);
  23. Susţinere oră deschisă în cadrul comisiei metodice ing. – Stan M(19-10-2013 la Modul III- Maşini unelte pentru prelucrări la rece cu clasa: a X-a I, lecţia ” Schema constructivă a strungului normal”). si in semestrul II– Gheorghe M(M I - Asamblarea structurilor metalice, C4 – Asamblarea elementelor structurilor metalice prin sudare şi nituire, Lecţia: Maşini de nituit, clasa a X-a G).;
  24. Amenajare si realizare panouri sala 37 (cabinet SSM) împreună cu elevii clasei a XII a G – Stroe S.
  25. Participarea la proiectul educaţional de voluntariat „Din suflet pentru suflet...” -Stan M.;
  26. În cadrul proiectului –concurs pe educaţie ecologică pentru elevi „Gândeşte verde, gândeşte curat” ediţia a VI-a derulat în perioada 28 nov. - 09 mai 2014 unde s-a obţinut menţiune 2- Stan M.;
  27. Participare la activităţi de voluntariat pe tema ‘A sosit Moş Crăciun”, “Şi ei sunt copiii... Ghetuţele aşteaptă” -Stan M.;
  28. Participare la “Festivalul Naţional al şanselor tale! “desfăşurat la CDI în perioada 18-22 noiembrie 2013- -Stan M.;
  29. Participare la simpozionul naţional de lucrări ştiinţifice “O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea” pe 22-11-2013 la Colegiul tehnic” Toma Socolescu” -Ploieşti unde am obţinut premiul special cu elevele Trandafirescu Andreea Mădălina şi Ioniţă Ruxandra Nicoleta de la clasa a XI a G cu materialul “ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENT DE MUNCĂ, ARSURI, FRACTURI, HEMORAGII „şi am publicat lucrarea cu tema:” Identificarea posibililor factori de risc în cadrul atelierului de sudură al şcolii” pe discul DVD cu ISBN 978-606-8287-58-4 --Stan M.;
  30. Coordonare realizarea materialului de „Ziua zonelor umede” de către eleva Ioniţă Ruxandra Nicoleta de la clasa a XI- a G numit „Lacul Techirghiol” -2-feb.2014 şi materialul „Pasiunea mea quilling-ul” dec.2013 pentru revista şcolii) --Stan M.;
  31. Participare în cadrul Concursului şi simpozionului naţional de lucrări ştiinţifice cu tema ,,O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea”   desfasurat la Colegiul Tehnic ,,Toma Socolescu” Ploieşti în data de 22.11.2013 cu lucrarea ,,Accidentele de muncă şi bolile profesionale în şcoli”, ISBN 978-606-8287-58-4;- Gheorghe M.;
  32. Premiul special obţinut cu eleva Niţă Crina Florina, clasa a X-a G în cadrul Concursului şi simpozionului naţional de lucrări ştiinţifice cu tema ,,O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea”   desfasurat la Colegiul Tehnic ,,Toma Socolescu” Ploieşti în data de 22.11.2013 cu lucrarea ,,Fără accidente de muncă şi boli profesionale în şcoli” ;- Gheorghe M.;
  33. Premiul special obţinut cu elevul Mitrea Andrei Daniel, clasa a X-a H în cadrul Concursului şi simpozionului naţional de lucrări ştiinţifice cu tema ,,O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea”   desfasurat la Colegiul Tehnic ,,Toma Socolescu” Ploieşti în data de 22.11.2013 cu lucrarea ,,Fără accidente de muncă şi boli profesionale în şcoli”; - Gheorghe M.;
  34. Participare la Conferința Internațională de Chimie și Inginerie Chimică – RICCCE 18– cu lucrarea ştiinţifică ,, CHARACTERISTICS OF POLYMER COMPOSITES REINFORCED WITH GLASS FIBERS TO FATIGUE” – 4-7 septembrie 2013; - Gheorghe M.;
  35. Participarea în calitate de profesor coordonator la CONCURSUL NAŢIONAL ,,ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGII” – secţiunea LIMBI STRĂINE PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE – LIMBA ENGLEZĂ cu elevii Ioniţă Diana, Oprea Andrei şi Vicol Ştefan – 10.04.2014; - Gheorghe M.;
  36. Participare în calitate de specialist al CONSILIULUI NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR, COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA la evaluarea programului de formare profesională – curs calificare ,,Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale”; - Gheorghe M.;
  37. Participare concurs „Metodist ISJ”- Stroe S., Noia R.;
  38. Participare Expoziţia Internaţională – Concurs „ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” – Iaşi- Noia R.;
  39. Secretar - Comisie CSH pentru cercetarea pieţei muncii in vederea fundamentării planului de școlarizare 2014/2015 Noia R.;
  40. Membru CEAC- Noia R.;
  41. Membru Comisie CSH pentru evaluare suplinitor Noia R.;
  42. Membru Comisie elaborare PAS, Comisie Anticorupţie, Comisie SCIM, Comisie ”Proiecte şi parteneriate europene” Noia R.;
  43. Elaborare: ”Cod Etic Profesori – CSH”, ”Cod Etic Elevi – CSH”, PROCEDURI, cercetare INDO- Noia R.;
  44. Participare şi îndrumare elevi la ”Activităţi de voluntariat”- Noia R.;
  45. Organizator BANCHET CSH – Bulgaria – Nisipurile de Aur- Noia R.;
  46. Organizator, coordonator şi participat la nivelul scolii a Campaniei Globale pentru Educaţie care este un eveniment desfăşurat anual, la nivel mondial, de o coaliţie de organizaţii neguvernamentale, sindicate şi grupuri de cetăţeni din întreaga lume iar, începând cu anul 2001, este coordonat în România de Organizaţia Salvaţi Copiii, sloganul ”Egalitate de drepturi! Egalitate de șanse!”, Campania Globală pentru Educație a avut ca temă de interes accesul la o educație de calitate pentru copiii cu dizabilități- Stroe S.;
  47. Preşedinte Comisie Examen competenţe profesionale, nivel 3+, sesiunea ianuarie-februarie 2014- Stroe S.;
  48. Responsabil Cerc pedagogic Nr.1 - Stroe S.;
  49. Vicepreşedinte Olimpiada Tehnică – faza judeţeană, domeniul mecanică - Stroe S.;
  50. Coautor pentru „Ghid de bune practici” redactat cu ISBN in cadrul proiectului POSDRU „Pregătiţi pentru piaţa muncii” ID 63611.
  51. Participare la Simpozionul final din cadrul proiectului POSDRU „Pregatiti pentru piaţa muncii” ID 63611..- Stroe S.;
  52. Profesor insotitor lot national Olimpiada tehnica, faza nationala la Pitesti - Stroe S.;
  53. Participare cu elevii clasei a XII a G la proiectul „Fii puternic prin nonviolenta” organizat de d-na Fati. ..- Stroe S.;
  54. Membru Consiliu consultativ la discipline tehnice..- Stroe S.;
  55. Monitor de calitate la Examenele de nivel 2,3,3+ la C.N. „T. Socolescu”..- Stroe S.;
  56. Membru comisie Inspecţie generala şcolară la L.T. „1 Mai” Ploieşti-oct-noi 2014..- Stroe S.;
  57. Preşedinte Comisie mobilitate- Stroe S.;

   

   

  REZULTATELE ELEVILOR LA ETAPA JUDETEANA A OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE DOMENIUL MECANICA- 2014

   

  Nr. crt.

  Domeniu

  Cls

  Numele şi prenumele elevului

  Cadrele didactice care au pregătit elevul

  Locul

  1

  MECANIC

  XII G

  MIRON ALEXANDRU

  Stroe Sofia, Burlacu Liviu

  I

  2

  MECANIC

  XII H

  MÂNDREȚE ION

  Stroe Sofia, Noia Ruxandra, Stan Mihaela, Burlacu Liviu

  II

  3

  MECANIC

  XI i

  PANAITESCU VASILE-ZAHIU

  Stroe Sofia, Noia Ruxandra, Stan Mihaela, Burlacu Liviu

  I

  4

  MECANIC

  XI J

  POTERAȘ TUDOR MIHAI  

  Stroe Sofia, Noia Ruxandra, Stan Mihaela, Burlacu Liviu

  II

   

  REZULTATELE ELEVILOR LA ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE DOMENIUL MECANICA- 2014

   

  Nr. crt.

  Domeniu

  Cls

  Numele şi prenumele elevului

  Cadrele didactice care au pregătit elevul

  Locul

  1

  MECANIC

  XI i

  PANAITESCU VASILE-ZAHIU

  Stroe Sofia, Noia Ruxandra, Stan Mihaela, Burlacu Liviu

  M

   

   

   

       ANALIZA SWOT  

                

  PUNCTE TARI

   

  • Personal didactic calificat – 6 prof. cu gradul I, 1 prof. cu definitivat ;
  • 2 profesori din catedră sunt metodist ISJ Prahova;
  • Autori de manuale in domeniul mecanica;
  • Calificări acreditate;
  • Implementarea Proiectelor FSE-POSDRU pentru elevii din domeniul mecanica;
  • Existenta unui climat favorabil desfăşurării activităţii educaţionale, bazat pe încredere, stima si colegialitate;
  • Participarea activa la activităţile de formare continua a cadrelor didactice;
  • Parcurgerea conţinuturilor se face conform planificărilor, folosind activităţi de învăţare si resurse didactice adecvate clasei si temei studiate;
  • Participarea elevilor si a profesorilor la olimpiadele şcolare;
  • Baza materială conform S.P.P.-ului la calificarea Tehnician mecatronist ( Stand pneumatic, PC-uri pentru simulări in programele FluidSIM si AutoCad);
  • Realizarea unor Auxiliare curriculare la modulele unde nu exista manuale şcolare(clasa a XI a si a XII a );
  • Realizarea unui set de machete necesar parcurgerii modulului “Organe de masini”, la clasa a X a;
  • Utilizarea TIC în activităţile de predare-învăţare;
  • Obţinerea de rezultate foarte bune la Olimpiada tehnică - faza judeţeană şi naţională.

   

  PUNCTE SLABE

  • Lipsa manualelor sau existenta unor manuale editate dupa Planul de invatamant vechi, la clasele din invatamantul obligatoriu ( clasele a IX a si a X a);
  • Lipsa finantarii pentru achizitionarea dotarii conform SPP, la unele module, datorita unui cuantum redus al veniturilor extra-bugetare provenit din donatii si sponsorizari;
  • Majoritatea materialelor didactice sunt uzate moral si fizic (machete, piese, etc.);
  • Folosirea redusa a softurilor educationale din cadrul programului AEL;
  • Rezultate slabe ale elevilor la testarea initiala.

   

         OPORTUNITATI

   

  • Căutarea de sponsori pentru dotarea laboratoarelor cu material didactic modern;
  • Dotarea cu mijloace moderne de învăţământ si asigurarea unei baze materiale necesare instruirii teoretice si de laborator la nivelul cerinţelor din S.P.P.;
  • Recondiţionarea, modernizarea si actualizarea resurselor didactice existente;
  • Organizarea cat mai eficienta a activităţii de predare-învăţare;
  • Participarea la cursuri de formare continua a profesorilor;
  • Accesarea proiectelor prin Fonduri Structurale Europene pentru dotarea laboratoarelor;
  • Realizarea unui site al Catedrei inginerilor mecanici.

   

  AMENINTARI

   

  • Lipsa motivaţiei învăţării pentru elevi;
  • Fonduri limitate de la bugetul local pentru investiţii si dotări;
  • Creşterea vitezei de uzura morala si fízică pentru mijloacele de învăţământ;
  • Creşterea volumului documentelor de completat, in detrimentul pregătirii elevilor sau a lecţiilor;
  • Fonduri limitate si locuri limitate pentru cursurile de perfecţionare.

   

   

   

                                            CATEDRA DE ELECTRONICĂ

   

  -  Participare la consfătuirile cadrelor didactice din aria curriculară

       tehnologii desfăşurate la Colegiul Tehnic “Elie Radu” (toţi membrii catedrei)

  -   intocmire orar-Radu Marius

  • Elaborarea planificărilor calendaristice şi a proiectelor unităţii de învăţare.
  • Alegerea manualelor şi a auxiliarelor corespunzătoare.
  • Elaborarea şi aplicarea testelor iniţiale
  • Identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor.
  • Transmiterea accesibilă a informaţiei conform nivelului de pregătire al elevilor
  • Predarea în termen a documentelor de proiectarea(planificărilor calendaristice şi planificarea unităţilor de învăţare.
  • Utilizarea manualelor şi auxiliarelor curriculare autorizate.
  • Folosirea bazei materiale existente in unitate(laboratoare, C.D.I)
  • Organizarea de şedinţe cu părinţii.(Radu M, Duta I, Filipescu D)

  -     propunere de teme pentru proiect pentru examenul de certificare a  

       competenţelor profesionale nivel III( Radu Marius)

  -     inventar liceu- Radu Marius,

  -   18 octombrie 2013 Participare la Cercul pedagogic nr 2. Domeniul electrotehnica,electronica,energetica de la Colegiul Tehnic “Lazăr Edeleanu”

  • 15 -18 Noiembrie 2013 :Program de formare “Inregistrarea electronica a autoevaluarii” in cadrul roiectului “Sprijin pentru unitătile scolare in implementarea manualului de evaluare internă a calitatii educatiei” POSDRU ID 55668( Duta I)

  - Realizarea sistemului de monitorizare a accesului in interiorul scolii(Sandu D)

  -   Punctualitatea la ore şi realizarea corectă a serviciului pe şcoală.

  -     Intocmirea Registrului de Riscuri si a Raportului anual de evaluare   interna(Duta I)

  -     Asigurarea decenţei propriei ţinute.

  - Responsabil al Comisiei de Asigurarea a Calităţii (prof Duţă I).

  - Asigurarea ritmicităţii notării şi a numărului de note în funcţie de numărul de ore.

  • Comunicarea sistematică a rezultatelor evaluărilor elevilor.
  • Consemnarea notelor în carnetul elevilor/catalogul clasei.
  • Participarea la activităţile extracurriculare proiectate.
  • Efectuarea serviciului pe şcoală conform planificării.
  • Participarea la consiliile profesorale şi la cercurile pedagogice.
  • Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii.
  • Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

  - 9Mai 2014 Participare la Cercul pedagogic : Domeniul electrotehnica, electronica, energetica de la Colegiul Tehnic “Lazăr Edeleanu”

  - Participare la examenul de bacalaureat:Duta I, Radu M, Filipescu Doina

  - Iunie 2014-membri ai comisiei de examen pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 3.(Colegiul Spiru Haret, Gr Sc Ind. 1 Mai Ploiesti )

  - rezultate obtinute la concursurile judetene si nationale :

   

  Olimpiada interdisciplinara faza judeteana :

  Clasa XI Țapu Mitică Alexandru premiul I

                 Petre Bogdan Alexandru premiul III

                 Popa Radu mentiune

  Clasa XII Rizea Ion Marian premiul I

   

   

                             CATEDRA DE MAISTRII INSTRUCTORI

   

  - S-AU DESFASURAT URMATORELE ACTIVITATI:

  1.Sedinta de catedra pentru stabilirea claselor la instruire practica,incadrarea anuala a

     fiecarui Ms. Instructor.-repartizarea orelor pe module

  2. Verificarea si intocmirea proceselor verbale din punc de vedere al normelor de SSM si PSI pentru functionarea atelierelor la activitatile de instruire practica

  3. Participarea la consfatuirile cadrelor diadctic,actiune organizata de ISJ Prahova la Liceul Energetic

  4.Intocmirea proceselor vrebale de functionarea a spatilor destinate pentru instriur practica

  5.Intocnirea planificarilor calendaristice anuale si semestriale

  6.Sa realizat in parteneriat socila cu societatile comercialE “TIMEKEN”S.A.

     Ploiesti,”AMPLO”S.A. Ploiesti si SC”DEKOTATE DE TEMPLE ENGINEERIG”SRL

     Ploiesti

  7.S-au reamenajat atelierul de instruire nr. 2 devenind sala de clasa pentru cursuri nr. 25

  8.S-au executar lucari de intretinere din dotare de profil electrice si mecanice pentru

     scoala,intrenat si cantina , biblioteca

  9.S-au execauta lucrarile pentru C.C.D la I.S.J. Prahova

  10.Participarea la sedintele comune ale catredei de cultura The.Ing si Ms.

  11.Selectarea si pregatirea elevilor pentru concursul de meserii.Faza Judeteana.

  12.S-au exexutat lucari de reamenajare a laboratorelor de informatica si tehnologie,s-au

       executat lucarii de intretinere la sala de sport,terenul de sport si internat

  13.S-a asigurat baza materiala pentru sustinerea examenelor de compentente

       profesianle nivel 3 si conditiile necesare in parteneriat cu agentii economici

  14.Sau executat lucariri de amenajare la bibilioteca

  15.Ms Barbu Ion, ,Nicolae Constantin si Radu Ion au absolivt cursurile de perfectionare in

  Programul postdru organizat de UPC Ploiesti (100 credite)

  16. S-au tinut sedintele de catedra conform planificarii activitatilor pe semestrul I.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

                                 

   

  1. Număr de ore de funcţionare: 40/săptămână
  2. Resurse umane:
   • 1 post de bibliotecar\responsabil CDI : Minodora Petrisor
  1. Buget de funcţionare:

   

   

  Cărţi

  Dotări C.D.I.

   

  Abonamente

  2013

   

  Bugetul de stat

  Donaţii

           0 Ron

                 0 Ron

                

                

                   1200 Ron

   

  1. Fondul documentar:

  Situaţia fondului documentar la data de 31.08.2014(conform Registrului de mişcare a fondurilor):

  Total documente: 28117

  Valoare:         Ron

  Inventariate de la nr. 1 la 32049

  Total documente inventariate în Registrul de inventar al C.D.I. vechi: -

  Inventariate de la -

  Evoluţia fondului documentar în perioada –

  Totalul documentelor intrate în C.D.I.

  Inventariate

  Repartizarea după conţinut

  Cantitatea

  Valoarea (lei)

  de la numărul

  la numărul

  Filozofie, ştiinţe social-politice şi economice, istorie;

   

  Ştiinţe exacte, tehnică, geografie;

   

  Lingvistică, filologie şi literatură;

   

  Generalităţi, artă, sport, biografii;

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  La data de

  Număr total de utilizatori

   

  D i n c a r e:

  Elevi

  Cadre didactice

  Alte categorii

  1. 08.2014

  1335

  1258

  65

  12

   

   

            

   

   

  Abonamente (titluri):

  1. Adevarul
  2. Prahova
  3. Tribuna Invatamantului
  4. Magazin Istoric
  5. Ploiestii

   

   

  Periodice primite :

  1. Adevarul
  2. Tribuna Invatamantului
  3. Prahova
  4. Magazin Istoric
  5. Ploiestii

   

  1. Date referitoare la utilizatori:
  1. Situaţia utilizatorilor:
  2. Utilizatori activi:

  -

  La data de

  Număr total de utilizatori activi

  D i n c a r e:

  Elevi

  Cadre didactice

  Alte categorii

  1. 08.2014

  935

  din care:

   

  IX

  X

  XI

  XII

   

  65

  12

  125

  237

  232

  226

   

   

  1. Activitatea de împrumut în perioada 15.09.2013-31.08.2014
  1. Număr total de documente împrumutate/solicitate până la data de:30.08.2014

   

   

   

   

   

  1. Repartizarea împrumuturilor/solicitărilor de documente monografice pe domenii, conform CZU:

   

  Filozofie, ştiinţe social-politice şi economice,istorie;

   

  Ştiinţe exacte, tehnică, geografie;

   

  Lingvistică, filologie şi literatură;

   

  Generalităţi, artă, sport, biografii;istorie

   

  146

  1. 226
  2. 611
   

  880

   

   

  1. Alte categorii de documente solicitate de către utilizatori:

   

  Periodice

  Documente audiovizuale

  Dosare

  Manuale

  25

  21

  15

  315

   

   1. Solicitarea Internetului:

  Până la data:

  31.08.2014

  1115

   

   1. Utilizarea aparaturii din dotarea C.D.I.

   

  Televizor

  CD-player

  Videoproiector

  265

  145

  495

   

  1. Crearea instrumentelor de acces la colecţii şi a celor de promovare a C.D.I. şi a fondului documentar
  2. Număr total de documente prelucrate în sistem informatizat:

   

  Până la data:

  31.08.2014

  -in curs de informatizare(probleme tehnice)

   

  1. Integrarea C.D.I. în activitatea didactică şi educativă, formarea utilizatorilor

   

  1. Iniţiere în cercetarea documentară : şedinţe de prezentare a C.D.I. realizate de responsabilul CDI pentru clasele IX – X: 30 ore (semestrul I) si 10 ore (semestrul II)
  2. Curs opţional de iniţiere în cercetarea documentară clasele ____________________:   ________ de ore
  1. Integrarea spaţiului şi a resurselor C.D.I. în activitatea pedagogică: 60 de ore.
  2. crt.
  • Situaţia utilizării C.D.I. de către cadrele didactice:
   

  Disciplina

  Numele şi prenumele profesorului

  Elevi / Clasa

  Profesori

  Număr de ore

  I

  II

  T

   

  Director -

  Sandu Mihai

  profesori

  2

  6

  8

   

  Consilier educativ – lb. română

  Adriana Vlad

  Consiliul ElevilorIX-XIII

  10

  20

  30

   

  Limba engleză

  Mara Chiricu

  IX - XII

  8

  6

  14

   

  Limba engleză

  Dinu Alina

  IX - XII

  7

  8

  15

   

  Limba engleză

  Constantin Ramona

  XII

  3

  4

  7

   

  Limba franceza

  Cretu Liliana

  IX - XII

  3

  6

  9

   

  Dir. adjunct – chimie

  Petre Petrisor

  IX-XII

  2

  6

  8

   

  Specialitate

  Nicolae Constantin

  IX – XII

  8

  4

  12

   

  Specialitate

  Mihaela Stan

  IX – XII

  2

  2

  4

   

  Calitate

  Cretu Liliana

  profesori

  6

  14

  20

   

  Documentarist

  Minodora Petrisor

  IX-XIII / prof.

  25

  32

  57

   

  Limba română

  Adriana Vlad

  XII / prof.

  7

  3

  10

   

  Limba franceză

  Ilias Irina

  IX-XII

  12

  6

  18

   

  Matematică

  Popovici Anca

  XII

  3

  0

  3

   

  Limba romana

  Cristina Dinu

  IX-XII

  10

  6

  16

   

  Psiholog

  Fati Laura

  Profesori

  4

  0

  4

   

  Istorie

  Bîlga Gheorghe

  X-XII

  3

  4

  7

   

  Limba romana

  Panait Alina

  IX

  2

  6

  8

   

  Matematica

  Dan Monica

  IX

  3

  4

  7

   

  Chimie

  Vasile Gabriela

  XII

  2

  0

  2

   

  Religie

  Dobrica Cristina

  IX-XII

  2

  8

  10

   

  Limba română

  Dragomir Ana Maria

  XI-XII

  2

  3

  5

   

  Geografie

  Visan Monica

  IX-X

  3

  6

  9

   

  Biologie

  Nicolescu Tudorita

  XI

  1

  4

  5

   

  Fizica

  Stoean Constantina

  X

  2

  2

  4

   

  Informatica

  Duta Laura

  Profesori

  6

  2

  8

   

  Ed. Fizica

  Oancea Maria

  XII

  2

  2

  4

   

  Dirigentie

  Ursu Silvia

  XI

  1

  2

  3

   

  Fizica

  Tudor Carmen

  XI

  2

  4

  6

   

  Matematica

  Breazu Nicolae

  XII

  6

  5

  11

   

  Chimie

  Stanciu Camelia

  XI

  0

  2

  2

   

  Chimie

  Banciu Roxana

  X

  0

  4

  4

   

   

  1. Activităţi de promovare a lecturii şi a activităţilor cultural - educative:

  1. Proiecte pedagogice iniţiate şi derulate în Centrul de Documentare şi Informare:

  • Parteneriat educational ,,Antarctica, un subiect fierbinte?”
  • Parteneriat educational ,,Icoane, ferestre spre ceruri”
  • Parteneriat educational ,,Constantin Brancoveanu in istoria si cultura romana!”
  • Parteneriat educational ,,Ziua Pamantului!”
  • Parteneriat educational ,,Ziua mondiala a Apei!”
  • Parteneriat educational ,,O pata verde!”
  • Parteneriat educational ,,Cine crede in zbor e stapan pe zare!”
  • Parteneriat educational ,,Din suflet pentru suflet!”
  • Parteneriat educational ,,A sosit si Mos Craciun!”
  • Parteneriat educational ,,Si ei sunt copii.. ghetutele asteapta!”
  • Parteneriat educational ,,Trecutul de langa noi..”

   

  2. Activităţi pedagogice:

  • „Ziua Pamantului”
  • „Ziua mondia a Apei”
  • „O pata verde!”
  • „Leave a green trace behind!”  
  • „Din suflet pentru suflet!”
  • „A sosit si Mos Craciun!”
  • „Si ei sunt copii.. ghetutele asteapta!”
  • „ Violenta si combaterea acesteia”
  • „Gandeste verde, gandeste curat!
  • „Ziua educatiei nonformale!”

   

   

  1. Activităţi culturale:
  • „Antarctica, un subiect fierbinte!”
  • „Constantin Brancoveanu, in istoria si cultura romana!”
  • „Cine crede in zbor e stapan peste zare!”
  • „Cuvintele dor, nu-i asa?”
  • „Festivalul national al sanselor tale!”
  • „Saptamana educatiei globale!”
  • Realizarea revistei şcolii „Glas Haretian” de către colectivul de elevi din echipa de redacţie - coordonator prof. Dragomir Ana-Maria, ,Minodora Petrisor

   

  4. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:

  • Promovarea ofertelor de cursuri oferite de C.C.D. Prahova prin realizarea unui panou de informare în spatiul expozitional;
  • Cercul pedagogic de Biblioteconomie si Stiinta Informarii – exemplu de buna practica
  • Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului didactic I – prof. Dobrica Cristina
  • Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului didactic I – prof. Druga Maria
  • Susţinerea lucrării pentru obţinerea gradului didactic II– prof. Bîlgă Gheorghe

   

  5. Activitati de comunicare

   

  • Cooperarea europeană în domeniul educației prin intermediul proiectelor
  • D.I-ul în sprijinul procesului de învațare

   

  6. Activitati de gestionare

  • Să cunoaștem C.D.I-ul
  • Biblioteca,sursă de comunicare

   

       7. Întâlniri tematice:

  • Întâlniri ale membrilor din Consiliul elevilor – consilier educativ prof. Adriana Vlad
  • Consiliul elevilor – demarare proiectului de voluntariat Alege non-violenta– Minodora Petrisor,

  avocat Tudor Cristina, Paula Oprea

  • Întâlniri ale echipei de proiect pentru organizarea şi desfasurarea conferintei internationale „Constantin Brancoveanu in istoria si cultura romana”–ins. Petre Cristina si Gheorghe Maria, dir. CCDPH Cazacu Mariana , dir.adj. Petrisor Petre, bibl. CCD PH Niculescu Mihaela, bibl. Minodora Petrisor

   

  8. Vizionări audiovideo:

  • „Sighisoara– oraş european” – prof. Dobrica Cristina, Bîlga Gheorghe
  • „Madagascar III” – Minodora Petrisor
  • „Ion” – prof. Dinu Cristina
  • „Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu” – Ramona Constantin
  • Morometii”- prof. Zvirid Ramona si prof. Georgescu Maria

   

   

  9. Expoziţii tematice:

  • Expoziţie de fotografii Uca Marinescu , Antarctica 2014
  • Expoziţie „Icoane, ferestre spre ceruri!” – clasa a IX-a C - prof. Ramona Constantin
  • Expoziţie „Apa, aurul albastru al Terrei!”

   

  10. Vizite la Centrul de Documentare şi Informare:

  • Director C.C.D. prof. Cazacu Mariana
  • Reprezentanţi din partea I.S.J. Prahova
  • Directori şi profesori din unităţi şcolare din judeţ
  • Profesori ingineri din alte unităţi şcolare din Ploiesti
  • Dna Uca Marinescu-explorator international
  • Dna Valerica Popescu – parasutist cu recorduri mondiale
  • Dna Daniela Palade Teodorescu- red sef revista Avantaje

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SERVICIUL SECRETARIAT

   

  Serviciul secretariat a reprezentat interfata dintre scoala si beneficiar (elev/profesor) prin:

  • Evidenta personalului didactic;
  • Operarea documentelor de personal;
  • Completarea actelor de studiu, a registrelor matricole, cataloagelor, dosarelor pentru examenele de bacalaureat, competente profesionale, etc.

  La nivel de compartiment secretariat s-au realizat urmatoarele activitati in anul scolar 2013 – 2014:

  • S-au intocmit situatiile statistice privind elevii si cadrelele didactice solicitate de Inspectoratul Scolar Prahova, MECTS, Institutul de statistica, Consiliul Local Ploiesti, etc.;
  • A fost inregistrat tot personalul in programul de evidenta a salariatilor REVISAL si au fost intocmite contracte de munca;
  • S-au intocmit, lunar, statele de personal, de plata si restul situatiilor aferente statului de plata, la nivel de unitate, in programul de salarii EDUSAL;
  • S-a completat si intocmit baza de date BDNE pentru fisa de incadrare a personalului unitatii;
  • S-au intocmit decizii pentru toate modificarile survenite in cadrul activitatii personalului din unitate;
  • S-a intomit statul de functii pe unitate pentru anul scolar 2013 – 2014 si Tabelul cu plata cu ora;
  • S-au completat dosarele cadrelor didactice care au solicitat inscrierea la grade didactice, cursuri perfectionare, etc.;
  • Au fost intocmite si verificate toate dosarele pentru elevii inscrisi la examenul de bacalaureat si competente profesionale ;
  • Au fost intocmite toate actele de studii pentru absolventii clasei a X-a, a XII-a si scoala postliceala ;
  • Au fost rezolvate toate solicitarile cu privire la duplicate de acte de studii si recunoasterea actelor de studiu la nivel european ;
  • Au fost primite, verificate dosarele elevilor care au solicitat burse sociale si ajutoare sociale (Bani de liceu, 200 Euro), dupa care s-au intocmit statele de plata, lunar, pentru aceasta categorie de elevi;
  • S-a completat si modificat baza de date pentru elevii cu drept de alocatie ;
  • S-a completat baza de date cu elevii in programul BDNE ;
  • Au fost completate registrele matricole si au fost descarcate notele din cataloage ;
  • Au fost eliberate adeverintele solicitate de elevi si personalul unitatii ;

                                                                  

   

   

   

   

  SERVICIUL CONTABILITATE

                          Serviciul contabilitate s-a preocupat pentru incasarea de venituri provenite din

                   urmatoarele:

  • spatii inchiriate            9200 lei;
  • cazari ocazionale       25800 lei;
  • discount cafea             1000 lei.

   

   

   

  Din aceste venituri incasate s-au achitat urmatoarele:

  • S-au achitat materialele şi manopera pentru sistemul de supraveghere video;
  • S-a igienizat şi reparat etaj I cămin ;
  • S-a achiziţionat diferite material pentru repararea şi înlocuirea celor stricate : înrerupătoare, prize, startere, neoane, baterii apă, calorifere, etc.;
  • S-a efectuat inventarierea anuala a patrimoniului unitatii;
  • S-a intocmit bugetul previzionat pe anii 2015-2017, atat la bugetul de stat cat si la venituri proprii;
  • S-a lucrat la intocmirea bilantului de inchidere de an, pentru anul 2013.
  • S-a întocmit bugetul pe anul 2014.

   

   

   

  COMISII

   

   

  RAPORT DE ACTIVITATE

  AL COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII

  1. 1. Comisia de Asigurare şi Evaluare a Calităţii a avut următoarea componenţă:

  - conducere operativă: coordonator CEAC prof. Creţu Liliana , responsabil CEAC: prof. Noia Ruxandra, responsabil învăţământ tehnic prof. Duţă Irinel membrii: prof. Breazu Nicolae, prof. Vişinoiu Mihaela , reprezentantul părinţilor: Farcaş Daniela, reprezentantul sindicatului: prof. Chiţa Cristina , reprezentantul elevilor: Popescu Andrei Robert , reprezentantul Consiliului Local: Marin Dana  

  1. Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2013 – 2014:

  - gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc lunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes

   

  1. Principalele direcţii de acţiune:

  a) La începutul anului şcolar 2013-2014, echipa managerială a colegiului a asigurat permanenţa şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare.

  b) Conform Raportului procesului de autoevaluare 2012-2013, au fost supuse procesului de autoevaluare toate aspectele referitoare la organizaţie.

  Echipa managerială, şefii de catedre şi consilierul educativ şi psihopedagog au realizat rapoarte de autoevaluare, bazându-se pe feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în acest proces şi ţinând cont de opiniile personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un proces interactiv, conştient şi responsabil.

  c) S-a verificat efectuarea observaţiilor la lecţii, concluziile fiind comunicate Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. În cadrul şedinţelor lunare, directorii şcolii au comunicat Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii aspectele esenţiale privind derularea procesului instructiv - educativ şi problemele apărute, aşa cum sunt consemnate în procesele verbale ale acestora.

  Un număr suficient de cadre didactice din şcoală a fost implicat în implementarea asigurării calităţii. Concluziile acestor observaţii sunt consemnate în rapoartele de monitorizare iar măsurile propuse se regăsesc în planurile de îmbunătăţire.

  d) S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai multe proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la învăţământul preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite pentru a fi în acord cu toate cerinţele sistemelor şi proceselor.

  e) Comisia de Evaluare Şi Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PAS, PM şi a stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice, elaborate anual şi monitorizate trimestrial.

  Comisia Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit planuri de acţiune şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase.

  Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor.

   

  1. Alte acţiuni punctuale întreprinse de CEAC:

  - Personalizarea fişelor postului în cadrul CEAC, în funcţie de specificul activităţilor derulate în cadrul comisiei

  - Întocmirea Raportului de autoevaluare pe anul şcolar 2012-2013

  - Întocmirea planului de acţiune CEAC

  - Întocmirea planului de îmbunătăţire rezultat din Raportul de autoevaluare

  - Validarea raportului de autoevaluare de către evaluator extern ARACIP, prof. Dragomir Petrica în noiembrie 2013

  - Întocmirea RAEI –Raportul de evaluare internă a calităţii conform noului formular ARACIP

  - Realizarea Raportului de Monitorizare Internă o data la trei luni;

  - Crearea unor fişe de atribuţii în vederea eficientizării monitorizării aspectelor vizând asigurarea calităţii prin îndeplinirea standardelor prevăzute în legislaţia în vigoare

  - Crearea site-ului https://sites.google.com/site/ceacshpl/ în vederea eficientizării comunicării şi al accesului la dovezile CEAC

  - Realizarea unor tabele integrate XLS în vederea colectării electronice a ratei de retenţie de la toţi colegii din cadrul colegiului

  - Stabilirea unui plan de acţiune privind evaluarea curentă şi sumativă, având în vedere criterii standardizate elaborate în conformitate cu programele şcolare în vigoare, care să permită o evaluare după aceiaşi itemi obiectivi, indiferent de clasă

  - Aplicarea şi valorificarea unui chestionar de identificare a gradului de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală în format electronic pe site-ul https://sites.google.com/site/ceacshpl/

  - Realizarea unor machete cu documentaţia minimă a portofoliilor şi dosarelor catedrelor, ariilor curriculare şi comisiilor de lucru

  - Centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi iniţierea unui manual de bune practici aflat în lucru

  - participarea la cursuri de formare în domeniul evaluării şi asigurării calităţii:

  Noiembrie 2013 POSDRU/85/1.1/S/55668 «Aplicarea manualului de evaluare internă a calităţii şi a aplicaţiei informatice» Găeşti – prof. Noia Ruxandra şi prof. Duţă Irinel

  Decembrie 2013-ianuarie 2014 «Asigurarea calităţii în unităţile şcolare» C.C.D.Prahova – prof. Creţu Liliana

  -Vizită A.R.A.C.I.P. de autorizare în vederea obţinerii unei noi specializări – Filologie - martie 2014

  - Raportul de Monitorizare Externă realizat de evaluatorul ISJ Prahova, prof. metodist Dragomir Petrica în iunie 2013

  - Completarea R.A.E.I. în vederea generării raportului pentru anul şcolar următor : analiza indicatorilor şi propuneri de activităţi de îmbunătăţire şi de evaluare internă a calităţii https://calitate.aracip.eu/

  1. Noi puncte de acţiune :

  - Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de cultura calităţii în rândul cadrelor didactice

  - Identificarea procedurilor - cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea acestora, astfel încât să se creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă

  - Redefinirea principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment; propunerea unor programe şi training-uri având ca scop conştientizarea importanţei autoevaluării, a managementului documentelor de interes general şi, mai ales, a implementării programelor de îmbunătăţire ce rezultă din procesul monitorizării periodice

  - Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare (pe orizontală şi verticală)

  - Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere

  - Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori şi maiştri instructori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru

  - Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună practică

  - Evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor de progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la nivelul colegiului

  1. Dificultăţi întâmpinate – aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătăţire:

  - Ineficienţa unor proceduri actuale, fapt ce periclitează respectarea coerentă a paşilor şi colectarea eficientă a dovezilor posibile

  - Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-catedre (prin monitorizarea pe verticală)

  - Rezistenţa la schimbare şi ritmul lent de adaptare a corpului profesoral la soluţiile inovatoare, constructive pe linia creşterii calităţii actului didactic

  - Lipsă de comunicare reală (coordonare - cooperare) între cadrele didactice şi transformarea spiritului de echipă în egoism, egocentrism

  - Insuficienta diseminare a informaţiilor de interes major – EX: adaptarea la cerinţele pieţei muncii

  - Centralizare sporadică a informaţiilor esenţiale parvenite din mediul extern şi cel intern

  - Sistem de delegare a sarcinilor defectuos – responsabilităţi şi cerinţe ambiguu definite sau impropriu delegate

  - Nu toate echipamentele şi aparaturile moderne sunt folosite de către profesori

  - Deşi au urmat cursuri de formare în diverse domenii conexe procesului instructiv – educativ, nu toţi profesorii utilizează această experienţă în activităţile cu elevii

  - Nu de fiecare dată teoria se regăseşte în practica efectuată de elevi sau în condiţiile impuse de angajatori după absolvire

  - Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare formativă; principiul notării ritmice nu este respectat de toţi profesorii

  - Nu toate activităţile de învăţare au fost planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte

  - Există sincope în aplicarea evaluării de tip formativ, unii profesori alegând să stabilească perioade fixe ale evaluărilor sumative, fără să acorde o importanţă ridicată evaluării formative

  - Nu există încă un proces sistematic al circulaţiei documentelor dintr-un sector în altul sau de la anumite persoane emitente la departamentele interesate de acestea

   

  COMISIA DE FORMARE CONTINUA SI DEZVOLTARE PROFESIONALA

   

       In anul scolar 2013-2014 , cadrele didactice si personalul auxiliar din Colegiul “Spiru Haret” Ploiesti au fost preocupate , ca de obicei, atat de perfectionarea profesionala cat si de formarea continua. Toate activitatile desfasurate au urmarit realizarea Obiectivelor generale ale formării iniţiale şi continue, si in special:

  • Profesionalizarea carierei didactice în România ;
  • Redimensionarea raportului dintre componenta teoretică şi cea practică a curriculum-ului de pregătire a cadrelor didactice prin extinderea rutei de formare iniţială până la obţinerea diplomei de profesor/institutor prin promovarea examenului de definitivat.
  • Dezvoltarea unei pieţe educaţionale a programelor deformare continuă, bazată pe un sistem concurenţial, prin intermediul căruia cadrele didactice vor beneficia de o ofertă diversificată din partea furnizorilor de programe deformare continuă.
  • Corelarea structurilor şi a momentelor din cariera didactică cu standardele educaţionale şi asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului creditelor profesionale transferabile.
  • Dezvoltarea unor structuri instituţionale moderne în scopul optimizării activităţilor de formare continuă a personalului didactic (exemplu, Centrul Naţional pentru Formarea Personalului din învăţământul Preuniversitar).

   

  In cadrul fiecarei arii curriculare si in cadrul catedrelor s-au desfasurat activitatile programate. Profesorii au participat in numar mare atat la cercurile pedagogice, organizate pe obiecte, cat si la activitatile metodico- stiintifice, dezbaterile si simpozioanele judetene si chiar nationale, organizate in aceasta perioada .

  S-au realizat urmatoarele activitati:

  Nr. crt.

  Activitate

  Termen

  Responsabili

  1.  

  Reactualizarea bazei documentare a comisiei

  Monitorizarea si evaluarea personalului didactic

  25 sept.

  Duta L.

  Chiricu M.

  1.  

  Informarea personalului didactic privind calendarul activitatilor de perfectionare. Afisarea ofertei de cursuri de formare continua de la ISJ si CCD Prahova

  25 sept.

  Chiricu M.

  1.  

  Inscrierea profesorilor la cursurile de formare continua organizate de ISJ si CCD Prahova, masterate, postuniversitare

  Asigurarea continuitatii dinamicii profesionale prin parcurgerea unor programe de formare care sa corespunda atat nevoilor impuse de evolutia sistemului de invatamant cat si de individualizarea nevoilor de evolutie in cariera .

  30 sept.

  Cadrele didactice

  Serviciul secretariat

  1.  

  Activitate de formare in cascada cu tema “Formarea continua a cadrelor didactice prin programe de formare acreditate”

  Diseminarea informatiilor in cadrul catedrelor

   

  Chiricu M.

  1.  

  Stagiu de formare in cascada cu tema “Asigurarea calitatii – concepte si proceduri in perspective Legii asigurarii calitatii in educatie”

  Diseminarea informatiilor in cadrul catedrelor

   

  Cretu Liliana ,

  Sefii de arie curriculara

  Sefii de catedra

  1.  

  Focus grup cu tema “ Exigentele actului de predare-invatare in cazul elevilor cu CES”

   

  Vlad A. , Oancea M, Georgescu M

  1.  

  Focus grup cu tema “ Realizarea si implicarea activa in proiecte si programe nationale si internationale”

   

  Cretu L.

  Chiricu M.

  Vlad A.

  1.  

  Reactualizarea lunara a gazetei informative pe probleme de formare continua din cancelarie

  lunar

  Chiricu M.

   

  1.  

  Dezbatere cu tema “Proceduri didactice moderne, centrate pe elev” – prezentarea unor exemple de buna practica de la diferite arii curriculare

  Aprilie

  Sefii de arii curriculare

  1.  

  “Formarea elevilor in scopul carierei” – mese rotunde in cadrul orelor de dirigentie la clasele XII, X SAM, XI an de completare, XII ruta progresiva

  semestrial

  Dirigintii claselor

   

  1.  

  Promovarea ofertelor unitatilor de invatamant superior din judet – vizita la UPG Ploiesti, Politehnica Bucuresti.

  Aprilie -Mai

  Dirigintii claselor a XII-a

  1.  

  Planificarea si desfasurarea sedintelor de pregatire suplimentara la clasele terminale in scopul obtinerii unor rezultate bune la examenele de absolvire si de bacalaureat

   

  Profesorii incadrati

  1.  

  Actualizarea permanenta a continutului cursurilor si materialelor didactice

  Promovarea si valorificarea inovatiilor didactice si a cercetarii pedagogice (implementarea ICE, dezvoltarea sistemului de evaluare, compatibilizarea tintelor de invatare cu capacitatea elevului, elaborarea de portofolii metodologice)

   

  Cadrele didactice

  1.  

  Desfasurarea activitatilor metodice pe arii curriculare/ catedre in scoala, in cadrul cercurilor pedagogice judetene sau activitatilor organizate de CCD conform agendei

  Promovarea opiniilor, dezbaterea si confruntarea constructiva de idei pe diferite probleme teoretice, metodologice si practice. Valorificarea experientelor pozitive ale cadrelor didactice prin lectii deschise, activitati didactice demonstrative, activitati metodice, seminarii, mese rotunde

   

  Cadrele didactice

  1.  

  Initierea si derularea unor activitati de consiliere scolara si formarea carierei, managementul clasei, managementul de proiect, elaborarea de strategii de dezvoltare

   

  Resp. cu act. educ.

  Com. formare

  1.  

  Valorificarea si dezvoltarea resurselor umane- participarea cadrelor didactice la examenele pentru obtinerea gradelor didactice, titularizare

  Anual

  Cadrele didactice

   

  S-a continuat stocarea datelor , rapoartelor, documentelor si planurilor de activitate si in format electronic, dar nu putem spune ca acest proces s-a finalizat.

  Se remarca insa numarul mare de cadre didactice care au participat la diferite cursuri de perfectionare POSDRU, atat pe teme de specialitate cat si pe teme de management educational.

  Inscrierea la grade didactice in anul scolar 2013-2014 :

  Pentru obtinerea gradului didactic I s-au inscris 2 profesori : Parvu (Petrescu) N. Ileana – informatica, si Radu M. Marius – DT-Electronica ;

  Pentru obtinerea gradului didactic II s-au inscris 1 profesor : Stoica (Duta) D. Mona-Lisa –Lb. Franceza ;

  Pentru obtinerea gradului definitiv , Golsan (Dinoiu) D. Elena –istorie;

  Preinscieri la gade didactice, in anul scolar 2013-2014, au fost in numar ne 8: Negutescu (Alexe) Andreea Stefania- matematica, Enache (Visinoiu) Mihaela- lb. Engleza, Fieraru (Stoean) Constantina – fizica, Neata (Franciuc) M. Ionalia- Biologie, Soare Cristina- informatica; Zamfir (Corciov) S. Cornelia- religie, Moraru (Rusu) g. Elena Ioana- matematica,Andrei Ion – geografie.                          

   

   

   

  RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

   

                  În timpul anului şcolar 2013 – 2014, în cadrul comisiei pentru activităţi educative, s-au desfăşurat următoarele evenimente:

  ◊27 septembrie 2013: Consfătuirile Judeţene ale coordonatorilor educative / Palatul

  Copiilor din Ploieşti

                                                              - participant: prof. Vlad Adriana

   

  ◊ 26 septembrie 2013: Drumul spre universitatea ta- procesul de aplicare în străinătate,

                                         întâlnire cu elevii de clasa a XII-a

                                                              - coordonatori: diriginţii claselor a XII-a

  ◊septembrie 2013: Vizionare piesa de teatru „Tiganiada” - Casa de cultură a Sindicatelor

                                           - coordonator: prof. Vlad Adriana

                                     - participanţi: prof. Stan Mihaela; prof.Dragomir Ana –Maria

  ◊ septembrie 2013: Ziua Europeană a Limbilor Străine      

                             -   activităţi educative pentru celebrarea diversităţii limbilor europene

                      coordonate deprof. de lb. engleză, prof. de lb. franceză;

                     documentarist: PetrişorMinodora

   

  ◊ 5 octombrie 2013: Ziua Internaţională a Educaţiei

                          - activităţi educative: Toţi copiii au dreptul la educaţie, Scoala ideală                                  în mileniul III, Tinere condeie, O şcoală pentru sănătatea noastră,                               Le systeme d’enseignemant francais/ roumain

                                             - diriginţi în colaborare cu prof. documentarist Petrişor Minodora

  ◊11 octombrie 2013: Ziua Educaţiei Nonforma

  - activităţi desfăşurate la în cadrul C.D.I. sub coordonarea prof. documentarist Petrişor Minodora:

                                                  Storyteller – CDI’s story

                                                  Open space … haretian

                                                  Workshop stradal

                                                  Origami - concurs

                                                  Expoziţie fotografică – o experienţă non-formală

                                                  Cafeneaua publică – Nonformalii haretieni … la taifas

                                                  - prof. participanţi: Chiricu Mara, Bilga Gheorghe,

                                                  Dobrică Cistina, Duţă Laura, Creţu Liliana, Oancea Maria

   

  ◊ 17 octombrie 2013: Luna internaţională a bibliotecilor şcolare

                                           - vizitarea Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga"” (tur de orientare ;   obţinerea permiselor de acces, încheierea unui protocol de colaborare cu şcoala);

                                           - prof. Zvirid Ramona; elevii clasei a IX-a G

   

  ◊ 18 octombrie 2013:Luptăm împotriva traficului de persoane / flashmob

                   - organizator: Asociaţia pentru initiative şi dezvoltare continuă

                                     - participanţi: prof. Chiricu Mara, Radu Luminiţa

                                                                   Elevii din clasele a XII-a E şi a XI-a A

  ◊ 30 octombrie 2013: alegeri Consiliul şcolar al Elevilor

              - alegerea noului preşedinte C.S.E. (Popescu Robert Andrei – 10  şi a BEX, Col. „Spiru Haret”

                                                              - coordonator: prof. Vlad Adriana

  ◊ octombrie 2013:Cumpăr, mănânc şi trăiesc sănătos

                                           - atelier de discuţii coordonat de prof. Camelia Stanciu

  ◊ octombrie 2013: Comemorarea Holocaustului

                          - organizator: prof. Bîilga Gheorghe

                          - participanţi: prof.   Sandu Mihai, Petrişor Petre, Georgescu Maria,                                                Corciov Cornelia, Duţă Laura, Oancea Maria, Chiricu Mara, Iliaş irina

                                      Elevi: 11 F, 11 O, 12 B, 12 G, 12 H, 12 I

  ◊ 13 noiembrie 2013: - Expozitie itineranta "Apa in centrul stiintei”

                                                  -Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova

                                                  - organizator: prof. Stanciu Camelia

  ◊ 15 noiembrie 2013: Simpozionul O viaţă fără riscuri! Sănătatea şi securitatea mea

                                       - concurs de materiale

                                           - participant: prof. Stan Mihaela

   

  ◊ 7 - 20 noiembrie 2013:Campania « ZONTA SAYS NO ! »

                                                  - campanie desfăşurată în intreaga lume de organizaţia

                                                  ZONTA INTERNATIONAL ; colaborare cu C.D.I. din Col.  

  Spiru Haret, reprezentat de documentaristPetrişorMinodora 

                                                  - concursorganizat de ZONTA CLUB VALEA PRAHOVEI-

  membră a ZontaI nternaţional, în cadrul campaniei susţinute de organizaţia internaţională, încolaborare cu InspectoratulScolar Judeţean, Prahova

   

  ◊ 22 noiembrie 2013:Balul Bobocilor, organizat la Club Koshin, Ploieşti

                                             - organizatori: direcţiunea, prof. Dinu Florin şi Vlad Adriana

                                             - participanţi: diriginţii şi elevii claselor a IX-a

  28 noiembrie 2013:  1 Decembrie: Ziua Naţională a României

       1Decembrie  1918-1 Decembrie 2013: 95 de ani de la realizarea  

  României Mari!

  - organizatori: prof. Bilgă Gheorghe, Dragomir Maria, Chiţa Cristina,

  Stanciu Camelia,  bibliotecar Petrişor Minodora

  - participanţi: elevii claselor: 9 B, 9 H, 11 I

  ◊ 29noiembrie 2013: Haloween – one more story / La Toussaint

  - activitate interdisciplinară susţinută de elevi coordonaţi de prof. delb. engleză şi lb. franceză

  ◊ 2 decembrie 2013:Cuvintele dor, nu-i asa?

                                         - seminar de comunicare realizat în parteneriat cu revista Avantaje şi

  Club Zonta Valea Prahovei;

                                         - participanţi: elevi ai Colegiilor Spiru Haret, Toma N. Socolescu,

                                      Carmen Sylva, Lazăr Edeleanu

                                                           prof. Stanciu Camelia, Iliaş Irina, Vlad Adriana

  ◊ 6 decembrie 2013:Cercul pedagogic al coordonatorilor de programe şi proiecte educative

                                         Liceul Teoretic Brâncoveanu-Vodă, Urlaţi

                                         - participant: prof. Vlad Adriana

  ◊ 6 decembrie 2013:V.I.S. (Voluntariat. Iniţiativă. Sustenabilitate) - editia a II-a

                                     - activitate educativă organizată de Consiliul Judeţean al Elevilor, PH

                                         - participanţi: 15 elevi din Colegiul Spiru Haret

                                     - însoţitor: prof. Stanciu Camelia

  ◊ 6, 19 decembrie 2013:Şi ei sunt copii… .ghetuţele aşteaptă

                                      - activitate de voluntariat pentruCentrul de copii preşcolari, Ploieşti

                                         - participanţi: Petrişor Minodora, prof. Popa Mirela, Stan Mihaela,                                                Oancea Maria, Breazu Nicolae şi elevii claselor 11 F, 11 G

                             - realizarea unor felicitări de Crăciun pentru copiii cu probleme sociale

       - coordonatori: prof. Duţă Laura, Dobrică Cristina

  ◊ 11 decembrie 2013:Comunicarea eficienta in rezolvarea conflictelor

                                           - lecţie deschisă la dirigenţie susţinută de prof. diriginte

                                       Bîlgă Gheorghe la clasa a XI-a I

  ◊12 decembrie 2013 –Din suflet, pentru suflet…

                                             - proiect educaţional organizat de Sindicatul liber Massa, Asociaţia                              de sprijin a românilor, Apa ZEN Câmpina, Zonta Club

                                      Valea Prahovei şi Colegiul Spiru Haret din Ploieşti;

                                            - prof. Zvirid Maria, Dragomir Ana-Maria

                                            - colaborator: prof. documentarist Petrişor Minodora

  ◊ 19 decembrie 2013:Serbare de Crăciun

                                           - organizatori: prof. Cristina Dinu, Corcoiv Cornelia, Irina Iliaş,

                                                             Bîlgă Gheorghe, Dobrică Cristina

  ◊ 19 decembrie 2013:vizitarea Muzeului „Casa de Târgoveţ”, în cadrul unui parteneriat                               încheiat cu Muzeul Judeţean de Istorie si Arheologie

                               - orgnizatori: prof. Simache Ramona, Zvirid Ramona şi Vlad Adriana

                                           - participanţi: elevii claselor: 10 I, 9 G, 9 F

   

  ◊7, 8 ianuarie 2014 – activitate a Comisiei metodice a diriginţilor

                                      - proiecte de lecţie susţinute de prof. Breazu Nicolae, Zvirid Ramona

  ◊ 15 ianuarie 2014– Aproape de Eminescu

                                   - colaborator al proiectului: Casa de Cultură I.L. Caragiale, Ploieşti

                                      - organizatori: prof. Dragomir Ana-Maria, Zvirid Ramona

                                      - participanţi: elevii claselor a IX-a

  ◊ 18 ianuarie 2014 - Cine crede în zbor, e stăpân peste zare

                                           - activitate realizată de C.D.I. – Col. Spiru Haret în parteneriat cu

                                         Zonta Club Valea Prahovei şi revista Avantaje

                                           - organizator: prof. documentarist Petrişor Minodora

                               - participanţi: elevi ai Col. Spiru Haret, prof. Iliaş Irina, Popa Mirela,  

                                                             Bîlgă Gheorghe, Vlad Adriana

  ◊ 18 ianuarie 2014 -Ziua Unirii Principatelor

                               - activitate organizată de prof. Bîlgă Gheorghe în colaborare cu C.D.I.

                                             şi documentarist Petrişor Minodora

                                           - participanţi: elevii claselor 11 I şi 12 C, prof. Stanciu Camelia

   

  ◊ februarie 2014 – editarea, în format electronic, a revistei şcolii: „Glas haretian”, an II, nr. I

  ◊ martie 2014 – Zboruri nemuritoare: In memoriam Smaranda Brăescu

                                      - Activitate educativă dedicată paraşutiştilor români

                                      - organizator: C.D.I. „Spiru Haret”/ documentarist Petrişor Minodora

                                      - participanţi: elevi şi profesori ai şcolii

  ◊ 11 martie 2014 - Conferinta de presă pentru lansarea concursului de proiecte ale liceenilor                         ploieşteni organizată de Youth Bank Ploieşti în colaborare cu I.S.J. şi C.C.D. Prahova

                                         -participanţi: preşedinte C.S.E. Popescu Robert, prof. Adriana Vlad

  ◊ aprilie 2014 – activităţi educative cu tematică ecologică organizate de C.D.I. „Spiru Haret”

                           în colaborare cu Zonta Club Valea Prahovei şi cu profesorii şcolii

                               „ Apa-aurul albastru al Terrei”, „ O pată verde”, „Leave a green trace  

                           behind”, „Ziua pământului”, „Gândeşte verde, gândeşte curat”

   

  ◊ 6-10 aprilie – activităţi educative specifice săptămânii „Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”, organizate în parteneriat cu I.S.U. Prahova, Curtea de Apel- Ploieşti, Casa de Cultură „I.L.Caragiale”- Ploieşti, Universitatea „Petrol-Gaze”, Ploieşti, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Banca Naţională a României; excursii, activităţi de voluntariat organizate în colaborare cu aşezământul de la Valea Plopului

                                                                                      - participanţi: elevii şi profesorii şcolii

  ◊ 12-16 mai 2014 – Bursa de valori educaţionale desfăsurată la Palatul culturii – Ploieşti

                                                              - coordonatori: direcţiunea şcolii

  ◊ 15 mai 2014 - Conferinţa „Constantin Brâncoveanu în istoria şi cultura română” organizată

                           la Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti

                                                              - coordonator: documentarist Petrişor Minodora

  ◊ 9 iunie 2014 – Antarctica 2014: un subiect fierbinte

                                      Activitate educativă realizată cu sprijinul dnei. Uca Marinescu şi al Zonta   Club Valea Prahovei, iniţiată de documentarist Petrişor Minodora;

   

  ◊ 16 iulie 2014 – „Protejarea şi salvarea patrimoniului în situaţii de criză”

  • Acitivtate educativă cu tematică istorică realizată în parteneriat cu Societatea ştiinţifică de cercetări interdisciplinare şi cu Facultatea de Istorie a Universităţii creştine „Dimitrie Cantemir”

   

   

   

  ANALIZA SWOT

              Puncte tari

  1. Baza materială în continuă modernizare (laborator multimedia, modernizarea laboratoarelor de informatică, existenţa unui cabinet de consiliere psihopedagogică);
  2. implicarea Centrului de Documentare şi Informare;
  3. colectiv de profesori preocupat de perfecţionarea profesională şi de formarea unor aptitudini şi valori ale elevilor care să le asigure dezvoltarea unor competenţe optime de comunicare, planificare a carierei, voluntariat etc. ;
  4. Atitudine cooperantă, deschisă a direcţiunii şcolii faţă de activităţile extrașcolare;
  5. Existenţa unor instituţii de cultură precum Teatrul  „Toma Caragiu”, Casa Sindicatelor, Palatul Culturii, Filarmonica „Paul Constantinescu”, Casa de Cultură „I.L.Caragiale”, muzee, prin colaborarea cu acestea reușindu-se revigorarea actului cultural al elevilor si pentru elevi.

   

   

   

  Puncte slabe

  1. Existenţa unui număr considerabil de elevi proveniţi din medii sociale defavorizate, din familii destrămate sau cu părinţi plecaţi în străinătate pentru a munci;
  2. necesitatea întocmirii a numeroase documente care sunt consumatoare de timp, resurse materiale, fizice şi intelectuale, ceea ce diminuează posibilitatea profesorilor de a se implica şi în activităţi extracurriculare.
  1. lipsa unor instrumente de stimulare a coordonatorilor educativi, sarcinile foarte numeroase care le revin, prin fişa postului şi ROI, neremunerate, în condiţiile în care ei nici nu sunt degrevaţi, fie şi parţial, de norma didactică, duc la o slabă determinare a lor, astfel încât, anual, mulţi dintre ei renunţă la această responsabilitate, în detrimentul calităţii şi continuităţii actului educativ.
  1. absenteismul şi abandonul şcolar în creştere, în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen.
  2. formalismul îndeplinirii unora dintre sarcinile ce revin profesorului diriginte.
  3. Consiliul elevilor, care, altminteri, ar putea fi un partener educaţional de prim rang rămâne, din păcate, inactiv la clasele IX-XII.

   

  Oportunităţi

   

  1. Crearea obişnuinţei lucrului pe proiect, într-o primă fază pe subregiuni geografice, sub coordonarea Fundaţiei Timken;
  1. crearea unei platforme e-learning;
  1. activităţile şi campaniile ONG-urilor, pe tematici educative, în număr tot mai mare în ultimii ani, profilate pe situaţiile de risc ale judeţului nostru : exploatarea muncii copiilor, traficul de persoane, violenţa domestică, abandon şcolar, şomaj ;

   

   

  Ameninţări

  1. Părăsirea sistemului, din cauza lipsei de atractivitate financiară şi pentru carieră, de către unii dintre profesorii care au urmat unul sau mai multe cursuri de perfecţionare în domeniul educativ
  2. amplificarea fenomenelor negative, precum absenteismul şi abandonul şcolar, traficul de fiinţe umane, traficul şi consumul de droguri, alte forme de delincvenţă juvenilă, pe fundalul schimbărilor de substanţă din societatea românească, al « copierii », de către elevi, a unor pseudo-modele de comportament, datorită şi iresponsabilităţii părinţilor şi mass-mediei.
  3. accentuarea decalajului social poate duce la adâncirea fenomenului de discriminare între elevi, la polarizarea socială a acestora.
  4. creşterea numărului de familii plecate la lucru în străinătate, lipsindu-i pe copii de supravegherea părintească.

   

   

   

  COMISIA DE MOBILITATE

           In anul şcolar 2013 – 2014, in cadrul Comisiei de mobilitate a personalului didactic au fost desfăşurate următoarele activităţi:

  1. a preluat solicitările şi dosarele cu documentele anexate - înregistrate la secretariatul şcolii;
  2. a verificat dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele şi atestatele candidaţilor pentru ocuparea catedrelor vacante,
  3. a ierarhizat candidaţii conform punctajelor obţinute, potrivit anexei nr.2 din metodologie .
  4. a întocmit si predat la timp documentele completate.

   

  COMISIA SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

           In anul scolar 2013 – 2014, in cadrul Comisiei de Sanatate si Securitate in Munca au fost desfasurate urmatoarele activitati:

  1. Participare la consfatuirile cadrelor didactice din aria curriculara tehnologii desfasurate la Colegiul Tehnic “Elie Radu” (Burlacu Liviu)
  2. Participare la cercurile pedagogice SSM (Burlacu Liviu);
  3. Intocmirea Fiselor de instruire a noilor angajati- sept.2013;
  4. Efectuarea instructajului SSM tuturor cadrelor didactice si a elevilor scolii – sept.2013 si februarie 2014;
  5. Reactualizarea Planului de prevenire si protectie -sept . 2013;
  6. Verificarea Prizelor de pamant;
  7. Control intern periodic , conform grafic ;
  8. Raportarea trimestriala a documentatiei specifice catre ITM(septembrie, decembrie-2013, martie, iunie -2014);
  9. Efectuarea Controlului periodic pentru noii angajati de catre medicul de medicina muncii- conform planificării;
  10. Efectuarea Controlului periodic pentru toti angajatii de catre medicul de medicina muncii- conform planificării;
  11. Intocmire Regulament propriu de aplicare a normelor de SSM in cadrul Colegiul "Spiru Haret" Ploiesti;
  12. Intocmire Tematica / Graficul pentru instruirea periodica a angajatilor din cadrul Colegiului "Spiru Haret" Ploiesti – ian. 2014 ;
  13. Reactualizare a Regulamentului de functionare al CSSM – conform deciziei si a legislatiei in domeniul SSM.
  14. Modernizare cabinet SSM.-Sala 37- Stroe Sofia

   

  COMISIA ASISTENTA SANITARA

               Obiectivele generale urmarite prin aceasta comisie, sunt:

  • Ridicarea nivelului de cunostinte medicale la elevi;
  • Formarea si dezvoltarea unor comportamente corecte;
  • Formarea unei atitudini pozitive fata de sanatate.

         Scopul acestei comisii este de a identifica si combate fenomenele negative care pot afecta sanatatea elevilor si implicit performantele scolare si calitatea procesului de invatamant.

                 Activitatea acestei comisii urmareste depistarea problemelor medico-pedagogice ale elevului, problemática inadaptarii scolare, problemática participarii medicale in activitatea de orientare scolar-profesionala, prevenirea bolilor infectioase in scoli.

             Dintre subiectele problematicii educatiei pentru sanatate in scoala, profesorii si dirigintii insista la orele de consiliere asuppra urmatoarelor:

     -tutunul, alcoolul si cafeaua- factori nocivi asupra starii de sanatate a elevului;

     -prevenirea consumului de droguri la elevi;

     -factorii de risc din mediul de activitate si de viata asupra sanatatii scolarilor;

     -legislatia privind normele igienice ale mediului si activitatii scolare.

   

             COMISIA PENTRU NOTAREA RITMICĂ ŞI

  PARCURGEREA PROGRAMEI ŞCOLARE

                                                                 

              Comisia pentru notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare este constituită din patru membri şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui program stabilit la începutul anului şcolar având ca scop eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare.

              Atribuţiile comisiei sunt:

  • Monitorizarea notării ritmice a elevilor din clasele IX – XII;
  • Monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev în concordanţă cu numarul de ore alocat disciplinei

  respective;

  • Monitorizarea frecventei elevilor;
  • Monitorizarea elevilor cu număr ridicat de absenţe;
  • Verificarea existenţei documentelor medicale ale elevilor scutiţi de educaţie fizică;
  • Monitorizarea elevilor cu risc de abandon şcolar;
  • Diversificarea metodelor şi a instrumentelor de evaluare;
  • Verificarea sistematică a corectitudinii cu care se completează cataloagele de către cadrele didactice;
  • Colaborarea cu diriginţii pentru realizarea unei bune monitorizări;
  • Programarea corectă a lucrărilor de verificare pe clase, pentru a evita aglomerarea elevilor;
  • Verificarea existenţei unei concordanţe între notele trecute pe lucrările scrise şi a notelor trecute în catalog;
  • Constituirea legală a mediei semestriale şi a celei anuale;
  • Verificarea situaţiei de promovare, a celei de amânare, a celei de repetenţie sau a bandon şcolar în cazul fiecărui elev, înainte de prezentarea acestei situaţii, spre validare, în şedinţe ale consiliului profesoral;
  • Realizarea unor rapoarte semestriale/ anuale privind ritmicitatea notării,situaţia frecvenţei elevilor şi măsurile luate de către profesorii diriginţi în cauză.

              În perioadele 25 – 29 noiembrie 2013, 13 – 17 ianuarie 2014 pe semestrul I , respectiv 25 – 29 martie 2014 şi 27 – 31 mai 2014 au fost verificate cataloagele şi au fost constatate următoarele:

  • la datele respective existau note suficiente şi notare ritmică la majoritatea claselor şi obiectelor de studiu atât la jumătatea fiecărui semestrului cât şi înainte de recapitularea finală semestrială ;
  • la unele clase, la materiile cu minim 3 ore pe săptămână, sunt elevi care nu au avut cel puţin două note până la sfârşitul sem.I;
  • câteva cataloage care nu aveau schema orară sau nu erau complete datele personale ale elevilor la sfârşitul sem.I. Ulterior s-au remediat aceste carenţe;
  • lucrările scrise s-au desfăşurat la toate clasele conform graficului, iar notele au fost trecute în catalog în

  timp util , astfel ca elevii să cunoască situaţia şcolară şi să o poată remedia(unde este cazul).

  ANALIZA SWOT

  Puncte tari:   -   buna colaborare între membrii comisiei;

                         -   buna colaborare între responsabilul comisiei şi direcţiunea liceului;

                         -   promptitudinea cu care membrii comisiei au realizat rapoartele solicitate.

  Puncte slabe: -   nu s-a realizat o centralizare a notării ritmice la nivelul fiecărei clase;

                         -   interesul scazut al unor cadre didactice pentru notarea corespunzătoare.

  Oportunităţi: -   implicarea profesorilor diriginţi privinţa absenteismului unor elevi şi, implicit, a lipsei      

                               numărului corespunzător de note.

                         -   colaborarea mai strânsă cu cadrele didactice care nu efectuează notarea conform

                               regulamentului;

  Ameninţări:   -   tendinţa de absenteism a unor elevi ;

                         -   dificultatea creării unui colectiv cu cerinţe unitare.

  Modalităţi de îmbunătăţire a activităţii comisiei:

                         -   urmărirea elevilor cu un număr mare de absenţe;

                         -   avertisment profesorilor care nu pun note la timp.          

   

   

  COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII

  Activităţile comisiei pentru comunicare şi promovarea imaginii colegiului au avut ca obiectiv eficientizarea comunicarii atât în mediul intern cât şi extern dar şi promovarea unei imagine pozitivă colegiului.

  Colegiul nostru s-a făcut remarcat în acest an școlar prin mai multe activitați la nivel local, județean/ interjudețean/ național/ internațional:

  • Ziua Europeană a Limbilor Străine -   activităţi educative pentru celebrarea diversităţii limbilor europene, coordonate de prof. de lb. engleză, de lb. franceză si de documentarist: PetrişorMinodora(septembrie 2013)

   

  • Ziua Internaţională a Educaţiei - activităţi educative: Toţi copiii au dreptul la educaţie, Scoala ideală în mileniul III, Tinere condeie, O şcoală pentru sănătatea noastră, Le systeme d’enseignemant francais/ roumain

  - diriginţi în colaborare cu prof. documentarist Petrişor Minodora (5 octombrie     2013)

  • Ziua Educaţiei Nonformale - activităţi desfăşurate la în cadrul C.D.I. sub coordonarea prof. documentarist Petrişor Minodora: Storyteller – CDI’s story; Open space … haretian; Workshop stradal; Origami – concurs; Expoziţie fotografică – o experienţă non-formală; Cafeneaua publică – Nonformalii haretieni … la taifas. participanţi: Chiricu Mara, Bilga Gheorghe, Dobrică Cristina, Duţă Laura, Creţu   Liliana, Oancea Maria.

  ( 11 octombrie 2013)

  • Luptăm împotriva traficului de persoane / flashmob - organizator: Asociaţia pentru initiative şi dezvoltare continuă. Participanţi: prof. Chiricu Mara, Radu Luminiţa si elevii din clasele a XII-a E şi a XI-a A(18 octombrie 2013)

   

  • Comemorarea Holocaustului - organizator: prof. Bîlga Gheorghe

  Participanţi: prof.   Sandu Mihai, Petrişor Petre, Georgescu Maria, Corciov Cornelia, Duţă Laura, Oancea Maria, Chiricu Mara, Iliaş irina si elevii claselor: 11 F, 11 O, 12 B, 12 G, 12 H, 12 I (octombrie 2013)

   

  • Expozitie itineranta "Apa in centrul stiintei” -Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova - organizator: prof. Stanciu Camelia(13 noiembrie 2013)
  • Simpozionul O viaţă fără riscuri! Sănătatea şi securitatea mea - concurs de material. Participant: prof. Stan Mihaela(15 noiembrie 2013)
  • Campania « ZONTA SAYS NO ! » - proiect desfăşurat în intreaga lume de organizaţia ZONTA INTERNATIONAL; colaborare cu C.D.I. din Col.  

  Spiru Haret, reprezentat de documentarist Petrişor Minodora. Concurs organizat de ZONTA CLUB VALEA PRAHOVEI- membră a Zonta Internaţional, în cadrul campaniei susţinute de organizaţia internaţională, în colaborare cu Inspectoratul Scolar Judeţean, Prahova(7 - 20 noiembrie 2013)

  • 1 Decembrie: Ziua Naţională a României - 1Decembrie  1918-1 Decembrie 2013: 95 de ani de la realizarea României Mari!
   • Organizatorii primei activităţi sunt: prof. Bilgă Gheorghe, Dragomir Maria, Chiţa Cristina, Stanciu Camelia,  bibliotecar Petrişor Minodora. Participanţi - elevii claselor: 9 B, 9 H, 11 I (28 noiembrie 2013)
  • Cuvintele dor, nu-i asa? - seminar de comunicare realizat în parteneriat cu revista Avantaje şi Club Zonta Valea Prahovei; Participanţi - elevi ai Colegiilor Spiru Haret, Toma N. Socolescu, Carmen Sylva, Lazăr Edeleanu. Din colegiul nostrum au participat Stanciu Camelia, Iliaş Irina, Vlad Adriana (2 decembrie 2013)
  • I.S. (Voluntariat. Iniţiativă. Sustenabilitate) - editia a II-a
     • Organizatorii celei de-a doua activităţi sunt: prof. dr. Cristina Chita şi prof. Radu Luminița care au realizat o excursie la data de 1 decembrie 2013 pe traseul Ploiești – Campina – Sinaia – Bușteni - Sinaia - Câmpina - Ploiești, care avut drept obiectiv vizitarea monumentelor eroilor din jud. Prahova împreună cu elevii claselor a XI-a A, C, G, a X-a C. Pe data de 29 noiembrie 2013 a avut loc la Colegiul Spiru Haret Ploieşti acţiunea dedicată zilei naționale organizată de prof. dr. Cristina Chiţa împreună cu elevii claselor a XI-a A.

  - activitate educativă organizată de Consiliul Judeţean al Elevilor, PH

  - participanţi: 15 elevi din Colegiul Spiru Haret

  - însoţitor: prof. Stanciu Camelia (6 decembrie 2013)

  • Şi ei sunt copii… .ghetuţele aşteaptă

     - activitate de voluntariat pentruCentrul de copii preşcolari, Ploieşti

     - participanţi: Petrişor Minodora, prof. Popa Mirela, Stan Mihaela, Oancea Maria, Breazu Nicolae şi elevii claselor 11 F, 11 G

     - realizarea unor felicitări de Crăciun pentru copiii cu probleme sociale

           - coordonatori: prof. Duţă Laura, Ilias Irina, Dobrică Cristina(6, 19 decembrie 2013)

  • Din suflet, pentru suflet… - proiect educaţional organizat de Sindicatul liber Massa, Asociaţia de sprijin a românilor, Apa ZEN Câmpina, Zonta Club Valea Prahovei şi Colegiul Spiru Haret din Ploieşti;

                    - prof. Zvirid Maria, Dragomir Ana-Maria

                    - colaborator: prof. documentarist Petrişor Minodora(12 decembrie 2013)

  • Cine crede în zbor, e stăpân peste zare

         - activitate realizată de C.D.I. – Col. Spiru Haret în parteneriat cu  Zonta Club Valea Prahovei şi revista Avantaje

         - organizator: prof. documentarist Petrişor Minodora

         - participanţi: elevi ai Col. Spiru Haret, prof. Iliaş Irina, Popa Mirela, Bîlgă Gheorghe, Vlad Adriana (18 ianuarie 2014)

  • “Craciunul în jurul lumii” – serbare scolara. Coordontori: prof. Dinu Cristina, Ilias Irina, Corciov Cornelia, Dobrică Cristina (decembrie 2013).
  • Editarea, în format electronic, a revistei şcolii “Glas Haretian” Anul III, Numărul I, ISSN 2247 8124(decembrie 2013). Colectivul editorial: dir. Prof. Mihai Sandu, dir. adj. Petre Petrişor, consilier educativ prof. Adriana Vlad. Colectivul redactiei: prof. Dragomir Ana- Maria –redactor sef, Minodora Petrisor – redactor adjunct, Bordei Florina – tehnoredactare. Coordonatori: prof. Zvirid Ramona, prof. Popa Mirela, prof. Duta Laura, prof. Dobrica Cristina, prof. Oancea Maria, prof. Stanciu Camelia, prof. Bilga Gheorghe

   

  • Desfăşurarea activităţii – MASA ROTUNDĂ ”SPUNE NU VIOLENȚEI” organizat de Asociația Zonta Ploiești Prahovei în colaborare cu prof. Radu Luminița şi clasa a XI-a A, decembrie 2013
  • Conferinta de presă pentru lansarea concursului de proiecte ale liceenilor ploieşteni organizată de Youth Bank Ploieşti în colaborare cu I.S.J. şi C.C.D. Prahova

     -participanţi: preşedinte C.S.E. Popescu Robert, prof. Adriana Vlad(11 martie 2014)

  • Desfasurarea activităţilor educative cu tematică ecologică organizate de C.D.I. „Spiru Haret” în colaborare cu Zonta Club Valea Prahovei şi cu profesorii şcolii: “Apa -aurul albastru al Terrei”, „ O pată verde”, „Leave a green trace behind”, „Ziua pământului”, „Gândeşte verde, gândeşte curat” (octombrie 2013 - aprilie 2014)
  • Coordonatori : documentarist Minodora Petrişor şi elevii : Bordei Minodora,Mareş Adrian împreună cu prof. Noia Ruxandra, prof.Nicolescu Tudoriţa,prof. Breazu Nicolae, etc.
  • Bursa de valori educaţionale desfăsurată la Palatul culturii – Ploieşti

         - coordonatori: direcţiunea şcolii(12-16 mai 2014)

  • Conferinţa Internaţională „Constantin Brâncoveanu în istoria şi cultura română” organizată la Colegiul „Spiru Haret”, Ploieşti

                          - coordonator: documentarist Petrişor Minodora(15 mai 2014)

  • Acţiuni desfăşurate cu prilejul aplicării proiectului „Împreună pentru semenii noștri” derulat pe parcursul anului şcolar 2013-2014 în parteneriat Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti - Şcoala gimnazială “George Coşbuc” Ploieşti(coordonatorii proiectului sunt: prof. Chita Cristina, prof. Radu Luminita, prof. Ilias Irina si prof. Dobrica Cristina) . S-au realizarea numeroase acțiunii de voluntariat cum ar fi: pe data de 18.12.2013, clasa a XI-a A, a XII - a E la Centrul de Asistență Socială Ploiești unde s-au impartit jucarii, dulciuri, fructe, rechizite – prof. Radu Luminița, prof. Dobrica Cristina, prof. Chiricu Mara, prof. Chita Cristina si prof. Duta Laura; pe data de 27.02.2014 elevii clasei a XI-a C alaturi de cei mici de la clasa a II - a A au confectionat felicitari si martisoare cu ocazia zilelor de 1 si 8 Martie care au fost donate Centrul de Asistență Socială Ploieș
  • Concursul Național pentru elevi „MATEMATICA- știința și limba universală”, desfășurat la Colegiul „Spiru Haret” Ploiești în parteneriat cu ISJ Ph, CCD Ph, Scoala „Rares Voda” Ploiesti în data de 13 iunie 2014. Coordonator: prof. Ion Badea. Profesori participanţi: Ion Badea, Luminiţa Radu, Nicolae Breazu, Ramona Beşleagă
  • Depunerea şi aprobarea proiectului Erasmus + numit “VOCAIE, EDUCAŢIE, PROFESIUNE”. Proiectului a avut un punctaj maxim, ocupând locul I în cadrul selecţiei naţionale cu 99p/100p. Echipa de proiect este: prof. Liliana Cretu, prof. Ilias Irina, prof. Dobrica Cristina.

          Proiect realizat la nivel instituţional, pornind de la analiza de nevoi a colegiului. Îşi propune formarea cadrelor didactice la nivel european, în vederea îmbunătaţirii aspectelor slabe şi transformarea lor în puncte tari. Proiectul vizează implementarea metodelor modern de învăţământ la nivel European în cadrul colegiului nostru

  Imaginea Colegiului „Spiru Haret” Ploiesti a fost promovata prin participarea la evenimentul intitulat Targul de oferte educational din mai 2014. Unii elevi din scoala gimnaziala au vizitat colegiul nostru in saptamana „Sa stii mai multe, sa fi mai bun.”- 7-11 aprilie 2014.

  Prin intermediul parteneriatelor educationale încheiate, imaginea școlii a fost promovata și popularizată.

  Protocol de colaborare (Parteneriat educational):

  1. cu politia

  2. cu pompieri

  3. cu crucea rosie

  4. cu presa

  S-au incheiat mai multe parteneriate cu presa, unul dintre ele cu nr. 18/ 14.02.2013 cu S.C. MSM Computer, reprezentat de Lazar Daniel(ziarul Informatia Prahovei), de catre prof. Radu Luminita

  5. de voluntariat

         Parteneriat “De la suflet pentru suflet” cu Asezamantul din Valea Plopului – prof. Ilias Irina, prof. Dobrica Cristina, prof. Radu Luminita

         Parteneriat incheiat in cadrul proiectului “Împreună pentru semenii noștri” derulat pe parcursul anului şcolar 2013-2014 în parteneriat Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti - Şcoala gimnazială “George Coşbuc” Ploieşti(coordonatorii proiectului sunt: prof. Chita Cristina, prof. Radu Luminita, prof. Ilias Irina si prof. Dobrica Cristina) .

  1. cu UPG Ploiesti

       Acord de parteneriat:  

  • Incheierea unor parteneriate „Coca-Cola”, „Apele Romȃne S. G. A. Prahova” Muzeul ceasului (prof. Stanciu Camelia).
  • Parteneriat cu muzeul “HAGI PRODAN” casa de targoveti Ploiesti - prof. catedra de lb. romana
  • Parteneriat educational cu Scoala generala cu clasele I-VIII „Rares – Voda” Ploiesti cu prilejul simpozionului national „Matematica- Limba si stiinta universala”, 13 iunie 2014.
  • Parteneriat educational incheiat cu Asociația Cultural - Științifică "Vasile Pogor" Iasi pentru participare la Expoziția Internațională - Concurs "Învingător prin artă" desfășurat la Iași de Asociația Cultural - Științifică "Vasile Pogor"- 3 noiembrie 2013. Prof. participanti: Radu Luminita, Noia Ruxandra, Breazu Nicolae, Chiricu Mara, Chita Cristina, Dan Monica. Cu acest prilej elevii si profesorii implicati au obtinut premii I, II, III si mentiuni.
  • Parteneriat educational in cadrul desfasurarii SIMPOZIONULUI REGIONAL CU TEMA “UN VIITOR SĂNĂTOS PRIN EDUCAŢIE ECOLOGICĂ”, data desfasurarii: 25 APRILIE 2014. - SESIUNEA PENTRU PROFESORI unde au participat cadrele didactice din învăţământul gimnazial şi preuniversitar cu preocupări în domeniul educaţiei ecologice şi care implementează instrumente digitale. Prof. Radu Luminița a participat cu tema ”Realizarea unui tutorial”, a adăugat un material și l-a transmis către cursanți pe platforma moodle, având ISSN-L2360-1027.
  • Parteneriat educational pentru participarea la programul Junior Achievement Romania incheiat de catre prof. Radu Luminita unde a aplicat PROGRAMUL(CURSUL) INTERNATIONAL „ECONOMIE APLICATĂ” cu forma de implementare: DIRIGENȚIE/ CONSILIERE în anul școlar 2013-2014 la clasa a XI-a A pentru 26 de elevi. În acest sens a obținut certificatul de participare având nr. 4119 din 30.05.2014.
  • Parteneriat educational pentru participarea la programul Junior Achievement Romania de catre prof. Popovici Anca impreuna cu elevii clasei a X – a B
  • PROIECT EDUCAŢIONAL DEDICAT COMEMORĂRII DOMNITORULUI

  CONSTANTIN BRÂNCOVEANU(1714 – 2014)

  • Si altele

   

   

  Proiecte nationale / internationale

  1. Conferința Internațională ”Constantin Brâncoveanu în istoria și cultura română”

  Site-ul conferintei este:           http://cbrancoveanu.wordpress.com/             

   

  1. Din activitatile CDI:

   

  • http://cdi-shp.com/a-sosit-si-mos-craciun/

   

  • http://cdi-shp.com/cuvintele-dor-nu-i-asa/
  • Si altele

   

       Promovarea imaginii liceului se realizeaza si prin intermediul site-ului scolii

  www.spiruh.ro

   

   

              

  Promovarea colegiului nostru s-a realizat si prin siteul CDI:

  http://cdi-shp.com/

   

   

   

   

   

   

           Imagini din cadrul proiectului „Împreună pentru semenii noștri”:

   

   

   

   

         Imagini din cadrul actiunii „Spune NU, traficului de persoane!”:, nde au participat prof. Chiricu Mara si prof. Radu Luminita impreuna cu elevii claselor a XII-a E si a XI-a A(18 octombrie 2013):

  In ziarul INFORMATIA PRAHOVEI au fost publicate articolele(de catre prof. Radu Luminita):

  • 9 OCTOMBRIE 2013: COMEMORAREA VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI DIN ROMANIA, articol scris de Bîlgă Gheorghe – profesor de istorie la Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Colegiului “Spiru Haret” Ploieşti şi Şcoala gimn. “George Coşbuc” Ploieşti au vizitat copiii preşcolari ai Centrului de Asistenţă Socială Prahova – acțiune proiectată în cadrul proiectului “Împreună pentru semenii noştri” – articol scris de dr. Cristina Chiţa şi prof. gr.1 Luminiţa Radu de la Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti (decembrie 2013)

   

  • O fărâmă de speranţă venită de sărbători de la Colegiului “Spiru Haret” Ploieşti şi Şcoala gimn. “George Coşbuc” Ploieşti- articol scris de Gabriela Elena Ilie – elevă a prof. Luminiţa Radu în clasa a XI-a A la Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti

   

  • Ziua Naţională a românilor la Colegiul ”Spiru Haret” Ploieşti – articol scris de prof. dr. Cristina Chiţa - profesor de istorie şi prof. Luminița Radu - profesor de informatică de la Colegiul ”Spiru Haret” Ploieşti

   

   

  Promovarea colegiului nostru s-a realizat si prin crearea numeroaselor site-uri cum ar fi:

  1. Crearea site-ului https://sites.google.com/site/ceacshpl/- prof.Breazu Nicolae

  1. Crearea site-ului http://infoeducatie2014-prahova.webnode.ro/ - site realizat de prof. Duță Laura, organizator al concursului județean Infoeducație – Colegiul ”Spiru Haret” Ploiești.

  4. Crearea site-ului si administrarea pentru proiectul CATALOG VIRTUAL, realizat pe platforma edu.moodle.ro – prof. Radu Luminița

  1. Crearea site-ului si administrarea site-ului de chestionare pentru comisia CEAC: https://sites.google.com/site/chestionarecshp/ în colaborare cu elevii clasei a XII-a B– prof. Duță Laura

  6. Crearea platformei Edmodo – teste și lecții pentru clasa a XI-a B – prof. Duță Laura

  7. Realizarea și întreținerea unui site pentru activitatea de diriginte al clasei a XI – a A, https://sites.google.com/site/dirigentieraduluminita/ - prof. Radu Luminița și Ghiveciu Alexandru - elev clasa a XI- a A

  8. Crearea site-ului si întreținerea site-ului ce cuprinde lecții de informatică pentru clasele IX-XII https://sites.google.com/site/cshp20112012/ - prof. Ursu Silvia, prof. Duță Laura

   

  Promovarea colegiului “Spiru Haret” Ploiesti a fost realizata si prin intermediul presei locale sau pe site-urile diferitelor ziare prin articole de prezentare generală şi prin informarea cu privire la condiţiilor oferite viitorilor elevi, la activitatile desfasurate, la concursuri si rezultatele obtinute.

  Enumeram o parte din stirile aparute cu privire la acest subiect:

                           http://www.artefapte.ro/oameni-printre-noi/o-profesoar-de-neuitat                        

   

  Alte link-uri care promoveaza imaginea scolii noastre:

  Imaginea Colegiului „Spiru Haret” Ploiesti a fost promovata si prin rata de promovabilitate peste media pe tara, la examenul de bacalaureat iunie-iulie 2014, respectiv august-septembrie 2014.  

   

             Cadrele didactice din Colegiul “Spiru Haret” Ploiesti sunt implicate profund si in munca de cercetare, contribuind astfel la promovarea imaginii pozitive a scolii, dupa cum reiese din urmatoarea lista a publicatiilor:

  1. Didactica informaticii, editura Karta Graphic Ploiesti, 2011, autor Luminita Radu si altii.
  2. Tehnici de programare, ed. Univ. Spiru Haret, Bucuresti 2003, , autor Luminita Radu si altii
  3. Algoritmi si limbaje de programare, ed. Univ. Spiru Haret, Bucuresti 2001, autor Luminita Radu si altii
  4. Fise de lucru pentru clasa a XI-a la informatica, autori: Popa Mirela, Laura-Dora Duta si altii.
  5. Totul despre pregatirea examenului de bacalaureat la limba si literatura romana, autor Alina Panait, Ploiesti, 2011
  6. Matematica M2, ghid de pregatire pentru clasele IX-XII si examenul de bacalaureat, editura Campion, autor Besleaga Ramona, Gherghina Tatu, M. Burtea, G. Burtea si altii.
  7. Ghid de pregatire online bacalaureat, Matematica M1, www.mateinfo.ro, autor Nicolae Breazu
  8. Fizica, manual pentru clasa a XI - a, autor Sandu Mihai si altii editura Crepuscul
  9. Fizica, manual pentru clasa a X - a, autor Sandu Mihai si altii, editura Crepuscul
  10. Fizica, manual pentru clasa a XII - a, autor Sandu Mihai si altii, editura Crepuscul
  11. Sinteze complete BAC Literatura română, autor Alina Panait
  12. Economie. Culegere de probleme reyolvate pentru admiterea in înv. superior, autor Gheorghe Greta, editura All.
  13. Organe de maşini şi mecanisme, editura Sigma, autori Ruxandra Noia si Liliana Ţenescu.
  14. Culegere de teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat filiera tehnologică, editura LVS Crepuscul, autori Ruxandra Noia, Liliana Ţenescu, Ilie Bănică şi Mihai Pascaru.
  15. Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat, editura Sigma, autor Ruxandra Noia
  16. Elemente de proiectare, manual clasa a XII-a, editura CD PRESS, autor Ruxandra Noia
  17. Mecanică aplicată, manual clasa a XII-a, editura Sigma, autori Liliana Ţenescu, Ilie Bănică şi Stroe Sofia.

  Link-uri site/presa/tv:

                              

  COMISIA „PROGRAME EUROPENE”

   

           În anul şcolar 2013-2014 s-a finalizat PROIECTUL “PREGĂTIŢI PENTRU PIAŢA MUNCII’’ - POSDRU/90/2.1/S/63611 - Axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” - Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, proiect la care grupul ţintă a fost constituit din: 115 elevi de la Colegiul “Spiru Haret” –Ploieşti, 1 tutore de la S.C. TIMKEN S.A. PLOIEŞTI şi 4 tutori de la S.C. AMPLO S.A. PLOIEŞTI.

              Încheierea proiectului s-a materializat cu o vizită de lucru în localitatea Albano, Italia, a unui număr de trei cadre didactice: Stroe Sofia, Stan Mihaela şi Noia Ruxandra, în perioada 22-27.10.2013.

   

  Elevi români care studiază în Albano.               Prezentarea unui atelier şcoală.

  .... şi noi ....

   

  CONCLUZII asura implicaţiilor activităţilor desfăşurate:

             Formarea competenţelor cheie solicitate de Uniunea Europeană:

   Asumarea iniţiativei şi antreprenoriat

   Competenţe digitale

   Competenţe în ştinţe şi tehnologi

  Formarea altor competenţe cheie:

   Lucrul în echipă

   Igiena şi securitatea munci

   Asigurarea calităţi

   lărgirea orizontului cultural şi profesional

   dobândirea unei experienţe în medi noi de lucru

   obţinerea unei calificări cu posibilitatea angajări la AMPLO / TIMKEN

   creşterea interesului pentru disciplinele tehnice şi continuarea studiilor în domeniu la nivel universitar sau postliceal

   

   

   

  Proiect ERASMUS+

  Un număr de patru cadre didactice (Irina Iliaş, Cristina Dobrică, Liliana Creţu, Ruxandra Noia) au participat la cursurile organizate de ISJ – insp. Aurel Graur, sub patronajul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) care administrează fondurile Erasmus+ dedicate României.

  Echipa de proiect, ajutată la traducerea în limba engleză de prof. Câmpeanu, a realizat proiectul cu Titlul: „VOCAŢIE,  EDUCAŢIE, PROFESIUNE” – VEP –proiect depus în cadrul Apelului general şi naţional la propuneri de proiecte 2014, şi care a fost aprobat si va fi finanţat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Actiunea  Cheie 1 - Proiecte de mobilitate, domeniul Educatie Şcolara.

  În urma evaluarii calitative, proiectul a obţinut 99 puncte din punctajul maxim posibil de 100 de puncte, având un grant aprobat al proiectului de 22770 Euro, număr proiect: 2014-1-RO01-KA101-001110.

  Înserez aprecierea şi totodată motivarea punctului scăzut din partea experţilor agenţiei:

   

  „Expert 1---------

    Propunerea de proiect este relevanta pentru nevoile scolii. Pe langa relevanta , alte uncte tari sunt   proiectarea care este facuta  cu claritate pentru   toate etapele  , dezvoltate corespunzator , pentru ca proiectul sa-si atinga obiectivele. Sunt incluse masuri concrete de integrare a rezultatelor invatarii in curriculum si in activitatea didactica . Sunt prevazute si modalitati de diseminare si evaluare a rezultatelor invatarii intr-un plan clar si de calitate. Managementul proiectului  se realizeaza  prin  activitatea unei echipe ,in  care  responsabilitatile de gestionare a activitatilor financiare,  de pregatire a participantilor, de monitorizare si evaluare a activitatii participantilor  au fost  distribuite  membrilor echipei.   Pregatirea participantilor este  de buna calitate si adecvata. Impactul potential al proiectului  , atat cel asupra participantilor, cat si asupra scolii si in afara organizatiei de trimitere este precizat  cu claritate .Propunerea include activitati de evaluare  si   de diseminare. Ca un punct slab , activitatile de diseminare  nu sunt  incluse intr-un plan clar  si de calitate. 

  Expert 2---------

   Va multumim pentru interesul aratat in cadrul Programului „Erasmus+” si va dorim mult succes in implementarea proiectului dvs.”

  În concluzie, Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti se află pe primul loc în clasamentul câştigătorilor 2014:

   

   

  CONCLUZII

   

  TITLUL PROIECTULUI: VOCAŢIE, EDUCAŢIE, PROFESIUNE

  PERIOADA: 1 SEPTEMBRIE 2014 – 31 AUGUST 2015

  ACTIVITĂŢI: FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC IN STRĂINĂTATE

  CATEGORIA DE PERSONAL VIZATĂ : CADRE DIDACTICE

   

  ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

  Activităţi premergătoare mobilităţilor :

  A1:Analiza de nevoi a instituţiei;

  A2:Alegerea ariilor de îmbunătăţire;

  A3:Stabilirea tipului de formare care răspunde cel mai bine nevoilor;

  A4:Stabilirea criteriilor de selecţie a participanţilor;

  A5:Găsirea de cursuri care să răspundă cerinţelor;

  A6: Selectarea furnizorilor de servicii (transport, cazare, masă );

  A7: Evaluarea elevilor înainte de mobilitatea profesorului;

  A8:Pregătirea mobilităţilor;

   

           Mobilităţile propriu-zise:

  A9: Deplasarea la locul desfăşurării mobilităţilor;

  A10:Participarea la cursuri;

  A11:Obţinerea certificatului/atestatului de participare;

  A12:Întoarcerea din mobilitate;

        

  Activităţi de follow-up:

  A13:Diseminarea fiecărei mobilităţi la nivelul organizaţiei noastre şcolare;

  A14:Aplicarea metodelor şi tehnicilor învăţate pe un grup ţintă ;

  A15:Evaluarea elevilor după participarea la formare a profesorului;

  A16:Evaluarea profesorului printr-un chestionar cu itemi vizând cursul la care a participat;

  A17:Monitorizarea periodică a activităţilor (coordonatorul de proiect evaluează încadrarea în termene, respectarea condiţiilor asumate prin contractul-angajament) şi selectarea exemplelor de bună practică dar şi a modalităţilor de remediere;

  A18:Evaluarea finală prin observare directă a rezultatelor şcolare dar şi prin asistenţe la ore şi chestionare privind eficienţa metodelor aplicate;

              Pe lângă aceste activităţi de diseminare se pot adăuga altele cerute de noul Mobility Tool – platformă a Uniunii Europene – în care vom completa nişte informaţii referitoare la mobilităţile la care am participat.( În acest moment această platformă nu este încă funcţională.)

   

  BUGET

  CĂLĂTORIE :                                                           2750 EURO (275 euro/pers.)

  CHELTUIELI INDIVIDUALE:                             11200 EURO (70 euro/pers./zi)

  SUPORTUL ORGANIZAŢIEI:                               3500EURO

  TAXA DE CURS:                                                       5320 EURO (50-70 euro/pers./zi)

  TOTAL:                                                                    22770 EURO

  ANALIZA SWOT

   

  AXA PUNCTE TARI - PUNCTE SLABE

   

   

  PUNCTE TARI

  PUNCTE SLABE

  - Câştigători concurs Proiect ERASMUS+ 2014;

  - Oportunitatea participării tuturor ariilor curriculare.

  - Dorinţă scăzută de perfecţionare în străinătate a cadrelor didactice din CSH;

  - Numărul de înscrieri redus.

   

  AXA OPORTUNITĂŢI- AMENINŢĂRI

   

   

  OPORTUNITĂŢI

  AMENINŢĂRI

  - Participarea unui nr. de zece cadre didactice la perfecţionare europeană în specialitate.

  - Neîndeplinirea activităţilor de follow-up.

   

   

  RESPONSABILI DE ARII CURRICULARE

  ANUL ŞCOLAR 2013-2014

   

   

   

  • LIMBA şi COMUNICARE - Prof. Chiricu Mara
  • MATEMATICA şi STIINTE - Prof. Badea Ion
  • OM şi SOCIETATE - Prof. Georgescu Maria
  • TEHNOLOGII - Prof. Stroe Sofia
  • ARTE , EDUCAŢIE FIZICA şi SPORT - Prof. Oancea Maria -
  • CONSILIERE şi ORIENTARE - Prof. Vlad Adriana

   

   

   

  RESPONSABILII DE CATEDRE

  ANUL ŞCOLAR 2012-2013

   

   

   

  • LIMBA ROMANA : Prof. Vlad Adriana
  • LIMBA ENGLEZA : Prof. Chiricu Mara
  • LIMBA FRANCEZA : Prof.Ilias Irina
  • MATEMATICA: Prof. Badea Ion
  • FIZICA : Prof. Tudor Carmen
  • CHIMIE : Prof. Stanciu Camelia
  • SOCIO-UMANE : Prof. Georgescu Maria
  • BIOLOGIE + GEOGRAFIE : Prof. Nicolescu Tudorita
  • EDUCAŢIE FIZICA + EDUCAŢIE MUZICALA + EDUCAŢIE PLASTICA : Prof. Oancea Maria
  • INFORMATICA : Prof. Duta Laura
  • INGINERI MECANICI: Prof. Stroe Sofia
  • INGINERI ELECTRONICA : Prof. Radu Marius
  • MAIŞTRI NINSTRUCTORI: Ms. Barbu Ion
  • ORIENTARE şi CONSILIERE ( DIRIGINTI ) : Prof. Stanciu Camelia

   

  Anexa nr. 1 / 2014

   

   

  COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

  ŞI RĂSPUNDERILE MEMBRILOR CONSILIULUI

  ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014

   

   

   

  1. SANDU MIHAI - director
  2. PETRIŞOR PETRE – director adjunct
  3. BURLACU LIVIU VASILE – director adjunct
  4. BADEA ION – profesor
  5. VLAD ADRIANA – profesor
  6. RADU MARIUS – profesor
  7. MARIN DANA – reprezentantul Primăriei Ploieşti
  8. COSMA MARCIAN – reprezentantul Consiliului Local Ploieşti
  9. HORGHIDAN COSTEL - reprezentantul Consiliului Local Ploieşti
  10. POPA CONSTANTIN – reprezentantul Consiliului Local Ploieşti
  11. DRĂGHICI MARIUS - reprezentantul părinţilor
  12. STĂNESCU EUGENIA – reprezentantul părinţilor
  13. FRUSINA SEVASTIŢA – reprezentantul părinţilor

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anexa nr. 2 / 2014

   

  RESPONSABILITATILE COLECTIVULUI

  DE CADRE DIDACTICE în ANUL ŞCOLAR 2013-2014

   

   

  1. Responsabil cu serviciul elevilor pe şcoala – Popovici Anca;
  2. Responsabil cu orarul şi elaborarea incadrarilor – Sandu Mihai şi Petre Petrişor;
  3. Responsabil cu planificarea sălilor de clasa – Petre Petrişor;
  4. Responsabil cu formarea continuă a profesorilor – Chiricu Mara
  5. Responsabil cu organizarea instruirii practice – Barbu Ioan ;
  6. Responsabil cu probleme de desfacere – vânzare a produselor executate în ateliere – Vlad Nicolae;
  7. Responsabil cu planificarea tezelor – Păun Mihaela şi Grăjdan Cristina;
  8. Responsabil cu planificarea profesorilor de serviciu – Petre Petrişor;
  9. Responsabil cu organizarea excursiilor şcolare – Ionescu Eugen, Serghescu Irina şi Radu Marius;
  10. Responsabil pentru sălile de clasa – Săndulescu Violeta şi diriginţii claselor;
  11. Responsabil cu desfasurarea activitatii AEL – Duţă Laura şi Radu Luminiţa.

   

  Consiliul de Administraţie isi desfasoara munca dupa un plan care cuprinde planurile de activitate ale comisiilor pe probleme. Aceste comisii sunt:

   

  1. Comisia de disciplina a elevilor: Sandu Mihai, Petre Petrişor, Vasile Gabriela, Breazu Nicolae şi Sandu Doru;
  2. Comisia de pregătire a examenelor: şefii de catedra ;
  3. Comisia de urmărire a ritmicitatii notarii: Petre Petrişor – responsabil; Badea Ion, Chiricu Mara, Stan Mihaela, Serghiescu Irina;
  4. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitatii în educaţie: Creţu Liliana – coordonator; Duţă Irinel – coordonator activităţi tehnice; Duţă Irinel şi Breazu Nicolae.
  5. Comisia de elaborare a schemelor orare: Petre Petrişor – responsabil; Stroe Sofia, Radu Marius, Burlacu Liviu, Barbu Ioan;
  6. Comisia metodica a dirigintilor: Tudor Carmen – responsabil; Păun Mihaela
  7. Comisia de educaţie pentru democraţie, drepturile omului şi toleranta: Georgescu Maria – responsabil; Chiţa Cristina, Dinu Cristina şi Ana Claudia;
  8. Comisia de planificare a tezelor , a corectitudinii completării cataloagelor şcolare şi incheierea mediilor: Petre Petrişor – responsabil; Duţă Laura, Beşleagă Ramona, Constantin Ramona, Stan Mihaela şi Stoean Constantina;
  9. Comisia de organizare a activitatii extracurriculare: Vlad Adriana – coordonator de proiecte şi programe educaţionale; Chiricu Mara, Stanciu Camelia, Iliaş Irina, Dinu Florin, Oancea Maria şi Minodora Petrişor;
  10. Comisia pentru educaţie juridică, civilă, rutieră a elevilor: Georgescu Maria, Oancea Maria, Panait Alina şi Vişinoiu Mihaela;
  11. Comisia pentru asistenta acordata elevului, identificarea şi consilierea elevilor cu C.E.S. ( respectarea , promovarea şi garantarea drepturilor copilului - C.E.S. - Cerinţe educaţionale speciale ): Fati Laura – psiholog; diriginţii claselor şi reprezentantul elevilor;
  12. Comisia de înfrumuseţare a liceului: Sandu Mihai, Petre Petrişor, Minodora Petrişor, Duţă Mona Lisa, diriginţii şi maiştrii instructori;
  13. Comisia de S.S.M. şi P.S.I., protectie civila: Stroe Sofia, Burlacu Liviu, Săndulescu Violeta, Ionescu Eugen, Sandu Doru şi Duţă Irinel;
  14. Comisia de reconditionare, transmitere şi asigurare a manualelor şcolare: Petre Petrişor, Minodora Petrişor, Dinu Alina şi diriginţii;
  15. Comisia de înscriere a elevilor: Sandu Mihai şi serviciul secretariat;
  16. Comisia de întocmire a aprecierilor şi acordare a calificativelor: Sandu Mihai, Petre Petrişor, Sofia Stroe, Consiliul de Administraţie şi şefii de catedră;
  17. Comisia de intretinere a bazei materiale a liceului şi efectuarea curăţeniei: Sandu Mihai, Săndulescu Violeta şi Stoica Nicolae;
  18. Comisia pentru creşterea siguranţei în unitatea de invatamant: Breazu Nicolae, Georgescu Maria, Vasile Gabriel şi Michailov Mugur;
  19. Comisia pentru internat şi cantină: Petre Petrişor, Diamandescu Silvia, Radu Luminiţa;
  20. Comisia de acordare a burselor: Stanciu Camelia, Badea Ion, şi Popescu Sanda;
  21. Comisia pentru asistenţa sanitară a elevilor: Nicolescu Tudoriţa, Nicolescu Natalia şi Stan Mihaela;
  22. Comisia pentru urmărirea frecvenţei la ore a elevilor: Ursu Silvia, Gheorghe Greta, Nicolae Marilena şi Amaran Robert;
  23. Comisia pentru urmărirea problemelor tehnice care vizează buna desfăşurare a activităţii: Sandu Doru şi Radu Ion.

   

  Stiri

  La Colegiul “Spiru Haret” Ploiești, se fac înscrieri la Şcoala postliceală- Nivel 5 de calificare, pentru anul școlar 2018-2019,  la calificările:
  - Analist programator (28 locuri) – 1,5 ani;
  - Tehnician electronist electronică industrială(28 locuri) – 1,5 ani;
  - Tehnician operator maşini cu comandă numerică(28 locuri) – 1 an;

   
  Se pot înscrie absolvenți de liceu cu sau fără bacalaureat.
  Se eliberează Certificat de calificare profesională, nivel 5 de calificare.

  ÎNSCRIERI:

  Etapa I de înscriere: 16-26 iulie 2018, orele  8,30-14,00
  Etapa a II-a de înscriere( dacă rămân locuri): 01 august–7 sept.2018, orele 8,30-14,00

   

  Metodologie admitere inv postliceal 2018

  Procedura admitere inv prof 3 ani

  Anunţ

   

      Şcoala Gimnazială „Rareş-Vodă” Ploieşti şi Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti alături de partenerii în organizarea acestui proiect naţional vă invită pe 31 mai 2018 să participaţi cu elevii dumneavoastră la  aVIII-a ediţie a Concursului Naţional pentru elevi „Matematica –ştiinţă şi limbă universală”, avizat în CAER 2018 prin OMEN nr. 3076/17.01.2018, Anexa 7, Domeniul Ştiinţific, pag. 47, Poziția 2071  

       Vă invităm să fiţi alături de noi şi în acest an la derularea proiectului.

  Înscrierile se fac online (pentru fiecare elev în parte) pe site-ul concursului cnmatervph.wordpress.com , până la data de 20 mai  2018. Detaliile în ataşament.

  Vă mulţumim anticipat şi vă aşteptăm.

   

  acord + fisa de inscriere

  Regulament

  Titularizare 2017

   

  Inspectii titularizare

   

   

  Galerie

  Our website is protected by DMC Firewall!